Ktl-icon-tai-lieu

Quyền tác giã

Được đăng lên bởi Robinson Tran Phu
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 443 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bảo hộ quyền tác giả quyền liên quan

Trong những năm qua, hoạt động bảo hộ quyền tác giả, quyền liên
quan đã có những tiến bộ đáng kể. Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quy
phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan. Các quy định pháp luật
Việt Nam được xây dựng, hoàn thiện từ thực tiễn hoạt động quản lý, điều
hành hoạt động đối với quyền tác giả, tiếp thu những chuẩn mực quốc tế,
đáp ứng các yêu cầu thúc đẩy bảo hộ có hiệu quả và hội nhập quốc tế.
Quyền tác giả tại Việt Nam đã được quy định chi tiết trong Bộ Luật Dân sự
2005, Luật Sở hữu trí tuệ và Nghị định 100/NĐ-CP/2006 của Chính phủ quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở
hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan. Theo đó, quyền tác giả là
quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo hoặc sở hữu,
bao gồm các quyền sau đây:
 Quyền Nhân thân: Đặt tên cho tác phẩm, đứng tên thật hoặc bút danh
trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được
công bố, sử dụng; Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công
bố tác phẩm; Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác
sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào
gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.
 Quyền tài sản: Làm tác phẩm phát sinh; Biểu diễn tác phẩm trước
công chúng; Sao chép tác phẩm; Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc
bản sao tác phẩm; Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương
tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương
tiện kỹ thuật nào khác; Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện
ảnh, chương trình máy tính. Tác phẩm được bảo hộ theo cơ chế quyền
tác giả là các tác phẩm trong lĩnh vực văn học, khoa học và nghệ
thuật.
1. Quan điểm tiếp cận về vấn đề bản quyền
Tương tự như trong nhiều vấn đề khác của bảo hộ IP, bảo hộ quyền tác giả
và các quyền liên quan gắn với hai nhóm lợi ích: một bên là lợi ích của tổ
chức, cá nhân sáng tạo hoặc sở hữu tác phẩm, và bên kia là lợi ích của cộng
đồng những người sử dụng các tác phẩm đó cho các mục đích khác nhau.
Khác với các quyền sở hữu công nghiệp, quyền tác giả và các quyền liên
quan được xác lập tự động kể từ thời điểm tác phẩm được sáng tạo/định hình
hay thực hiện mà không cần bất kỳ một thủ tục công bố hay đăng ký nào với

Bảo hộ quyền tác giả quyền liên quan

các cơ quan có thẩm quyền. Nói cách khác, các tác giả và chủ sở hữu tác
phẩm có quyền đương nhiên được bảo hộ bởi pháp luật.
Vì vậy, điểm khác nhau trong pháp luật về bản quyền của các nước t...
Bảo hộ quyền tác giả quyền liên quan
Trong những năm qua, hoạt động bảo hộ quyền tác giả, quyền liên
quan đã có những tiến bộ đáng kể. Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quy
phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan. Các quy định pháp luật
Việt Nam được xây dựng, hoàn thiện từ thực tiễn hoạt động quản , điều
hành hoạt động đối với quyền tác giả, tiếp thu những chuẩn mực quốc tế,
đáp ứng các yêu cầu thúc đẩy bảo hộ có hiệu quả và hội nhập quốc tế.
Quyền tác giả tại Việt Nam đã được quy định chi tiết trong Bộ Luật Dân s
2005, Luật Sở hữu trí tuệ và Nghị định 100/NĐ-CP/2006 của Chính phủ quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở
hữu trí tuệ về quyền tác giả quyền liên quan. Theo đó, quyền tác giả
quyền của tổ chức, nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo hoặc sở hữu,
bao gồm các quyền sau đây:
Quyền Nhân thân: Đặt tên cho tác phẩm, đứng tên thật hoặc bút danh
trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được
công bố, s dụng; Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công
bố tác phẩm; Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác
sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào
gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.
Quyền tài sản: Làm tác phẩm phát sinh; Biểu diễn tác phẩm trước
công chúng; Sao chép tác phẩm; Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc
bản sao tác phẩm; Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương
tiện hữu tuyến, tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương
tiện kỹ thuật nào khác; Cho thuê bản gốc hoặc bản sao c phẩm điện
ảnh, chương trình máy tính. Tác phẩm được bảo hộ theochế quyền
tác giả các tác phẩm trong lĩnh vực văn học, khoa học nghệ
thuật.
1. Quan điểm tiếp cận về vấn đề bản quyền
Tương tự như trong nhiều vấn đề khác của bảo hộ IP, bảo hộ quyền tác giả
và các quyền liên quan gắn với hai nhóm lợi ích: một bên là lợi ích của tổ
chức, cá nhân sáng tạo hoặc sở hữu tác phẩm, và bên kia là lợi ích của cộng
đồng những người sử dụng các tác phẩm đó cho các mục đích khác nhau.
Khác với các quyền sở hữu công nghiệp, quyền tác giả và các quyền liên
quan được xác lập tự động kể từ thời điểm tác phẩm được sáng tạo/định hình
hay thực hiện mà không cần bất kỳ một thủ tục công bố hay đăng ký nào với
Quyền tác giã - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quyền tác giã - Người đăng: Robinson Tran Phu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Quyền tác giã 9 10 165