Ktl-icon-tai-lieu

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VÀ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2012-2016 BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 298 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------Số: 5323/QĐ-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------Hà Nội, ngày 29 tháng11 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI
HỌC, CAO ĐẲNG VÀ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2012-2016
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ quy định chức
năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 1666/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục
và Đào tạo ban hành Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 20112016 thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình Công tác học sinh, sinh viên các
trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2012-2016.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Thủ trưởng đơn vị có liên
quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo; Giám đốc đại học, học
viện; Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- VP Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan quản lý nhà trường;

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Quang Quý

- Uỷ ban Văn hoá TTNNĐ của Quốc hội;
- TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Như Điều 3 (để t/h);
- Lưu VT, Vụ CTHSSV.

CHƯƠNG TRÌNH
CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VÀ TRUNG
CẤP CHUYÊN NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2012-2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5323 /QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 11 năm 2012 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
a. Góp phần đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện
đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế.
b. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt coi trọng công tác giáo dục tư tưởng chính
trị, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, chăm sóc sức khỏe, thể chất, giáo dục truyền
thống lịch sử cách mạng, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, tác phong công nghiệp, ý thức
trách nhiệm xã hội của học sinh, sinh viên (HSSV...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 5323/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 29 tháng11 năm 2012
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI
HỌC, CAO ĐẲNG VÀ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2012-2016
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ quy định chức
năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 1666/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục
và Đào tạo ban hành Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2011-
2016 thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình Công tác học sinh, sinh viên các
trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2012-2016.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Thủ trưởng đơn vị có liên
quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo; Giám đốc đại học, học
viện; Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này.
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- VP Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan quản lý nhà trường;
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VÀ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2012-2016 BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VÀ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2012-2016 BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VÀ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2012-2016 BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 9 10 158