Ktl-icon-tai-lieu

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 322008QĐBTC NGÀY 29 THÁNG 05 NĂM 2008 VỀ VIỆC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, TÍNH HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NUỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP VÀ CÁC TỔ CHỨC CÓ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Được đăng lên bởi quyentranhvt
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 296 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHỤ LỤ C 1
THỜI GI AN S Ử D ỤN G VÀ TỶ LỆ
TÍ N H HAO MÒN C ÁC LOẠI TÀI S ẢN C Ố ĐỊ N H
(Ban hành kèm theo Quyết định số:32/2008/QĐ-BTC
ngày 29 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
Danh mục các nhóm tài sản cố định
1
I- Nhà, vật kiến trúc
1. Nhà cấp I, nhà đặcbiệt
2. Nhà cấp II
3. Nhà cấp III
4. Nhà cấp IV
5. Kho chứa, bể chứa, cầu đường, bãi đỗ, sân phơi
6. Kè, đập, cống, kênh, mương máng, bến cảng, ụ tàu...
7. Các vật kiến trúc khác
II- Máy móc, thiết bị
A- Máy móc, thiết bị văn phòng
- Máy vi tính
- Thiết bị mạng truyền thông
- Phương tiện lưu trữ số liệu
- Các thiết bị tin học khác
- Máy in
- Máy chiếu
- Máy Fax
- Máy huỷ tài liệu
- Máy đun nước
- Máy, thiết bị lọc nước
- Máy hút ẩm
- Máy hút bụi
- Ti vi
- Video
- Máy CD
- Máy DVD
- Thiết bị âm thanh
- Máy ghi âm
- Máy ảnh
- Tủ lạnh
- Tủ đá
- Máy giặt
- Máy Photocopy
- Két sắt các loại
- Máy phát điện
- Máy phát động lực
- Máy biến áp điện và thiết bị nguồn
- Máy móc thiết bị động lực khác
- Máy điều hoà lưu thông không khí,
- Phương tiện phòng cháy chữa cháy
- Thang máy

Thời gian
sử dụng
(năm)
2

Tỷ lệ tính hao
mòn (% năm)

80
50
25
15
20
20
10

1,25
2
4
6,5
5
5
10

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
8
8
8
8
8
8
8
8
8

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5

3

Thời gian
sử dụng
(năm)
2
8
8

Tỷ lệ tính hao
mòn (% năm)

10
8
8
8
8
10

10
12,5
12,5
12,5
12,5
10

10
8

10
12,5

12

8

10

10

- Máy móc, thiết bị dùng trong ngành dệt

10

10

- Máy móc, thiết bị dùng trong ngành may mặc

8

12,5

- Máy móc, thiết bị dùng trong ngành giấy

10

10

- Máy móc, thiết bị sản xuất, chế biến lương thực, thực phẩm

10

10

- Máy móc, thiết bị điện ảnh, y tế

8

12,5

- Máy móc, thiết bị viễn thông, thông tin, điện tử, tin học và
truyền hình

8

12,5

- Máy móc, thiết bị sản xuất dược phẩm

8

12,5

- Máy móc, thiết bị khác

10

10

- Thiết bị đo lường, thử nghiệm các đại lượng cơ học, âm học
và nhiệt học
- Thiết bị quang học và quang phổ
- Thiết bị điện và điện tử
- Thiết bị đo và phân tích lý hoá
- Thiết bị và dụng cụ đo phóng xạ
- Thiết bị chuyên ngành đặc biệt
- Các thiết bị đo lường, thí nghiệm khác

10

10

10
8
10
10
8
10

10
12,5
10
10
12,5
10

- Khuôn mẫu dùng trong công nghiệp đúc

5

20

III- Phương tiện vận tải, truyền dẫn
A- Phương tiện vận tải
1. Phương tiện vận tải đường bộ
2. Phương tiện vận tải đường sắt

10
10

10
10

Danh mục các nhóm tài sản cố định
1
- Thang nâng hàng
- Máy móc thiết bị văn phòng khác
B- ...
PH LC 1
THI GIAN S DNG VÀ T L
TÍNH HAO MÒN CÁC LOI TÀI SN C ĐNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số:32/2008/QĐ-BTC
ngày 29 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
Danh mục các nhóm tài sản cố định
Thời gian
sử dụng
(năm)
Tỷ lệ tính hao
mòn (% năm)
1 2 3
I- Nhà, vật kiến trúc
1. Nhà cấp I, nhà đặcbiệt 80 1,25
2. Nhà cấp II 50 2
3. Nhà cấp III 25 4
4. Nhà cấp IV 15 6,5
5. Kho chứa, bể chứa, cầu đường, bãi đỗ, sân phơi 20 5
6. Kè, đập, cống, kênh, mương máng, bến cảng, ụ tàu... 20 5
7. Các vật kiến trúc khác 10 10
II- Máy móc, thiết bị
A- Máy móc, thiết bị văn phòng
- Máy vi tính 5 20
- Thiết bị mạng truyền thông 5 20
- Phương tiện lưu trữ số liệu 5 20
- Các thiết bị tin học khác 5 20
- Máy in 5 20
- Máy chiếu 5 20
- Máy Fax 5 20
- Máy huỷ tài liệu 5 20
- Máy đun nước 5 20
- Máy, thiết bị lọc nước 5 20
- Máy hút ẩm 5 20
- Máy hút bụi 5 20
- Ti vi 5 20
- Video 5 20
- Máy CD 5 20
- Máy DVD 5 20
- Thiết bị âm thanh 5 20
- Máy ghi âm 5 20
- Máy ảnh 5 20
- Tủ lạnh 5 20
- Tủ đá 5 20
- Máy giặt 5 20
- Máy Photocopy 8 12,5
- Két sắt các loại 8 12,5
- Máy phát điện 8 12,5
- Máy phát động lực 8 12,5
- Máy biến áp điện và thiết bị nguồn 8 12,5
- Máy móc thiết bị động lực khác 8 12,5
- Máy điều hoà lưu thông không khí, 8 12,5
- Phương tiện phòng cháy chữa cháy 8 12,5
- Thang máy 8 12,5
QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 322008QĐBTC NGÀY 29 THÁNG 05 NĂM 2008 VỀ VIỆC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, TÍNH HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NUỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP VÀ CÁC TỔ CHỨC CÓ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 322008QĐBTC NGÀY 29 THÁNG 05 NĂM 2008 VỀ VIỆC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, TÍNH HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NUỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP VÀ CÁC TỔ CHỨC CÓ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC - Người đăng: quyentranhvt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 322008QĐBTC NGÀY 29 THÁNG 05 NĂM 2008 VỀ VIỆC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, TÍNH HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NUỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP VÀ CÁC TỔ CHỨC CÓ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 9 10 875