Ktl-icon-tai-lieu

Quyết định Số:221/2005/QĐ-TTg về việc xây dựng chương trình quốc gia phát triển nhân lực năm 2020

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 916 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số:221/2005/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________________________

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH
Về việc xây dựng Chương trình quốc gia
phát triển nhân lực đến năm 2020
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Báo cáo của Chính phủ trước Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 Khóa XI về
tình hình giáo dục của nước ta;
Xét đề nghị của Hội đồng Quốc gia giáo dục,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tiến hành xây dựng Chương trình quốc gia phát triển nhân lực đến
năm 2020 với những nội dung chủ yếu sau đây:
1. Đánh giá thực trạng nhân lực và công tác phát triển nhân lực của nước ta
hiện nay.
2. Một số quan điểm cơ bản về phát triển nhân lực.
3. Mục tiêu phát triển nhân lực.
4. Nội dung và giải pháp phát triển nhân lực.
5. Các cơ chế, chính sách phát triển nhân lực.
6. Cơ sở hạ tầng và tổ chức quản lý phát triển nhân lực.
7. Phân công và tổ chức thực hiện.
Chương trình quốc gia phát triển nhân lực cần tạo ra tầm nhìn, khung định
hướng phát triển, những chính sách tổng thể và cơ chế quản lý, điều phối vĩ mô
ở tầm quốc gia nhằm không ngừng nâng cao năng lực, tính năng động xã hội của
mỗi cá nhân và sức cạnh tranh của nhân lực Việt Nam trên trường quốc tế; đồng
thời, phát huy có hiệu quả nhất năng lực và sức cạnh tranh đó để phát triển kinh
www.mot.gov.vn

tế - xã hội của đất nước.
Chương trình quốc gia phát triển nhân lực cần xây dựng những căn cứ, tiền
đề, cơ chế, chính sách chung để định hướng phát triển nhân lực ở tầm quốc gia,
gắn kết và phối hợp hài hòa mà không trùng lặp, chồng chéo với việc hoạch định
những chương trình, chính sách trong từng lĩnh vực riêng biệt đã và đang được
các Bộ, ngành thực hiện.
Điều 2. Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chương trình quốc gia phát triển
nhân lực bao gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Bộ Nội vụ.
- Văn phòng Chính phủ.
- Hội đồng Quốc gia giáo dục.
- Tổng cục Thống kê do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì.
Điều 3. Giao Ban Chỉ đạo xây dựng Chương trình quốc gia phát triển nhân
lực thành lập và chỉ đạo Tổ chuyên gia liên hợp từ các Bộ, ngành có liên quan
và Hội đồng Quốc gia giáo dục xây dựng Chương trình quốc gia phát triển nhân
lực trình Chính phủ phê duyệt trước tháng 6 năm 2006.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng
Công báo.
Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trư...
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số:221/2005/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________________________
Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2005
QUYẾT ĐỊNH
Về việc xây dựng Chương trình quốc gia
phát triển nhân lực đến năm 2020
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Báo cáo của Chính phủ trước Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 Khóa XI về
tình hình giáo dục của nước ta;
Xét đề nghị của Hội đồng Quốc gia giáo dục,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tiến hành xây dựng Chương trình quốc gia phát triển nhân lực đến
năm 2020 với những nội dung chủ yếu sau đây:
1. Đánh giá thực trạng nhân lực và công tác phát triển nhân lực của nước ta
hiện nay.
2. Một số quan điểm cơ bản về phát triển nhân lực.
3. Mục tiêu phát triển nhân lực.
4. Nội dung và giải pháp phát triển nhân lực.
5. Các cơ chế, chính sách phát triển nhân lực.
6. Cơ sở hạ tầng và tổ chức quản lý phát triển nhân lực.
7. Phân công và tổ chức thực hiện.
Chương trình quốc gia phát triển nhân lực cần tạo ra tầm nhìn, khung định
hướng phát triển, những chính sách tổng thể chế quản lý, điều phối
ở tầm quốc gia nhằm không ngừng nâng cao năng lực, tính năng động xã hội của
mỗi cá nhân và sức cạnh tranh của nhân lực Việt Nam trên trường quốc tế; đồng
thời, phát huy hiệu quả nhất năng lực sức cạnh tranh đó để phát triển kinh
www.mot.gov.vn
Quyết định Số:221/2005/QĐ-TTg về việc xây dựng chương trình quốc gia phát triển nhân lực năm 2020 - Trang 2
Quyết định Số:221/2005/QĐ-TTg về việc xây dựng chương trình quốc gia phát triển nhân lực năm 2020 - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Quyết định Số:221/2005/QĐ-TTg về việc xây dựng chương trình quốc gia phát triển nhân lực năm 2020 9 10 24