Ktl-icon-tai-lieu

Quyết định 339 TTG Về việc thành lập ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 983 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUYẾT ĐỊNH
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 339 TTG NGÀY 24 THÁNG 5 NĂM
1996 VỀ VIỆC THÀNH LẬP UỶ BAN CÔNG TÁC VỀ CÁC TỔ CHỨC
PHI CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét yêu cầu tăng cường công tác quản lý các tổ chức phi chính phủ trong
nước và nước ngoài,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.- Thành lập Uỷ ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ để giúp
Thủ tướng Chính phủ chỉ dạo công tác phi chính phủ của Việt Nam và các tổ
chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.
Điều 2.- Uỷ ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ có các nhiệm vụ chủ
yếu sau:
1. Tổng hợp báo cáo và kiến nghị của các Bộ, ngành, địa phương và tổ chức
nhân dân để đề xuất các chủ trương, chính sách có liên quan đến các tổ chức
phi chính phủ của Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt
động tại Việt Nam.
2. Tổ chức sự phối hợp của các cơ quan, địa phương và tổ chức nhân dân có
liên quan để thực hiện các chủ trương, chính sách về các tổ chức phi chính
phủ.
3. Thực hiện việc xét cấp, sửa đổi, bổ sung và thu hồi các loại Giấy phép
hoạt động, Giấy phép lập văn phòng dự án, Giấy phép lập văn phòng đại
diện của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam theo quy chế hoạt
động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam ban hành kèm theo
Quyết định số: 340/TTg ngày 24 tháng 5 năm 1996 của Thủ tướng Chính
phủ.
4. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ với Thủ tướng về tình hình hoạt động
của các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam.
Điều 3.- Thành phần của Uỷ ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ:
1. Chủ nhiệm Uỷ ban: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
2. Các Uỷ viên:
- Phó trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,
- Phó trưởng ban Ban Đối ngoại Trung ương Đảng,
- Thứ trưởng Bộ Ngoại giao,
- Thứ trưởng Bộ Nội vụ,
- Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.
3. Thư ký Uỷ ban: Một cán bộ cấp vụ của Văn phòng Chính phủ.
Điều 4.- Cơ quan thường trực về công tác phi chính phủ nước ngoài là Liên
hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Cơ quan thường trực về công tác phi chính phủ trong nước là Ban tổ chức Cán bộ Chính phủ.
Điều 5.- Lề lối làm việc của Uỷ ban và phân công trách nhiệm cụ thể các Uỷ
viên Uỷ ban do Chủ nhiệm Uỷ ban quyết định.
Điều 6.- Uỷ ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ có con dấu riêng.
Điều 7.- Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số
214/TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 07 tháng 07 năm 1993 về việc
thành lập Ban Chỉ đạo công tác về các tổ chức phi chính phủ.
Điều 8....
QUYẾT ĐỊNH
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 339 TTG NGÀY 24 THÁNG 5 NĂM
1996 VỀ VIỆC THÀNH LẬP UỶ BAN CÔNG TÁC VỀ CÁC TỔ CHỨC
PHI CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét yêu cầu tăng cường công tác quản các t chức phi chính phủ trong
nước và nước ngoài,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.- Thành lập Uỷ ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ để giúp
Thủ tướng Chính phủ chỉ dạo công tác phi chính phủ của Việt Nam và các tổ
chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.
Điều 2.- Uỷ ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ cóc nhiệm vụ chủ
yếu sau:
1. Tổng hợp báo cáo và kiến nghị của các Bộ, ngành, địa phương tổ chức
nhân dân để đề xuất các chủ trương, chính sách liên quan đến các tổ chức
phi chính phủ của Việt Nam các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt
động tại Việt Nam.
2. Tổ chức sự phối hợp củac quan, địa phương và tổ chức nhân dân
liên quan để thực hiện các chủ trương, chính sách về các tổ chức phi chính
phủ.
3. Thực hiện việc xét cấp, sửa đổi, bổ sung thu hồi các loại Giấy phép
hoạt động, Giấy phép lập văn phòng dự án, Giấy phép lập văn phòng đại
diện của t chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam theo quy chế hoạt
động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam ban hành kèm theo
Quyết định số: 340/TTg ngày 24 tháng 5 năm 1996 của Thủ tướng Chính
phủ.
4. Thực hiện chế đ báo cáo định k với Thủ tướng về tình hình hoạt động
của các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam.
Điều 3.- Thành phần của Uỷ ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ:
1. Chủ nhiệm Uỷ ban: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
2. Các Uỷ viên:
- Phó trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,
- Phó trưởng ban Ban Đối ngoại Trung ương Đảng,
- Thứ trưởng Bộ Ngoại giao,
- Thứ trưởng Bộ Nội vụ,
- Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.
3. Thư ký Uỷ ban: Một cán bộ cấp vụ của Văn phòng Chính phủ.
Điều 4.- quan thường trực về công tác phi chính phủ nước ngoài Liên
hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.
Quyết định 339 TTG Về việc thành lập ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ - Trang 2
Quyết định 339 TTG Về việc thành lập ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Quyết định 339 TTG Về việc thành lập ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ 9 10 437