Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình tổ chức kê khai

Được đăng lên bởi nhathoang
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 359 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND tØnh NghÖ An Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
Së Tµi nguyªn vµ M«i tng §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Sè: 420/TNMT-§KTK Vinh, ngµy 04 th¸ng 3 n¨m 2008
Quy tr×nh
Tæ chøc kª khai ®¨ng ký, lËp hå s¬ ®Þa chÝnh,
cÊp ®æi giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt sau chuyÓn ®æi ruéng ®Êt
C¨n cø LuËt §Êt ®ai n¨m 2003;
C¨n cø c NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ: sè 181/2004/N§-CP ngµy 29/10/2004
vÒ thi hµnh LuËt §Êt ®ai; sè 198/2004/N§-CP ngµy 03/12/2004 vÒ thu tiÒn sö dông
®Êt; 17/2006/N§-CP ngµy 27/01/2006 viÖc söa ®æi, sung mét ®iÒu a
c¸c nghÞ ®Þnh híng dÉn thi hµnh LuËt §Êt ®ai; 84/2007/N§-CP ngµy 25/5/2007
quy ®Þnh sung viÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn dông ®Êt, thu håi ®Êt,
thùc hiÖn quyÒn sö dông ®Êt, tr×nh tù, thñ tôc båi thêng, hç trî, t¸i ®Þnh c khi Nhµ
níc thu håi ®Êt vµ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i vÒ ®Êt ®ai;
C¨n c¸c Th«ng t cña Tµi nguyªn M«i trêng: 01/2005/TT-
BTNMT ngµy 13/4/2005 vÒ viÖc híng dÉn thùc hiÖn mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè
181/2004/N§-CP ngµy 29/10/2004 cña ChÝnh phñ thi hµnh LuËt §Êt ®ai;
06/2007/TT-BTNMT ngµy 02/7/2007 viÖc híng dÉn thùc hiÖn mét ®iÒu cña
NghÞ ®Þnh 84/2007/N§-CP ngµy 25/5/2007 cña ChÝnh phñ; 08/2007/TT-
BTNMT ngµy 02/8/2007 viÖc híng dÉn thèng kª, kiÓm ®Êt ®ai x©y dùng
b¶n ®å hiÖn tr¹ng dông ®Êt; 09/2007/TT-BTNMT ngµy 02/8/2007 viÖc h-
íng dÉn lËp, chØnh lý, qu¶n lý hå s¬ ®Þa chÝnh;
C¨n c¸c Th«ng t cña Tµi chÝnh: 117/2004/TT-BTC ngµy
07/12/2004 viÖc híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh 198/2004/N§-CP ngµy
03/12/2004 cña ChÝnh phñ thu tiÒn dông ®Êt; 70/2006/TT-BTC ngµy
02/8/2006 híng dÉn söa ®æi, sung Th«ng t 117/2004/TT-BTC ngµy
07/12/2004 cña Tµi chÝnh viÖc híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh
198/2004/N§-CP ngµy 03/12/2004 cña ChÝnh phñ vÒ thu tiÒn sö dông ®Êt;
C¨n Th«ng t liªn tÞch 14/2008/TTLT-BTC-BTNMT cña Tµi chÝnh
- Tµi nguyªn M«i trêng viÖc híng dÉn thùc hiÖn mét ®iÒu cña NghÞ
®Þnh sè 84/2007/N§-CP ngµy 25/5/2007 cña ChÝnh phñ;
C¨n c¸c QuyÕt ®Þnh: 08/2006/Q§-BTNMT ngµy 21/7/2006 cña
Tµi nguyªn M«i trêng ban hµnh quy ®Þnh giÊy chøng nhËn quyÒn dông
®Êt; sè 2746/Q§-BTC ngµy 16/8/2006 cña Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc ®Ýnh chÝnh Th«ng
t sè 70/2006/TT-BTC cña Bé Tµi chÝnh;
1
Quy trình tổ chức kê khai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy trình tổ chức kê khai - Người đăng: nhathoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Quy trình tổ chức kê khai 9 10 173