Ktl-icon-tai-lieu

Quy phạm pháp luật

Được đăng lên bởi kimjunah208-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 138 lần   |   Lượt tải: 0 lần
** Sự khác biệt giữa quy phạm pháp luật và các quy phạm xã hội khác ?




Quy phạm xã hội: là những quy tắc xử sự chung, là khuôn mẫu để con
người làm theo và là tiêu chuẩn để xác định giới hạn và đánh giá hành vi
của con người.
Quy phạm xã hội bao gồm: Quy phạm đạo đức, quy phạm tôn giáo, quy
phạm của các tổ chức.
Quy phạm pháp luật: là những quy tắc xử sự chung do Nhà nước ban
hành và được bảo đảm thực hiện, thể hiện ý chí và lợi ích của nhân dân
lao động, dùng để điều chỉnh quan hệ xã hội theo định hướng chung nhất.
 * Giống nhau
- Là những quy tắc xử sự chung.
- Dùng để điều chỉnh hành vi của con người, điều chỉnh các quan hệ xã
hội.
 * Khác nhau
Quy phạm pháp luật

Quy phạm xã hội

1.

Chủ thể
ban hành

Do Nhà nước ban hành.

Xuất phát từ những quy tắc
đạo đức, quan niệm tôn giáo,
những quy tắc xử sự chung
trong đời sống xã hội.

2.

Tính chất

Bắt buộc chung.

Tự nguyện, tự giác thực hiện.

Nội dung

Nêu lên quyền và nghĩa vụ
pháp lý của công dân được
Nhà nước bảo vệ và đảm bảo
thực hiện bằng nhiều biện
pháp.

Là các quan điểm chuẩn mực
đối với đời sống tinh thần,
tình cảm của con người. Thể
hiện ý chí và bảo vệ quyền
lợi cho đông đảo tầng lớp và
tất cả mọi người.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Đặc điểm

Quy phạm pháp luật có thể dễ
dàng thay đổi, chỉnh sửa hơn.
Luôn gắn liền với Nhà nước.
Thể hiện ý chí của giai cấp
thống trị.
Là quy tắc xử sự chung,
không phải để điều chỉnh 1
quan hệ xã hội cụ thể mà để
điều chỉnh quan hệ xã hội
chung.

Không dễ thay đổi
Do tổ chức chính trị , xã hội ,
tôn giáo quy định hay tự hình
thành trong xã hội .
Là những quy tắc xử sự
không có tính bắt buộc chỉ có
hiệu lực đối với thành viên tổ
chức.

Bản chất

Vừa mang bản chất giai cấp
xâu sắc vừa mang bản chất xã
hội.

Mang bản chất xã hội ( thể
hiện ý chí của người dân).

Mục đích

Nhằm điều chỉnh các quan hệ
xã hội theo ý chí Nhà nước.

Dùng để điều chỉnh các mối
quan hệ giữa người với
người.

Hình thức

Là văn bản pháp luật ( quy
phạm thành văn)
Được ghi nhận trong các văn
bản quy phạm pháp luật và
được Nhà nước ban hành theo
thủ tục và trình tự nhất định.

Trong nhận thức, tình cảm
của con người. Được lưu
truyền từ đời này sang đời
khác bằng ca dao, tục ngữ ...

Trong 1 vùng lãnh thổ cụ thể,
Hiệu lực – Có thể thay đổi, chấm dứt khi
có quyết định của cơ quan có
Phạm vi
thẩm quyền.

Có thể vượt qua phạm vi
ngoài lãnh thổ.

Phương
thức tác
động

Dư luận xã hội.

Giáo dục  Thuyết phục 
Cưỡng chế

...
** Sự khác biệt giữa quy phạm pháp luậtcác quy phạm xã hội khác ?
Quy phạm xã hội: là những quy tắc xử sự chung, là khuôn mẫu để con
người làm theo và là tiêu chuẩn để xác định giới hạn và đánh giá hành vi
của con người.
Quy phạm xã hội bao gồm: Quy phạm đạo đức, quy phạm tôn giáo, quy
phạm của các tổ chức.
Quy phạm pháp luật: là những quy tắc xử sự chung do Nhà nước ban
hành và được bảo đảm thực hiện, thể hiện ý chí và lợi ích của nhân dân
lao động, dùng để điều chỉnh quan hệ xã hội theo định hướng chung nhất.
* Giống nhau
- Là những quy tắc xử sự chung.
- Dùng để điều chỉnh hành vi của con người, điều chỉnh các quan hệ xã
hội.
* Khác nhau
Quy phạm pháp luật Quy phạm xã hội
1. Chủ thể
ban hành
Do Nhà nước ban hành.
Xuất phát từ những quy tắc
đạo đức, quan niệm tôn giáo,
những quy tắc xử sự chung
trong đời sống xã hội.
2. Tính chất Bắt buộc chung. Tự nguyện, tự giác thực hiện.
3. Nội dung
Nêu lên quyền và nghĩa vụ
pháp lý của công dân được
Nhà nước bảo vệ và đảm bảo
thực hiện bằng nhiều biện
pháp.
Là các quan điểm chuẩn mực
đối với đời sống tinh thần,
tình cảm của con người. Thể
hiện ý chí và bảo vệ quyền
lợi cho đông đảo tầng lớp và
tất cả mọi người.
Quy phạm pháp luật - Trang 2
Quy phạm pháp luật - Người đăng: kimjunah208-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Quy phạm pháp luật 9 10 406