Ktl-icon-tai-lieu

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Được đăng lên bởi russiajuly2015
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 379 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA
VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
------Số: 01/QĐ-BCĐCNTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO QUỐC
GIA VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Căn cứ Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 02 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ
về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Cơ quan thường trực của Ban
Chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ
đạo quốc gia về công nghệ thông tin.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Các thành viên và Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông
tin chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TRƯỞNG BAN
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- BCĐ CNTT của cơ quan Đảng;
- BCĐ ứng dụng CNTT-TT trong các cơ quan của QH;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo;
- VPCP: Vụ KGVX;
- Lưu: VPBCĐ (5b)

Nguyễn Thiện Nhân

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BCĐCNTT ngày 29 tháng 7 năm 2008 của
Ban Chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin)
Chương 1.
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Ban Chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) là
cơ quan tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và giúp Thủ tướng Chính phủ
chỉ đạo, điều phối việc tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, giải pháp lớn của
Đảng và Chính phủ về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ở Việt Nam.
Điều 2. Ban Chỉ đạo sử dụng tên giao dịch quốc tế theo tiếng Anh là: The National
Steering Committee on Information and Communication Technologies (viết tắt là
NSCICT).
Chương 2.
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO, TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC
THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO
Điều 3. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo
Ban Chỉ đạo có các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 3 Quyết định số
343/QĐ-TTg ngày 02 tháng 04 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau:
1. Tham mưu cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ các chủ trương và giải pháp chiến
lược thực hiện việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin;
2. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối v...
BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA
VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
Số: 01/QĐ-BCĐCNTT Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2008
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO QUỐC
GIA VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Căn cứ Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 02 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ
về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, quan thường trực của Ban
Chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành m theo Quyết định y Quy chế t chức hoạt động của Ban Chỉ
đạo quốc gia về công nghệ thông tin.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Các thành viên và Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông
tin chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- BCĐ CNTT của cơ quan Đảng;
- BCĐ ứng dụng CNTT-TT trong các cơ quan của QH;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo;
- VPCP: Vụ KGVX;
- Lưu: VPBCĐ (5b)
TRƯỞNG BAN
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân
QUY CHẾ
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - Người đăng: russiajuly2015
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 9 10 788