Ktl-icon-tai-lieu

Quyết định của Bộ Y tế số 1570/2000

Được đăng lên bởi Taxus Wallichiana Zucc
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 923 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QuyÕt ®Þnh cña Bé trëng Bé Y tÕ Sè 1570 /2000/Q§-BYT ngµy 22
th¸ng 5 n¨m 2000 VÒ viÖc triÓn khai
¸p dông nguyªn t¾c Thùc hµnh tèt
phßng kiÓm nghiÖm thuèc
Bé trëng Bé Y tÕ
- C¨n LuËt o søc kháe nh©n d©n ban hµnh ngµy 11/7/1989 §iÒu
thuèc phßng bÖnh, ch÷a bÖnh ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh 23/H§BT ngµy
24/01/1991 cña Héi ®ång Bé trëng (nay lµ ChÝnh phñ);
- C¨n cø Ph¸p lÖnh chÊt lîng hµng hãa sè 18/1999/PL-UBTVQH10 ngµy
24/12/1999 cña Uû ban thêng vô Quèc héi;
- C¨n Ph¸p lÖnh ®o lêng 16/1999/PL-UBTVQH10 ngµy 06/10/1999 cña ñy
ban thêng vô Quèc héi;
- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 68/CP ngµy 11/10/1993 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng
nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y Bé Y tÕ;
- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 86/CP ngµy 08/12/1995 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh ph©n c«ng
tr¸ch nhiÖm qu¶n lý nhµ níc vÒ chÊt lîng hµng ho¸;
- XÐt ®Ò nghÞ cña Côc trëng Côc Qu¶n lý dîc ViÖt Nam.
QuyÕt ®Þnh
§iÒu 1: TriÓn khai ¸p dông nguyªn t¾c “Thùc hµnh tèt phßng kiÓm nghiÖm thuèc” ban
hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy ë tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ kiÓm nghiÖm thuèc.
§iÒu 2: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký ban hµnh.
§iÒu 3: ¤ng Côc trëng Côc Qu¶n dîc ViÖt Nam chÞu tr¸ch nhiÖm híng n, kiÓm
tra theo dâi viÖc triÓn khai ¸p dông nguyªn t¾c “Thùc hµnh tèt phßng kiÓm nghiÖm
thuèc”.
§iÒu 4: C¸c ¤ng, Bµ Ch¸nh v¨n phßng, Ch¸nh thanh tra Bé Y tÕ, Côc trëng Côc Qu¶n
dîc ViÖt Nam, ViÖn trëng ViÖn KiÓm nghiÖm, Thñ trëng c¸c ®¬n trùc thuéc Bé,
Gi¸m ®èc y c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, Y ngµnh chÞu tr¸ch
nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
88
Quyết định của Bộ Y tế số 1570/2000 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quyết định của Bộ Y tế số 1570/2000 - Người đăng: Taxus Wallichiana Zucc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Quyết định của Bộ Y tế số 1570/2000 9 10 205