Ktl-icon-tai-lieu

quy luật của tư duy

Được đăng lên bởi mohinhquansu-hcm
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 450 lần   |   Lượt tải: 1 lần
4 quy luật cơ bản của tư duy logic

1.Qui luật đồng nhất :
a. Nội dung : Trong quá trình lập luận mọi tư tưởng lập luận phải đồng nhất với chính
nó
+ Biểu thị : Cho A là tư tưởng thì AA hay AA
- Đồng nhất theo nghĩa thông thường : giống nhau về tính chất nào đó
Ví dụ : Có cô bán chợ đêm đông
Cô đi lấy chồng thì chợ vẫn đông
- Trong hiện thực : Đồng nhất bao giờ cũng tồn tại trong mối liên hệ khác biệt
Ví dụ : Sinh đôi đồng trứng
- Đồng nhất theo lôgic học nghĩa là tư duy phản ánh trạng thái A là A ấy phải đồng
nhất với chính nó
+ Cơ sở quy luật : Trong hiện thực mọi sự vật biến đổi không ngừng nhưng trong
trạng thái ổn định ngắn A phải đồng nhất với A
b,Yêu cầu quy luật :
+ Trong giới hạn suy luận hay 1 buổi thảo luận không được tuỳ tiện thay đổi đối
tượng tư duy 1 cách vô căn cứ
+ Trong tư duy không được đồng nhất 2 khái niệm giống nhau , sự định nghĩa các
khái niệm giống nhau đó gọi là đánh tráo khái niệm
+ Tư duy thường vi phạm quy luật đồng nhất trong các trường hợp sau :
- Sử dụng khái niệm không chính xác (từ ngữ đồng âm ,đồng nghĩa ,đa nghĩa,các sự
kiện)
- Tuỳ tiện thay đổi đối tượng thảo luận (cố ý,vô tình....)
c,Tác dụng , ý nghĩa :
+ Nắm vững thì ta tránh được sự mập mờ tư duy 2 nghĩa
+ Tránh các sai lầm ( sự thay thế các luận đề )
2.Quy luật không mâu thuẫn (mâu thuẫn)
a,Nội dung : Trong quá trình lập luận về đối tượng không được vừa phủ định , vừa
khẳng định 1 cài gì đó ở cùng 1 quan hệ
Ví dụ : Mọi loại xà phòng đều làm khô da bạn nhưng chỉ có xà phòng Lux làm da bạn
trắng trẻo , mịn màng

b,Yêu cầu quy luật :
+ Không được có mâu thuẫn trực tiếp trong tư duy
+Không được khẳng định dấu hiệu A rồi lại phủ định hệ quả dấu hiệu A
c,Tác dụng , ý nghĩa:
+ Nhận thức sự mâu thuẫn của các sự vật ,hiện tượng trong thế giới khách quan
3.Quy luật loại trừ cái thứ 3:
a,Nội dung : Hai phán đoán mâu thuẫn với nhau không thể cùng giả dối , 1 trong 2
mâu thẫn phải chân thực
Ví dụ : Cái bảng này màu xanh
Cái bảng này không màu xanh
b,Yêu cầu suy luận :
+ Tư tưởng phải rõ ràng , dứt khoát , không có mâu thuẫn trong tư duy
+ Đứng trước 1 vấn đề đặt ra chúng ta phải trả lời dứt khoát hoặc là A hoặc là ,
không được trả lời 1 cách lơ lửng (vừa phải,vừa không phải)
c,Tác dụng,ý nghĩa:
+ Tác dụng : Nếu nắm chắc và vận dụng đúng quy luật này có vai trò quan trọng
trong khoa học và hoạt động thực tiễn , giúp cho tư duy con người biết lựa chọn và
giải quyết các tình huống xảy ra trong thực tiễn.
+ Ý nghĩa : Quy luật bài chung thừa nhận những tính chất mâu thuẫn vốn có kh...
     
1.Qui lu t ng nh t : đồ
a. N i dung : Trong quá trình l p lu n m i t t ng l p lu n ph i ng nh t v i chính ư ưở đồ
+ Bi u th : Cho A là t t ng thì AA hay AA ư ưở
- ng nh t theo ngh a thông th ng : gi ng nhau v tính ch t nào óĐồ ĩ ư đ
Ví d : Có cô bán ch êm ông đ đ
i l y ch ng thì ch v n ôngđ đ
- Trong hi n th c : ng nh t bao gi c ng t n t i trong m i liên h khác bi t Đồ ũ
Ví d : Sinh ôi ng tr ng đ đồ
- ng nh t theo lôgic h c ngh a là t duy ph n ánh tr ng thái A là A y ph i ng Đồ ĩ ư ả đồ
nh t v i chính nó
+ C s quy lu t : Trong hi n th c m i s v t bi n i không ng ng nh ng trong ơ ế đ ư
tr ng thái n nh ng n A ph i ng nh t v i A đị đồ
b,Yêu c u quy lu t :
+ Trong gi i h n suy lu n hay 1 bu i th o lu n không c tu ti n thay i i đượ đổ đố
t ng t duy 1 cách vô c n cượ ư ă
+ Trong t duy không c ng nh t 2 khái ni m gi ng nhau , s nh ngh a các ư đượ đồ đị ĩ
khái ni m gi ng nhau ó g i là ánh tráo khái ni m đ đ
+ T duy th ng vi ph m quy lu t ng nh t trong các tr ng h p sau :ư ườ đồ ườ
- S d ng khái ni m không chính xác (t ng ng âm , ng ngh a , a ngh a,các s đồ đ ĩ đ ĩ
ki n)
- Tu ti n thay i i t ng th o lu n (c ý,vô tình....) đổ đ ượ
c,Tác d ng , ý ngh a : ĩ
+ N m v ng thì ta tránh c s m p m t duy 2 ngh a đư ư ĩ
+ Tránh các sai l m ( s thay th các lu n ) ế đề
2.Quy lu t không mâu thu n (mâu thu n)
a,N i dung : Trong quá trình l p lu n v i t ng không c v a ph nh , v a đố ượ đư đị
kh ng nh 1 cài gì ó cùng 1 quan h đị đ
Ví d : M i lo i xà phòng u làm khô da b n nh ng ch có xà phòng Lux làm da b n đề ư
tr ng tr o , m n màng
quy luật của tư duy - Trang 2
quy luật của tư duy - Người đăng: mohinhquansu-hcm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
quy luật của tư duy 9 10 511