Ktl-icon-tai-lieu

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KÝ HIỆU BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT VÀ BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

Được đăng lên bởi Nguyễn Tiến Dương
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 1335 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 23/2007/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KÝ HIỆU BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT VÀ BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG
ĐẤT

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Căn cứ Luật đất đai ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật
đất đai;
Căn cứ Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc
bản đồ;
Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đăng ký và Thống kê đất đai, Vụ trưởng Vụ Khoa học – Công nghệ,
Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy
hoạch sử dụng đất tỷ lệ 1: 1000; 1: 2000; 1: 5000; 1: 10 000; 1: 25 000; 1: 50 000; 1: 100 000; 1: 250
000 và 1: 1 000 000
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười lăm (15) ngày, kể từ ngày đăng Công báo và
thay thế Quyết định số 40/2004/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài
nguyên và Môi trường về việc ban hành ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch
sử dụng đất.
Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
BỘ TRƯỞNG

Phạm Khôi Nguyên

KÝ HIỆU
BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT VÀ BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TỶ LỆ 1: 1000; 1:
2000; 1: 5000; 1: 10 000; 1: 25 000; 1: 50 000; 1: 100 000; 1: 250 000 và 1: 1 000 000
(ban hành kèm theo Quyết định số 23/2007/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng
Bộ Tài nguyên và Môi trường)
I. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỷ lệ 1: 1000; 1: 2000; 1:
5000; 1: 10000; 1: 25000; 1: 50000; 1: 100000; 1: 250000 và 1: 1000000 được áp dụng thống nhất
cho việc thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất của cả nước;
vùng địa lý tự nhiên – kinh tế; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là cấp tỉnh); huyện,
quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là cấp huyện); xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã).
2. Ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỷ lệ 1: 1000; 1: 2000; 1:
5000; 1: 10 000; 1: 25 000; 1: 50 00...
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
*****
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******
Số: 23/2007/QĐ-BTNMT Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2007
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KÝ HIỆU BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT VÀ BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG
ĐẤT
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Căn cứ Luật đất đai ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật
đất đai;
Căn cứ Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc
bản đồ;
Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đăng ký và Thống kê đất đai, Vụ trưởng Vụ Khoa học – Công nghệ,
Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy
hoạch sử dụng đất tỷ lệ 1: 1000; 1: 2000; 1: 5000; 1: 10 000; 1: 25 000; 1: 50 000; 1: 100 000; 1: 250
000 và 1: 1 000 000
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười lăm (15) ngày, kể từ ngày đăng Công báo và
thay thế Quyết định số 40/2004/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài
nguyên và Môi trường về việc ban hành ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch
sử dụng đất.
Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
BỘ TRƯỞNG
Phạm Khôi Nguyên
KÝ HIỆU
BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT VÀ BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TỶ LỆ 1: 1000; 1:
2000; 1: 5000; 1: 10 000; 1: 25 000; 1: 50 000; 1: 100 000; 1: 250 000 và 1: 1 000 000
(ban hành kèm theo Quyết định số 23/2007/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng
Bộ Tài nguyên và Môi trường)
I. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỷ lệ 1: 1000; 1: 2000; 1:
5000; 1: 10000; 1: 25000; 1: 50000; 1: 100000; 1: 250000 và 1: 1000000 được áp dụng thống nhất
cho việc thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất của cả nước;
vùng địa lý tự nhiên – kinh tế; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là cấp tỉnh); huyện,
quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là cấp huyện); xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã).
2. Ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỷ lệ 1: 1000; 1: 2000; 1:
5000; 1: 10 000; 1: 25 000; 1: 50 000; 1: 100 000; 1: 250 000 và 1: 1 000 000 là cơ sở để kiểm tra,
thẩm định các Dự án, Thiết kế kỹ thuật – dự án các công trình thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng
đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất.
3. Mỗi ký hiệu có tên gọi, mẫu trình bày và giải thích nguyên tắc thể hiện. Ký hiệu gồm 3 loại:
- Ký hiệu theo tỷ lệ.
- Ký hiệu nửa theo tỷ lệ.
- Ký hiệu phi tỷ lệ
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KÝ HIỆU BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT VÀ BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KÝ HIỆU BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT VÀ BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT - Người đăng: Nguyễn Tiến Dương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KÝ HIỆU BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT VÀ BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 9 10 190