Ktl-icon-tai-lieu

QUY TRÌNH THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DỰ ÁN

Được đăng lên bởi univertsity
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 456 lần   |   Lượt tải: 1 lần
QUY TRÌNH THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DỰ ÁN
SƠ ĐỒ:
Ghi chú:
- (1), (2), (8),
(10):
thực
hiện
tại
UBND cấp
huyện nơi có
dự án (nếu
dự án vốn
trong nước
có diện tích
dưới 0,5 ha
và vốn dưới
15 tỷ đồng
VN): tại Sở
Kế hoạch và
Đầu tư (các
dự án còn
lại).
- (3), (9):
thực hiện tại
Sở Kế hoạch
và Đầu tư.
- (4), (13): tại
Sở Xây dụng
(dự án FDI,
dự án trong
nước có quy
mô hơn 0,5
ha, trên 15 tỷ
đồng);
UBND cấp
huyện (các
dự án trong
nước có quy mô nhỏ hơn 0,5 ha và vốn dưới 15 tỷ đồng).
- (5), (12): thực hiện tại UBND cấp huyện đối với Đăng ký cam kết bảo vệ môi trường; tại sở
Tài nguyên và Môi trường đối với Báo cáo đánh giá bảo vệ môi trường.
- (6), (11): thực hiện tại Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Dự án thực hiện trong các Khu công nghiệp, Khu kinh tế, Khu công nghệ cao do Thủ tướng
Chính phủ thành lập, thực hiện các thủ tục trên tại bộ phận một cửa thuộc Ban quản lý Khu.

Trình tự thực hiện các thủ tục
Bước 1: Đăng ký giới thiệu địa điểm đầu tư
1. Nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký giới thiệu địa điểm đầu tư để được giới thiệu địa điểm phù
hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội và quy hoạch phát triển ngành của tỉnh, trên cơ sở xem
xét các yếu tố liên quan đến ngành nghề, diện tích, bảo vệ môi trường.
Cơ quan thẩm quyền giải quyết là Sở Kế hoạch và Đầu tư.
2. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ, thẩm quyền giải quyết và giao trả kết quả là Sở Kế hoạch và Đầu tư.
3. Thời gian giải quyết: không quá 15 ngày làm việc đối với dự án ngoài các Khu, cụm công
nghiệp; 03 ngày làm việc đối với dự án trong các Khu công nghiệp, Khu kinh tế, Khu công nghệ
cao, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không kể thời gian điều chỉnh, bổ sung hồ sơ.
Bước 2: Đăng ký doanh nghiệp
1. Nhà đầu tư trong nước thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp để được cấp Giấy chứng nhận
đăng ký doanh nghiệp
2. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ, thẩm quyền giải quyết và giao trả kết quả là Sở Kế hoạch và Đầu tư
đầu tư
3. Thời gian giải quyết: không quá 07 ngày làm việc bao gồm thời gian khắc dấu doanh nghiệp, kể
từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Bước 3: Thỏa thuận địa điểm đầu tư
Các dự án đầu tư vào các khu, cụm CN không thực hiện bước này.
1. Nhà đầu tư thực hiện thủ tục thỏa thuận địa điểm đầu tư để được chấp thuận địa điểm trên cơ sở
xem xét các yếu tố liên quan đến ngành nghề, diện tích, nguồn vốn, tiến độ thực hiện, tái định cư
và bảo vệ môi trường.
2. Văn bản thỏa thuận địa điểm đầu tư là căn cứ để nhà đầu tư lập các thủ tục đầu tư kế tiếp.
3. Cơ quan thẩm quyền giải quyết là UBND cấp tỉnh.
4. Cơ quan nhận hồ sơ, thẩm tra và tr...
QUY TRÌNH THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DỰ ÁN
SƠ ĐỒ:
Ghi chú:
- (1), (2), (8),
(10): thực
hiện tại
UBND cấp
huyện nơi
dự án (nếu
dự án vốn
trong nước
diện tích
dưới 0,5 ha
vốn dưới
15 tỷ đồng
VN): tại S
Kế hoạch
Đầu (các
dự án còn
lại).
- (3), (9):
thực hiện tại
Sở Kế hoạch
và Đầu tư.
- (4), (13): tại
Sở Xây dụng
(dự án FDI,
dự án trong
nước quy
mô hơn 0,5
ha, trên 15 tỷ
đồng);
UBND cấp
huyện (các
dự án trong
nước có quy mô nhỏ hơn 0,5 ha và vốn dưới 15 tỷ đồng).
- (5), (12): thực hiện tại UBND cấp huyện đối với Đăng ký cam kết bảo vệ môi trường; tại sở
Tài nguyên và Môi trường đối với Báo cáo đánh giá bảo vệ môi trường.
- (6), (11): thực hiện tại Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Dự án thực hiện trong các Khu công nghiệp, Khu kinh tế, Khu công nghệ cao do Thtướng
Chính phủ thành lập, thực hiện các thủ tục trên tại bộ phận một cửa thuộc Ban quản lý Khu.
QUY TRÌNH THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DỰ ÁN - Trang 2
QUY TRÌNH THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DỰ ÁN - Người đăng: univertsity
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
QUY TRÌNH THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DỰ ÁN 9 10 828