Ktl-icon-tai-lieu

quyết định 979

Được đăng lên bởi robotenlua
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 528 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUYẾT ĐỊNH
Về việc kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo; học
sinh, sinh viên và trẻ em dưới 6 nuôi.
CHU TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ quy
định chi Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm Căn
cứ Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của Liên Bộ Y tế
- Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế;
Căn cứ Công văn số 165/TTg-KTTH ngày 11/02/2011 của Thủ tướng
Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận
nghèo, học sinh, sinh viên và người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm
nghiệp và diêm nghiệp;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 898/TTr-STCHCSN ngày 11/4/2013,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho người thuộc hộ gia
đình cận nghèo; học sinh, sinh viên và trẻ em dưới 6 tuổi, với tổng số tiền:
35.273.992.925 đồng (Ba mươi lăm tỷ, hai trăm bảy mươi ba triệu, chín trăm chín
mươi hai ngàn, chín trăm hai mươi lăm đồng); cụ thể như sau:
1. Kinh phí đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo (kinh phí
thực hiện năm 2012 còn thiếu chưa thanh toán): 5.113.064.335 đồng.
2. Kinh phí - đóng BHYT cho học sinh, sinh viên (hỗ trợ đóng cho năm
học 2012 - 2013): 30.007.318.840 đồng (trong đó: Khối tỉnh: 22.027.628.320 đồng,
Khối huyện: 7.979.690.520 đồng).
3. Kinh phí đóng BHYT cho ác em dưới 6 tuổi (kinh phí thực hiện năm
2012 còn thiếu chưa thanh toán): 153.609.750 đồng.
* Nguồn kinh phí thực hiện:
- Đối với khoản kinh phí nêu tại Mục 1 và 2, Điều này: Tạm sử dụng
nguồn kinh phí khám chữa bệnh cho người nghèo còn lại năm 2012 chuyển nguồn

sang năm 2013 theo Quyết định số 766/QĐ-UBND ngày 29/3/2013 của UBND tỉnh
để chuyển cho Bảo hiểm Xã hội tỉnh.
- Đối với khoản kinh phí nêu tại Mục 3, Điều này: Sử dụng nguồn kinh phí
mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi còn lại năm 2012 chuyển nguồn sang năm
2013 theo Quyết định số 766/QD-UBND ngày 29/3/2013 của UBND tỉnh để chuyển
cho Bảo hiểm Xã hội tỉnh.
Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài chính chuyển số kinh phí đóng là BHYT nêu
tại Điều 1 cho Bảo hiểm Xã hội tính theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước;
trên cơ sở số liệu quyết toán của Bảo hiểm Xã hội tỉnh, thực hiện báo cáo Bộ Tài
chính xem xét, thẩm định cấp kinh phí cho tỉnh để hoàn trả nguồn kinh phí tạm sử
dụng đang BHYT.
Giao Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh thực hiện báo cáo quyết toán kinh phí
mua thẻ BHYT cho n...
QUYẾT ĐỊNH
Về việc kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo; học
sinh, sinh viên và trẻ em dưới 6 nuôi.
CHU TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính ph quy
định chi Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm Căn
cứ Thông liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của Liên Bộ Y tế
- Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế;
Căn c ng n s 165/TTg-KTTH ngày 11/02/2011 của Thủ ớng
Chính ph v việc hỗ trợ kinh p đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận
nghèo, học sinh, sinh viên người thuộc h gia đình m nông nghiệp, lâm
nghiệp diêm nghiệp;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình s 898/TTr-STC-
HCSN ngày 11/4/2013,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho người thuộc hộ gia
đình cận nghèo; học sinh, sinh viên trẻ em dưới 6 tuổi, với tổng số tiền:
35.273.992.925 đồng (Ba mươi lăm tỷ, hai trăm bảy mươi ba triệu, chín trăm chín
mươi hai ngàn, chín trăm hai mươi lăm đồng); cụ thể như sau:
1. Kinh phí đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo (kinh phí
thực hiện năm 2012 còn thiếu chưa thanh toán): 5.113.064.335 đồng.
2. Kinh phí - đóng BHYT cho học sinh, sinh viên (hỗ trợ đóng cho năm
học 2012 - 2013): 30.007.318.840 đồng (trong đó: Khối tỉnh: 22.027.628.320 đồng,
Khối huyện: 7.979.690.520 đồng).
3. Kinh phí đóng BHYT cho ác em dưới 6 tuổi (kinh phí thực hiện năm
2012 còn thiếu chưa thanh toán): 153.609.750 đồng.
* Nguồn kinh phí thực hiện:
- Đối với khoản kinh phí nêu tại Mục 1 2, Điều này: Tạm sử dụng
nguồn kinh phí khám chữa bệnh cho người nghèo còn lại năm 2012 chuyển nguồn
quyết định 979 - Trang 2
quyết định 979 - Người đăng: robotenlua
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
quyết định 979 9 10 704