Ktl-icon-tai-lieu

Quyết định 340/TTg: Về việc ban hành quy chế về hoạt động của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1209 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Số: 340/TTg
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----- o0o ----Ngày 24 Tháng 05 năm 1996
QUYẾT ĐỊNH
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Về việc ban hành quy chế về hoạt
động của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Để tăng cường công tác quản lý, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức
phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam;
Theo đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và Trưởng ban Ban
đối Ngoại Trung ương Đảng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của các tổ chức phi
chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Điều 3. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ
quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt
Nam và lãnh đạo cơ quan Trung ương các tổ chức nhân dân có liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này.
QUY CHẾ
HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI TẠI
VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/TTg ngày 24 tháng 5 năm 1996 của
Thủ tướng Chính phủ)
CHƯƠNG I
CÁC QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, dưới đây viết tắt là TCPCP, để được
tiến hành các hoạt động hỗ trợ phát triển, viện trợ nhân đạo tại Việt Nam không vì
mục đích lợi nhuận hoặc các mục đích khác, phải được phép của Chính phủ Việt
Nam dưới các hình thức: Giấy phép hoạt động, Giấy phép lập Văn phòng dự án hoặc
Giấy phép lập Văn phòng đại diện.
Điều 2. TCPCP được xét cấp Giấy phép hoạt động khi có đủ các điều kiện:
1. Có tư cách pháp nhân theo pháp luật nước mình hoặc pháp luật của nước cho đặt
trụ sở chính.

2. Có điều lệ, tôn chỉ mục đích hoạt động rõ ràng.
3. Đã có hoặc dự kiến có các chương trình, dự án phát triển, nhân đạo tại Việt Nam
phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước Việt Nam; cam kết
chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật Việt Nam và tôn trọng phong tục, tập quán truyền
thống của Việt Nam.
Điều 3. TCPCP được xét cấp Giấy phép lập Văn phòng dự án khi có đủ các điều
kiện:
1. Đáp ứng các yêu cầu quy định tại điểm 1, điểm 2, Điều 2 của Quy chế này.
2. Có chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền của Việt Nam phê duyệt và
quy mô, tính chất của chương trình, dự án đó đòi hỏi sự điều hành, giám sát thường
xuyên, tại chỗ.
Điều 4. TCPCP được xét cấp Giấy phép lập Văn phò...
TH T NG CHÍNH PH ƯỚ
S : 340/TTg
C NG HOÀ XÃ H I CH NGH A VI T Ĩ
NAM
c l p - T do - H nh phúcĐộ
----- o0o -----
Ngày 24 Tháng 05 n m 1996ă
QUYẾT ĐỊNH
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Về việc ban hành quy chế về hoạt
động của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Để tăng cường công tác quản lý, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức
phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam;
Theo đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và Trưởng ban Ban
đối Ngoại Trung ương Đảng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của các tổ chức phi
chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Điều 3. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ
quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt
Nam và lãnh đạo cơ quan Trung ương các tổ chức nhân dân có liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này.
QUY CHẾ
HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI TẠI
VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/TTg ngày 24 tháng 5 năm 1996 của
Thủ tướng Chính phủ)
CHƯƠNG I
CÁC QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, dưới đây viết tắt là TCPCP, để được
tiến hành các hoạt động hỗ trợ phát triển, viện trợ nhân đạo tại Việt Nam không vì
mục đích lợi nhuận hoặc các mục đích khác, phải được phép của Chính phủ Việt
Nam dưới các hình thức: Giấy phép hoạt động, Giấy phép lập Văn phòng dự án hoặc
Giấy phép lập Văn phòng đại diện.
Điều 2. TCPCP được xét cấp Giấy phép hoạt động khi có đủ các điều kiện:
1. Có tư cách pháp nhân theo pháp luật nước mình hoặc pháp luật của nước cho đặt
trụ sở chính.
Quyết định 340/TTg: Về việc ban hành quy chế về hoạt động của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam - Trang 2
Quyết định 340/TTg: Về việc ban hành quy chế về hoạt động của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Quyết định 340/TTg: Về việc ban hành quy chế về hoạt động của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam 9 10 652