Ktl-icon-tai-lieu

quy hoạch đô thị

Được đăng lên bởi vanphong79
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 2023 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHÍNH PHỦ
________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________

Số: 37/2010/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2010

C

NGHỊ ĐỊNH
Về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị
__________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,
NGHỊ ĐỊNH:

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định về lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị;
quản lý xây dựng theo quy hoạch; điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân
tham gia lập quy hoạch đô thị.
Điều 2. Thời gian lập quy hoạch đô thị
1. Thời gian lập quy hoạch chung đô thị:
a) Đối với thành phố trực thuộc Trung ương, thời gian lập nhiệm vụ quy
hoạch chung không quá 03 tháng, thời gian lập đồ án không quá 15 tháng;
b) Đối với thành phố thuộc tỉnh, thị xã, đô thị mới, thời gian lập nhiệm
vụ không quá 02 tháng và thời gian lập đồ án không quá 12 tháng;
c) Đối với thị trấn, thời gian lập nhiệm vụ không quá 01 tháng và thời
gian lập đồ án không quá 09 tháng.
2. Thời gian lập quy hoạch phân khu: đối với lập nhiệm vụ không quá 01
tháng và thời gian lập đồ án không quá 09 tháng.

2

3. Thời gian lập quy hoạch chi tiết: đối với lập nhiệm vụ không quá 01
tháng và thời gian lập đồ án không quá 06 tháng.
4. Thời gian lập đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật không
quá 9 tháng.
5. Thời gian lập nhiệm vụ quy hoạch được tính kể từ ngày ký kết hợp
đồng tư vấn giữa cơ quan tổ chức lập quy hoạch hoặc chủ đầu tư với tổ chức
tư vấn lập quy hoạch. Thời gian lập đồ án quy hoạch được tính kể từ ngày
nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt. Trường hợp việc lập nhiệm vụ quy
hoạch và lập đồ án quy hoạch do hai pháp nhân khác nhau thực hiện thì thời
gian lập đồ án được tính từ ngày ký kết hợp đồng tư vấn.
Điều 3. Bản đồ địa hình phục vụ lập đồ án quy hoạch đô thị
1. Bản đồ địa hình phục vụ lập đồ án quy hoạch đô thị do cơ quan quản
lý nhà nước về bản đồ cấp hoặc do cơ quan chuyên môn khảo sát, đo đạc lập,
bảo đảm yêu cầu về chất lượng và kỹ thuật theo quy định về hoạt động đo đạc
và bản đồ.
2. Các thông tin, dữ liệu của bản đồ địa hình phải đáp ứng yêu cầu phục
vụ việc lập quy hoạch đô thị phù hợp với từng loại đồ án quy hoạch đô thị.
Trường hợp bản đồ địa hình không phù hợp với hiện trạng tại thời điểm lập
quy hoạch thì thực hiện khảo sát đo đạc bổ sung.
Điều 4. Quản lý nguồn kinh phí phục vụ công tác lập và tổ chức thự...
CHÍNH PHỦ
________
Số: 37/2010/NĐ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________
Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2010
C
NGHỊ ĐỊNH
Về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị
__________
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,
NGHỊ ĐỊNH:
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định về lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị;
quản xây dựng theo quy hoạch; điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân
tham gia lập quy hoạch đô thị.
Điều 2. Thời gian lập quy hoạch đô thị
1. Thời gian lập quy hoạch chung đô thị:
a) Đối với thành phố trực thuộc Trung ương, thời gian lập nhiệm vụ quy
hoạch chung không quá 03 tháng, thời gian lập đồ án không quá 15 tháng;
b) Đối với thành phố thuộc tỉnh, thị xã, đô thị mới, thời gian lập nhiệm
vụ không quá 02 tháng và thời gian lập đồ án không quá 12 tháng;
c) Đối với thị trấn, thời gian lập nhiệm vụ không quá 01 tháng thời
gian lập đồ án không quá 09 tháng.
2. Thời gian lập quy hoạch phân khu: đối với lập nhiệm vụ không quá 01
tháng và thời gian lập đồ án không quá 09 tháng.
quy hoạch đô thị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quy hoạch đô thị - Người đăng: vanphong79
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
quy hoạch đô thị 9 10 969