Ktl-icon-tai-lieu

Quyền hành pháp và tổ chức quyền hành pháp ở Việt Nam qua các bản Hiến pháp

Được đăng lên bởi tran-nam
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1339 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Trao đổi

QUYỀN HÀNH PHÁP VÀ TỔ CHỨC QUYỀN HÀNH PHÁP

Ở VIỆT NAM

QUA CÁC HIẾN PHÁP
 ThS. Nguyễn Thị Hà
Khoa Xã hội nhân văn - Đại học Đông Á

1. Đặt vấn đề

Để đáp ứng cho công cuộc đổi mới đất nước, cùng với sự chuyển biến về kinh tế, bộ
máy nhà nước Việt Nam cũng cần có sự thay đổi tương ứng sao cho phù hợp với các yêu
cầu của xã hội. Các cơ quan hành pháp là nơi chỉ đạo việc thi hành pháp luật, trực tiếp
quản lý các lĩnh vực của xã hội, có liên quan trực tiếp đến người dân. Trong cơ chế thực
hiện quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay, việc xác định chính xác vị trí, vai trò của
quyền hành pháp có ảnh hưởng rất lớn đến các quyền khác trong cơ cấu quyền lực nhà
nước và toàn bộ các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Bài báo có thể đóng góp một phần nhỏ trong việc nghiên cứu những vấn đề lý luận
và thực tiễn áp dụng, tổ chức thực hiện quyền hành pháp ở Việt Nam. Đồng thời góp
phần nhận thức đúng đắn hơn về vị trí, vai trò, ý nghĩa của quyền hành pháp đối với toàn
bộ hoạt động của bộ máy nhà nước cũng như của toàn xã hội.
2. Những vấn đề lý luận về quyền hành pháp và tổ chức quyền hành pháp ở Việt Nam
2.1. Khái niệm, đặc điểm của quyền hành pháp ở Việt Nam

Khái niệm:
Quyền hành pháp là một bộ phận tạo thành cơ cấu quyền lực nhà nước. Một cách
đơn giản nhất quyền hành pháp được hiểu là quyền thi hành pháp luật.
Trong cơ cấu quyền lực nhà nước quyền hành pháp là một khái niệm chung dùng để
chỉ một bộ phận quyền lực - quyền thi hành pháp luật, phản ánh mối quan hệ quyền lực
giữa các bộ phận hợp thành của quyền lực nhà nước. Chủ thể chủ yếu của quyền hành
pháp là Chính phủ (cơ quan hành pháp ở trung ương) với tính chất điển hình của cơ quan
này là thực hiện hoạt động chấp hành và điều hành các hoạt động của đời sống xã hội. Ở
72

ÑAÏI HOÏC ÑOÂNG AÙ
Soá 7-2012

Trao đổi

Việt Nam, các chủ thể thực hiện quyền hành pháp không chỉ có Chính phủ, các cơ quan
hành pháp ở Trung ương, mà một số các cơ quan nhà nước ở địa phương cũng thực hiện
quyền lực này.
Đặc điểm của quyền hành pháp
Là một trong ba bộ phận cơ bản cấu thành quyền lực nhà nước, quyền hành pháp
cũng có những đặc điểm cơ bản của quyền lực nhà nước. Ngoài ra, nó còn có những đặc
điểm đặc thù sau đây:
Quyền hành pháp có tính quyền lực nhà nước và độc lập tương đối so với các nhánh
quyền lực khác. Ở Việt Nam các cơ quan hành pháp là do các cơ quan dân cử lập ra,
thực hiện các hoạt động chấp hành và điều hành. Mặc dù các cơ quan hành pháp là do
cơ quan quyền lực lập ra, nhưng không có nghĩa là quyền hành pháp...
ÑAÏI HOÏC ÑOÂNG AÙ
Soá 7-2012
72
TraO đổi
QUYỀN HÀNH PHÁP VÀ TỔ CHỨC QUYỀN HÀNH PHÁP
Ở VIỆT NAM
QUA CÁC HIẾN PHÁP
ThS. Nguyễn Thị Hà
Khoa Xã hội nhân văn - Đại học Đông Á
1. Đặt vấn đề
Để đáp ứng cho công cuộc đổi mới đất nước, cùng với sự chuyển biến về kinh tế, bộ
máy nhà nước Việt Nam cũng cần sự thay đổi tương ứng sao cho phù hợp với các yêu
cầu của hội. Các quan hành pháp nơi chỉ đạo việc thi hành pháp luật, trực tiếp
quản lý các lĩnh vực của xã hội, có liên quan trực tiếp đến người dân. Trong cơ chế thực
hiện quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay, việc xác định chính xác vị trí, vai trò của
quyền hành pháp ảnh hưởng rất lớn đến các quyền khác trong cấu quyền lực nhà
nước và toàn bộ các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Bài báo có thể đóng góp một phần nhỏ trong việc nghiên cứu những vấn đề lý luận
thực tiễn áp dụng, tổ chức thực hiện quyền hành pháp Việt Nam. Đồng thời góp
phần nhận thức đúng đắn hơn về vị trí, vai trò, ý nghĩa của quyền hành pháp đối với toàn
bộ hoạt động của bộ máy nhà nước cũng như của toàn xã hội.
2. Những vấn đề lý luận về quyền hành pháp và tổ chức quyền hành pháp ở Việt Nam
2.1. Khái niệm, đặc điểm của quyền hành pháp ở Việt Nam
Khái niệm:
Quyền hành pháp một bộ phận tạo thành cấu quyền lực nhà nước. Một cách
đơn giản nhất quyền hành pháp được hiểu là quyền thi hành pháp luật.
Trong cấu quyền lực nhà nước quyền hành pháp một khái niệm chung dùng để
chỉ một bộ phận quyền lực - quyền thi hành pháp luật, phản ánh mối quan hệ quyền lực
giữa các bộ phận hợp thành của quyền lực nhà nước. Chủ thể chủ yếu của quyền hành
pháp Chính phủ (cơ quan hành pháp ở trung ương) với tính chất điển hình của cơ quan
này thực hiện hoạt động chấp hành điều hành các hoạt động của đời sống hội.
Quyền hành pháp và tổ chức quyền hành pháp ở Việt Nam qua các bản Hiến pháp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quyền hành pháp và tổ chức quyền hành pháp ở Việt Nam qua các bản Hiến pháp - Người đăng: tran-nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Quyền hành pháp và tổ chức quyền hành pháp ở Việt Nam qua các bản Hiến pháp 9 10 819