Ktl-icon-tai-lieu

Quyết định 64/2001/QĐ-TTg: Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1239 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ChÝnh phñ

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè 64/2001/Q§-TTg
Hµ Néi, ngµy 26 th¸ng 4 n¨m 2001
QuyÕt ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ
VÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ qu¶n lý
vµ sö dông viÖn trî phi chÝnh phñ níc ngoµi
Thñ tíng ChÝnh phñ
C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 1992;
Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t,
QuyÕt ®Þnh
§iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy b¶n Quy chÕ qu¶n lý vµ sö dông viÖn trî phi
chÝnh phñ níc ngoµi (gäi t¾t lµ PCP).
§iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy thay thÕ QuyÕt ®Þnh sè 28/1999/Q§-TTg ngµy 23 th¸ng 02 n¨m
1999 cña Thñ tíng ChÝnh phñ, cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ký. C¸c quy ®Þnh tríc ®©y tr¸i
víi QuyÕt ®Þnh nµy ®Òu bÞ b·i bá.
§iÒu 3. Bé trëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Bé trëng Bé Tµi chÝnh chÞu tr¸ch nhiÖm híng dÉn,
kiÓm tra viÖc thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
§iÒu 4. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ,
Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, Chñ tÞch Liªn hiÖp c¸c tæ
chøc h÷u nghÞ ViÖt Nam, Thñ trëng c¬ quan Trung ¬ng cña c¸c ®oµn thÓ vµ c¸c tæ chøc nh©n chÞu
tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh QuyÕt ®Þnh nµy./.
kt. Thñ tíng ChÝnh phñ
phã Thñ tíng
NguyÔn M¹nh CÇm

1

ChÝnh phñ

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
quy chÕ
Qu¶n lý vµ sö dông viÖn trî phi ChÝnh phñ níc ngoµi
(Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 64/2001/Q§-TTg
ngµy 26 th¸ng 4 n¨m 2001 cña Thñ tíng ChÝnh phñ)
Ch¬ng I
Nh÷ng quy ®Þnh chung
§iÒu 1. Quy chÕ nµy ®iÒu chØnh mäi ho¹t ®éng thu hót, qu¶n lý sö dông viÖn trî phi chÝnh
phñ níc ngoµi (sau ®ay gäi t¾t lµ viÖn trî PCP).
ViÖn PCP ®Ò cËp trong Quy chÕ nµy ®îc hiÓu lµ viÖn trî kh«ng hoµn l¹i vµ trî gióp kh«ng v×
môc ®Ých lîi nhuËn cña c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ níc ngoµi, c¸c tæ chøc kh¸c vµ c¸ nh©n ngêi níc ngoµi, kÓ c¶ ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi (sau ®©y gäi t¾t lµ Bªn tµi trî) hç trî cho c¸c
Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng, c¸c tæ chøc nh©n d©n (bao gåm c¸c ®oµn thÓ quÇn chóng, c¸c tæ chøc chÝnh
trÞ - x· héi, c¸c tæ chøc x· héi - nghÒ nghiÖp vµ mét sè tæ chøc kh¸c) cña ViÖt Nam (sau ®©y gäi
t¾t lµ Bªn ViÖt Nam) thùc hiÖn c¸c môc tiªu nh©n ®¹o vµ ph¸t triÓn dµnh cho ViÖt Nam.
ViÖn trî PCP bao gåm c¸c h×nh thøc chñ yÕu sau ®©y:
- ViÖn trî th«ng qua c¸c ch¬ng tr×nh, dù ¸n.
- ViÖn trî phi dù ¸n (bao gåm c¶ kho¶n cøu trî khÈn cÊp).
§iÒu 2. Gi¶i thÝch tõ ng÷
Trong Quy chÕ nµy, c¸c tõ ng÷ díi ®©y ®îc hiÓu nh sau:
1. ”Ch¬ng tr×nh“ lµ mét tËp hîp c¸c dù ¸n liªn quan ®Õn nhau, liªn quan ®Õn nhiÒu ngµnh
kinh t...
ChÝnh phñ céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Sè 64/2001/Q§-TTg
Hµ Néi, ngµy 26 th¸ng 4 n¨m 2001
QuyÕt ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ
VÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ qu¶n lý
vµ sö dông viÖn trî phi chÝnh phñ níc ngoµi
Thñ tíng ChÝnh phñ
C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 1992;
Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t,
QuyÕt ®Þnh
§iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy b¶n Quy chÕ qu¶n dông viÖn trî phi
chÝnh phñ níc ngoµi (gäi t¾t lµ PCP).
§iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy thay thÕ QuyÕt ®Þnh 28/1999/Q§-TTg ngµy 23 th¸ng 02 n¨m
1999 cña Thñ tíng ChÝnh phñ, cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ký. C¸c quy ®Þnh tríc ®©y tr¸i
víi QuyÕt ®Þnh nµy ®Òu bÞ b·i bá.
§iÒu 3. Bé trëngKÕ ho¹ch§Çu t, trëng Bé Tµi chÝnh chÞu tr¸ch nhiÖm híng dÉn,
kiÓm tra viÖc thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
§iÒu 4. C¸c Bé trëng, Thñ trëng quan ngang Bé, Thñ trëng quan thuéc ChÝnh phñ,
Chñ tÞch ban nh©n n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, Chñ tÞch Liªn hiÖp c¸c tæ
chøc h÷u nghÞ ViÖt Nam, Thñ trëng c¬ quan Trung ¬ng cña c¸c ®oµn thÓ vµ c¸c tæ chøc nh©n chÞu
tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh QuyÕt ®Þnh nµy./.
kt. Thñ tíng ChÝnh phñ
phã Thñ tíng
NguyÔn M¹nh CÇm
1
Quyết định 64/2001/QĐ-TTg: Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quyết định 64/2001/QĐ-TTg: Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Quyết định 64/2001/QĐ-TTg: Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài 9 10 975