Ktl-icon-tai-lieu

quyết định 4378 nhà đất

Được đăng lên bởi hoaquan
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 226 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2010

Số: 4378/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH
ĐÍNH CHÍNH VÀ ĐIỀU CHỈNH BẢNG GIÁ ĐẤT CỦA MỘT SỐ ĐƯỜNG, ĐƯỜNG PHỐ TẠI
QUẬN CẦU GIẤY VÀ HUYỆN MỸ ĐỨC TRONG BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT BAN HÀNH KÈM
THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 124/2009/QĐ-UBND NGÀY 29/12/2009 CỦA UBND THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định
giá các loại đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của
Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày
16/11/2004; Quyết định số 124/2009/QĐ-UBND ngày 29/12/2009 của UBND Thành phố về giá
các loại đất năm 2010 trên địa bàn thành phố Hà Nội,
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2462/STNMT-QLĐĐ
ngày 29/7/2010,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Đính chính và điều chỉnh bảng giá đất của một số đường, đường phố tại quận Cầu Giấy,
huyện Mỹ Đức trong bảng giá các loại đất thành phố Hà Nội năm 2010 ban hành kèm theo Quyết
định số 124/2009/QĐ-UBND ngày 29/12/2009 của UBND Thành phố (có Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám
đốc các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND: quận Cầu Giấy, huyện Mỹ Đức; các tổ chức, hộ gia
đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố (để báo cáo);
- Các Phó Chủ tịch: Vũ Hồng Khanh, Hoàng Mạnh Hiển;
- Chánh Văn phòng, PVP Phạm Chí Công, TH, KT, TNc,đ;
- Lưu: TNth, VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Vũ Hồng Khanh

TÊN CÁC ĐƯỜNG PHỐ ĐƯỢC ĐÍNH CHÍNH THUỘC ĐỊA BÀN QUẬN CẦU GIẤY
(Kèm theo Quyết định số 4378/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2010 của UBND thành phố Hà Nội)
Đơn vị tính: đ/m
TT

Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông
nghiệp

Giá đất ở

Tên đường phố
VT1

VT2

2

VT3

VT4

VT1

VT2

VT3

VT4

1

Nguyễn Văn Huyên (thay thế số thứ tự 25
trang 21 Quyết định số 124/2009/QĐUBND ngày 29/12/2009)

25 200 000 15 000 000 12 600 000 11 280 000 10 962 000 6 526 000

5 482 000 4 907 000

2

Phạm Hùng (thay thế số thứ tự 26 trang
21 Quyết định số 124/2009/QĐ-UBND
ngày 29/12/2009)

26 400 000 15 480 000 12 960 000 11 640 000 11 484 000 6 734 000

5 638 000 5 064 000...
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
Số: 4378/QĐ-UBND
Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2010
QUYẾT ĐỊNH
ĐÍNH CHÍNH VÀ ĐIỀU CHỈNH BẢNG GIÁ ĐẤT CỦA MỘT SỐ ĐƯỜNG, ĐƯỜNG PHỐ TẠI
QUẬN CẦU GIẤY VÀ HUYỆN MỸ ĐỨC TRONG BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT BAN HÀNH KÈM
THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 124/2009/QĐ-UBND NGÀY 29/12/2009 CA UBND THÀNH PHỐ
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHHÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định
giá các loại đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của
Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày
16/11/2004; Quyết định số 124/2009/QĐ-UBND ngày 29/12/2009 của UBND Thành phố về giá
các loại đất năm 2010 trên địa bàn thành phố Hà Nội,
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyênMôi trường tại Công văn số 2462/STNMT-QLĐĐ
ngày 29/7/2010,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Đính chính và điều chỉnh bảng giá đất của một số đường, đường phố tại quận Cầu Giấy,
huyện Mỹ Đức trong bảng giá các loại đất thành phố Hà Nội năm 2010 ban hành kèm theo Quyết
định số 124/2009/QĐ-UBND ngày 29/12/2009 của UBND Thành phố (có Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám
đốc các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND: quận Cầu Giấy, huyện Mỹ Đức; các tổ chức, hộ gia
đình, cá nhân có liên quan chu trách nhiệm thi hành Quyết định y./.
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố (để báo cáo);
- Các Phó Chủ tịch: Vũ Hồng Khanh, Hoàng Mạnh Hiển;
- Chánh Văn phòng, PVP Phạm Chí Công, TH, KT, TNc,đ;
- Lưu: TNth, VT.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh
quyết định 4378 nhà đất - Trang 2
quyết định 4378 nhà đất - Người đăng: hoaquan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
quyết định 4378 nhà đất 9 10 344