Ktl-icon-tai-lieu

Quyết định 22/2002/QĐ-TTg: Về tư vấn phản biện, giám định xã hội

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1430 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỦ TƯỚNG CHÍNH
PHỦ
Số: 22/2002/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----- o0o ----Ngày 30 Tháng 01 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã của Liên hiệp các Hội khoa
học và Kỹ thuật Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 1992;
Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09 tháng 6 năm 2000;
Căn cứ Chỉ thị số 14/2000/CT-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2000 của Thủ tướng
Chính phủ về việc triển khai thực hiện các biện pháp nhằm đẩy mạnh và nâng
cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam;
Để phát huy vai trò, trách nhiệm và khai thác tiềm năng trí tuệ, sự đóng góp của
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (gọi tắt là Liên hiệp Hội)
trong việc tư vấn, phản biện và giám định xã hội các đề án phát triển kinh tế xã
hội của Nhà nước thuộc các lĩnh vực có liên quan đến hoạt động của Liên hiệp
Hội;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Những quy định chung.
1. Đối tượng thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo
Quyết định này là Liên hiệp Hội và các Hội thành viên của Liên hiệp Hội (là các
Hội Khoa học và Kỹ thuật ngành Trung ương và Liên hiệp các Hội Khoa học và
1

Kỹ thuật các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).
2. Đối tượng đặt yêu cầu tư vấn, phản biện và giám định xã hội cho Liên hiệp
Hội và các Hội thành viên là các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính
phủ và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi
chung là các cơ quan).
3. Đối tượng tư vấn, phản biện và giám định xã hội là các chính sách, các chương
trình, dự án, đề án về phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục - đào tạo, khoa học,
công nghệ và môi trường (gọi chung là đề án) có tính chất phức tạp, ưu tiên,
trọng điểm hoặc đa ngành, do các cơ quan xây dựng, thực hiện hoặc trình cấp
trên phê duyệt.
4. Mục đích của hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp
Hội và các Hội thành viên là cung cấp cho các cơ quan đặt yêu cầu tư vấn, phản
biện và giám định xã hội có thêm các cơ sở, luận cứ khoa học độc lập, khách
quan trong việc đề xuất, xây dựng, thẩm định, phê duyệt hoặc thực hiện đề án.
5. Tính chất của hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp
Hội và các Hội thành viên là không vì lợi nhuận, không phải là hoạt động nghề
nghiệp, là sự thể hiện trách nhiệm của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ tham
gia đóng góp trí tuệ vào các h...
TH T NG CHÍNH ƯỚ
PH
S : 22/2002/Q -TTg Đ
C NG HOÀ XÃ H I CH NGH A Ĩ
VI T NAM
c l p - T do - H nh phúcĐộ
----- o0o -----
Ngày 30 Tháng 01 n m 2002ă
QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã của Liên hiệp các Hội khoa
học và Kỹ thuật Việt Nam
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 1992;
Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09 tháng 6 năm 2000;
Căn cứ Chỉ thị số 14/2000/CT-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2000 của Thủ tướng
Chính phủ về việc triển khai thực hiện các biện pháp nhằm đẩy mạnh nâng
cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam;
Để phát huy vai trò, trách nhiệm khai thác tiềm năng trí tuệ, sự đóng góp của
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam (gọi tắt Liên hiệp Hội)
trong việc vấn, phản biện giám định hội các đề án phát triển kinh tế
hội của Nhà nước thuộc các lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Liên hiệp
Hội;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Những quy định chung.
1. Đối tượng thực hiện nhiệm vụ vấn, phản biện giám định hội theo
Quyết định này là Liên hiệp Hội các Hội thành viên của Liên hiệp Hội (là các
Hội Khoa học Kỹ thuật ngành Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và
1
Quyết định 22/2002/QĐ-TTg: Về tư vấn phản biện, giám định xã hội - Trang 2
Quyết định 22/2002/QĐ-TTg: Về tư vấn phản biện, giám định xã hội - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Quyết định 22/2002/QĐ-TTg: Về tư vấn phản biện, giám định xã hội 9 10 786