Ktl-icon-tai-lieu

quyết định 864

Được đăng lên bởi robotenlua
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 286 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUYẾT ĐỊNH
Về việc Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp
vụ Đông Xuân năm 2012 - 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ về việc quy định
chi tiết thi hành Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp;
Xét đề nghị của Liên ngành Sở Tài chính và Cục Thuế tỉnh tại Tờ trình số
701/TTr-CT-STC ngày 05/4/2013,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Đông Xuân
năm 2012 - 2013 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:
1. Thị xã An Nhơn và thành phố Quy Nhơn: 5.400 đồng/kg.
2. Các huyện: Phù Cát, Phù Mỹ, Tuy Phước, Tây Sơn, Hoài Nhơn (trừ các xã
quy định tại Khoản 3 Điều này): 5.000 đồng/kg.
3. Các huyện Vân Canh, Vĩnh Thành, An Lão, Hoài Ân; xã Hoài Sơn thuộc
huyện Hoài Nhơn; các xã Cát Lâm, Cát Hải, Cát Hiệp thuộc huyện Phù Cát: 4.600
đồng/kg.
Điều 2. Giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan
hướng dẫn cụ thể việc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Đông Xuân năm 2012
-2013 theo mức giá thóc quy định nêu trên.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND các
huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

...
QUYẾT ĐỊNH
Về việc Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp
vụ Đông Xuân năm 2012 - 2013
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ về việc quy định
chi tiết thi hành Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp;
Xét đề nghị của Liên ngành Sở Tài chính và Cục Thuế tỉnh tại Tờ trình s
701/TTr-CT-STC ngày 05/4/2013,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quy định giá thóc thu thuế s dụng đất nông nghiệp vụ Đông Xuân
năm 2012 - 2013 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:
1. Thị xã An Nhơn và thành phố Quy Nhơn: 5.400 đồng/kg.
2. Các huyện: Phù Cát, Phù Mỹ, Tuy Phước, Tây Sơn, Hoài Nhơn (trừ các
quy định tại Khoản 3 Điều này): 5.000 đồng/kg.
3. Các huyện Vân Canh, Vĩnh Thành, An Lão, Hoài Ân; Hoài Sơn thuộc
huyện Hoài Nhơn; các Cát Lâm, Cát Hải, Cát Hiệp thuộc huyện Phù Cát: 4.600
đồng/kg.
Điều 2. Giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với c cơ quan liên quan
hướng dẫn cụ thể việc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Đông Xuân năm 2012
-2013 theo mức giá thóc quy định nêu trên.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND các
huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng c quan, đơn vị có liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
quyết định 864 - Người đăng: robotenlua
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
quyết định 864 9 10 695