Ktl-icon-tai-lieu

Quyền đi qua không hại của tàu quân sự nước ngoài trong lãnh hải theo quy định của pháp luật quốc tế và Việt Nam

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 611 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Luật học 28 (2012) 8‐16

 

Quyền đi qua không gây hại của tàu quân sự nước ngoài trong
lãnh hải theo quy định của pháp luật quốc tế và Việt Nam
Nguyễn Bá Diến*, Nguyễn Hùng Cường*
Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thuỷ, Hà Nội, Việt Nam
Nhận ngày 30 tháng 3 năm 2012
Tóm tắt. Quyền đi qua không gây hại là một nguyên tắc đã tồn tại từ lâu trong thực tiễn hàng hải quốc
tế. Quy tắc này được chính thức ghi nhận trong Công ước Giơnevơ 1958 về Lãnh hải và Vùng tiếp giáp
và Công ước Luật biển 1982. Mặc dù vậy, kể từ khi xuất hiện đến nay nguyên tắc này đã làm nổi lên
những cuộc tranh luận liên tiếp giữa các quốc gia về khái niệm, hệ quả kèm theo, phạm vi áp dụng và
hiệu lực pháp lý của nó, đặc biệt là chế độ đi qua không gây hại đối với tàu quân sự nước ngoài. Qua
quá trình nghiên cứu những quy định của pháp luật quốc tế, pháp luật một số quốc gia trên thế giới,
cũng như pháp luật Việt Nam về quyền đi qua không gây hại của tàu quân sự nước ngoài, bài viết đưa
ra những luận cứ khoa học góp phần xây dựng quy chế pháp lý cho tàu thuyền nói chung và quy chế
của tàu quân sự nước ngoài nói riêng trong Dự thảo Luật các vùng biển Việt Nam.

1. Đặt vấn đề*

Tuy nhiên, để thuận tiện cho thương mại, các
quyền qua lại trên biển cũng được bảo vệ trong
vùng lãnh hải. Bởi vậy khái niệm về đi qua không
gây hại đã ra đời và sau đó hình thành nên một
phần của chế độ lãnh hải.
Quyền đi qua không gây hại chính thức
được quy định nghĩa trong hai công ước quốc tế
nổi tiếng: Công ước Giơnevơ năm 1958 về
Lãnh hải và Vùng tiếp giáp và Công ước Luật
biển năm 1982 (từ Điều 17 đến Điều 32).
Quyền này tạo thành một phần trong quy chế
pháp lý của lãnh hải, đồng thời trở thành
nguyên tắc của Luật quốc tế [2]. Tuy nhiên,
ngay từ khi mới hình thành, nguyên tắc này đã
gây ra nhiều cuộc tranh cãi sôi nổi, kéo dài giữa
các quốc gia liên quan đến vấn đề: phạm vi áp
dụng, hiệu lực pháp lý và hàm ý chứa đựng
trong nội hàm khái niệm “đi qua không gây hại.
Sự xuất hiện khái niệm đi qua không gây hại đã
bị ảnh hưởng đáng kể bởi học thuyết Grotius
với sự cổ súy cho việc tự do hàng hải và tự do
thương mại. Tuy nhiên, khái niệm về đi qua
không gây hại cũng đã được St. Augustine và

Trong Luật quốc tế, quyền đi qua không
gây hại là một quy tắc đã được tồn tại trong một
thời gian khá dài và hình thành lên một phần
của quy chế lãnh hải. Quy tắc đi qua không gây
hại xuất hiện với sự phát triển của Luật biển.
Trong những thời kỳ cổ xưa hầu như không có
bất kỳ nguyên tắc quốc t...
TpchíKhoahcĐHQGHN,Luthc28(2012)816
8
Quyn đi qua không gây hi ca tàu quân s nước ngoài trong
lãnh hi theo quy định ca pháp lut quc tế và Vit Nam
Nguyn Bá Diến
*
, Nguyn Hùng Cường
*
Khoa Lut, Đại hc Quc gia Hà Ni, 144 Xuân Thu, Hà Ni, Vit Nam
Nhn ngày 30 tháng 3 năm 2012
Tóm tt. Quyn đi qua không gây hi là mt nguyên tc đã tn ti t lâu trong thc tin hàng hi quc
tế. Quy tc này được chính thc ghi nhn trong Công ước Giơnevơ 1958 vnh hi và Vùng tiếp giáp
và Công ước Lut bin 1982. Mc dù vy, k t khi xut hin đến nay nguyên tc này đã làm ni lên
nhng cuc tranh lun liên tiếp gia các quc gia v khái ni
m, h qu kèm theo, phm vi áp dng và
hiu lc pháp lý ca nó, đặc bit là chế độ đi qua không gây hi đối vi tàu quân s nước ngoài. Qua
quá trình nghiên cu nhng quy định ca pháp lut quc tế, pháp lut mt s quc gia trên thế gii,
cũng như pháp lut Vit Nam v quyn đi qua không gây hi ca tàu quân s nước ngoài, bài viết đưa
ra nhng lun c khoa hc góp phn xây d
ng quy chế pháp lý cho tàu thuyn nói chung và quy chế
ca tàu quân s nước ngoài nói riêng trong D tho Lut các vùng bin Vit Nam.
1. Đặt vn đề
*
Trong Lut quc tế, quyn đi qua không
gây hi là mt quy tc đã được tn ti trong mt
thi gian khá dài và hình thành lên mt phn
ca quy chế lãnh hi. Quy tc đi qua không gây
hi xut hin vi s phát trin ca Lut bin.
Trong nhng thi k c xưa hu như không có
bt k nguyên tc quc tế nào quy định các hot
động khai thác các bin và đạ
i dương. Bin và
đại dương là để ng cho tt c các quc gia [1].
Khi thế k th 17 mi bt đầu, quan h sn xut
tư bn phát trin và nhng lc địa mi được tìm
thy, thương nghip v bin phát trin cc k
hưng thnh. Xung đột gia các nguyên tc v t
do bin c và c v kim soát bin c
đã dn
đến s thiết lp các quy chế lãnh hi cũng như
quy chế bin c. Như tha hip, các quc gia b
bin có quyn kim soát đến mt phm vi nht
định nào đó vùng bin lin k vi đất lin ca nó.
______
*
Tác gi liên h. ĐT: 84-4-35650769.
E-mail: nbadien@yahoo.com
Tuy nhiên, để thun tin cho thương mi, các
quyn qua li trên bin cũng được bo v trong
vùng lãnh hi. Bi vy khái nim v đi qua không
gây hi đã ra đời và sau đó hình thành nên mt
phn ca chế độ lãnh hi.
Quyn đi qua không gây hi chính thc
được quy định nghĩa trong hai công ước quc tế
ni tiếng: Công ước Giơnevơ năm 1958 v
Lãnh hi và Vùng tiế
p giáp và Công ước Lut
bin năm 1982 (t Điu 17 đến Điu 32).
Quyn này to thành mt phn trong quy chế
pháp lý ca lãnh hi, đồng thi tr thành
nguyên tc ca Lut quc tế [2]. Tuy nhiên,
ngay t khi mi hình thành, nguyên tc này đã
gây ra nhiu cuc tranh cãi sôi ni, kéo dài gia
các quc gia liên quan đến vn đề: phm vi áp
dng, hiu lc pháp lý và hàm ý cha đựng
trong ni hàm khái nim “đ
i qua không gây hi.
S xut hin khái nim đi qua không gây hi đã
b nh hưởng đáng k bi hc thuyết Grotius
vi s c súy cho vic t do hàng hi và t do
thương mi. Tuy nhiên, khái nim v đi qua
không gây hi cũng đã được St. Augustine và
Quyền đi qua không hại của tàu quân sự nước ngoài trong lãnh hải theo quy định của pháp luật quốc tế và Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quyền đi qua không hại của tàu quân sự nước ngoài trong lãnh hải theo quy định của pháp luật quốc tế và Việt Nam - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Quyền đi qua không hại của tàu quân sự nước ngoài trong lãnh hải theo quy định của pháp luật quốc tế và Việt Nam 9 10 820