Ktl-icon-tai-lieu

QUY PHẠM VÀ QUAN HỆ PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH

Được đăng lên bởi Khanh Vu
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 3140 lần   |   Lượt tải: 2 lần
QUY PHẠM VÀ QUAN HỆ PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH
I.

QUY PHẠM PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH.
1.
Khái niệm và đặc điểm của quy phạm pháp luật hành chính.
2.
Nội dung của quy phạm pháp luật hành chính.
3.
Phân loại quy phạm pháp luật hành chính.
4.
Hiệu lực và vấn đề thực hiện quy phạm pháp luật hành chính.
II.
QUAN HỆ PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH.
1.
Khái niệm và đặc điểm của quan hệ pháp luật hành chính.
2.
Cấu thành của quan hệ pháp luật hành chính.
3.
Phân loại quan hệ pháp luật hành chính.
_______________________________________________________________________________________________
I. QUY PHẠM PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH.
1. Khái niệm và đặc điểm của quy phạm pháp luật hành chính
TOP
a). Khái niệm
Trước hết, qui phạm được hiểu là điều qui định chặt chẽ phải tuân theo. Trong đời sống hàng ngày, ta vẫn thường gặp
những khái niệm như qui phạm đạo đức, qui phạm pháp luật. Tuy nhiên, khác với qui phạm đạo đức, qui phạm pháp luật
được ban hành bởi nhà nước và mang tính cưỡng chế nhà nước. Ðể thực hiện chức năng quản lý nhà nước, quản lý xã
hội, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh hoạt động quản lý
hành chính nhà nước. Các quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động quản lý hành chính nhà nước chính là quy phạm
pháp luật hành chính.
Như vậy, quy phạm pháp luật hành chính là các quy tắc xử sự chung do cơ quan Nhà nước, các cán bộ nhà nước có thẩm
quyền ban hành, chủ yếu điều chỉnh những quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực quản lý hành chính Nhà nước (hay
còn gọi là hoạt động chấp hành - điều hành của Nhà nước) có hiệu lực bắt buộc thi hành đối với những đối tượng có liên
quan.
b). Ðặc điểm của quy phạm pháp luật hành chính
Qua khái niệm trên cho thấy quy phạm pháp luật hành chính là một trong những dạng quy phạm pháp luật và nó có
những đặc điểm sau:
1. Là qui tắc xử sự mang tính bắt buộc chung. Giống như các qui phạm pháp luật khác, qui phạm pháp luật hành chính
có hiệu lực bắt buộc thi hành đối với các đối tượng có liên quan và được bảo đảm thực hiện bằng sự cưỡng chế nhà nước.
Những qui phạm này xác định hành vi của cacù đối tượng có liên quan: được làm gì, không được làm gi và làm như thế
nào. Các qui tắc xử sự này được ban hành theo thủ tục, trình tự chắt chẽ theo pháp luật. Khi có một quan hệ pháp luật
hành chính cụ thể tương ứng phát sinh, qui tắc xử sự chung trên sẽ là căn cứ để ra văn bản áp dụng. Tuy vậy, dù có hay
chưa có văn bản áp dụng, qui phạm pháp luật trên vẫn tồn tại và không mất đi giá trị pháp lý trừ khi hết hiệu lực.
...
QUY PHẠM VÀ QUAN HỆ PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH
I. QUY PHẠM PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH.
1. Khái niệm và đặc điểm của quy phạm pháp luật hành chính.
2. Nội dung của quy phạm pháp luật hành chính.
3. Phân loại quy phạm pháp luật hành chính.
4. Hiệu lực và vấn đề thực hiện quy phạm pháp luật hành chính.
II. QUAN HỆ PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH.
1. Khái niệm và đặc điểm của quan hệ pháp luật hành chính.
2. Cấu thành của quan hệ pháp luật hành chính.
3. Phân loại quan hệ pháp luật hành chính.
_______________________________________________________________________________________________
I. QUY PHẠM PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH.
1. Khái niệm và đặc điểm của quy phạm pháp luật hành chính TOP
a). Khái niệm
Trước hết, qui phạm được hiểu điều qui định chặt chẽ phải tuân theo. Trong đời sống hàng ngày, ta vẫn thường gặp
những khái niệm như qui phạm đạo đức, qui phạm pháp luật. Tuy nhiên, khác với qui phạm đạo đức, qui phạm pháp luật
được ban hành bởi nhà nước mang tính cưỡng chế n nước. Ðể thực hiện chức năng quản nhà ớc, quản
hội, các quan nhà ớc thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh hoạt động quản
hành chính nhà nước. c quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động quản hành chính nhà nước chính quy phạm
pháp luật hành chính.
Như vậy, quy phạm pháp luật hành chính là các quy tắc xử sự chung do cơ quan Nhà nước, các cán bộ nhà nước có thẩm
quyền ban hành, chủ yếu điều chỉnh những quan hệ hội phát sinh trong lĩnh vực quản hành chính Nhà nước (hay
còn gọi là hoạt động chấp hành - điều hành của Nhà nước) có hiệu lực bắt buộc thi hành đối với những đối tượng có liên
quan.
b). Ðặc điểm của quy phạm pháp luật hành chính
Qua khái niệm trên cho thấy quy phạm pháp luật hành chính một trong những dạng quy phạm pháp luật
những đặc điểm sau:
1. qui tắc xử sự mang tính bắt buộc chung. Giống như các qui phạm pháp luật khác, qui phạm pháp luật hành chính
có hiệu lực bắt buộc thi hành đối với các đối tượng có liên quan và được bảo đảm thực hiện bằng sự cưỡng chế nhà nước.
Những qui phạm này xác định hành vi của cacù đối tượng liên quan: được làm gì, không được làm gi làm như thế
nào. Các qui tắc xử sự này được ban hành theo thủ tục, trình tự chắt chẽ theo pháp luật. Khi một quan hệ pháp luật
hành chính cụ thể tương ứng phát sinh, qui tắc xử sự chung trên sẽ căn cứ để ra văn bản áp dụng. Tuy vậy, hay
chưa có văn bản áp dụng, qui phạm pháp luật trên vẫn tồn tại và không mất đi giá trị pháp lý trừ khi hết hiệu lực.
2. Ðược ban hành bởi những cơ quan nhà nước và cán bộ nhà nước có thẩm quyền ở các cấp khác nhau với, mục đích cụ
thể hóac quy phạm pháp luật hành chính của các quan quyền lực n nước các quan nhà nước cấp trên.
các văn bản pháp luật do các quan quyền lực nnước ban hành trong lĩnh vực quản hành chính mới chỉ quy định
một cách chung nhất nên chúng đòi hỏi phải được cụ thể hóa trong từng lĩnh vực của quản lý hành chính.
dụ: Pháp lệnh xử vi phạm hành chính được Uớy ban thường vụ Quốc hội thông qua ngày 6/7/1995 quy định một
cách chung nhất về vấn đề xử vi phạm hành chính. Dựa trên những quy định chung này, Chính phủ ban hành một loạt
các văn bản quy phạm pháp luật hành chính quy định cụ thể về xử vi phạm hành chính trong từng lĩnh vực khác nhau,
đó c Nghị định số 87, 88/CP ngày 12/12/1995 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa-xã
hội; Nghị định số 01/CP ngày 3/1/1996 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại v.v...
3. Tính thống nhất: mặc quy phạm pháp luật hành chính được ban hành bởi những quan khác nhau, hiệu lực
pháp cũng như phạm vi thi hành khác nhau nhưng về bản chúng hợp thành một hệ thống thống nhất. Tính thống
nhất của các quy phạm pháp luật hành chính được bảo đảm bởi hệ thống các nguyên tắc trong luật hành chính, đặc biệt là
nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa và nguyên tắc tập trung dân chủ. Những nguyên tắc này đòi hỏi:
+ Các quy phạm pháp luật hành chính do các quan hành chính nhà nước ban hành phải phợp với Hiến pháp, Nghị
quyết và Pháp lệnh của các cơ quan quyền lực nhà nước.
+ Những quy phạm pháp luật hành chính do các cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chuyên môn ban hành phải
phù hợp với những quy phạm pháp luật hành chính do cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chung ban hành.
+ Các quy phạm pháp luật hành chính phải được ban hành theo trình tự, thủ tục và hình thức pháp luật đã quy định.
+ Việc ban hành các quy phạm pháp luật hành chính của quan cấp dưới đòi hỏi phải phù hợp với những quy phạm
pháp luật hành chính do cấp trên ban hành.
QUY PHẠM VÀ QUAN HỆ PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUY PHẠM VÀ QUAN HỆ PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH - Người đăng: Khanh Vu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
QUY PHẠM VÀ QUAN HỆ PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH 9 10 930