Ktl-icon-tai-lieu

Quyết định số 25 /2006/QĐ-BGDĐT - Quy chế đào tạo đại học & cao đẳng

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 2311 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUY CHẾ
ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY
(Ban hành kèm theo Quyết định số 25 /2006/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy chế này quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy về tổ chức đào tạo; kiểm tra
và thi học phần; thi tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp.
2. Quy chế này áp dụng đối với sinh viên các khóa đào tạo hệ chính quy ở các trình độ đại học
và cao đẳng trong các đại học, học viện, trường đại học và trường cao đẳng (sau đây gọi tắt là
trường), thực hiện theo học chế mềm dẻo kết hợp niên chế với học phần.
Điều 2. Chương trình giáo dục đại học
1. Chương trình giáo dục đại học (sau đây gọi tắt là chương trình) thể hiện
mục tiêu giáo dục đại học; quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng, phạm vi và cấu trúc
nội dung giáo dục đại học, phương pháp và hình thức đào tạo, cách thức đánh giá
kết quả đào tạo đối với mỗi môn học, ngành học, trình độ đào tạo của giáo dục đại
học.
2. Chương trình được các trường xây dựng trên cơ sở chương trình khung do Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo ban hành. Mỗi chương trình khung tương ứng với một ngành đào tạo ở
một trình độ đào tạo cụ thể. Mỗi chương trình có thể gắn với một ngành hoặc với một vài
ngành đào tạo.
3. Chương trình được cấu trúc từ các học phần thuộc hai khối kiến thức: giáo dục đại cương và
giáo dục chuyên nghiệp.
Điều 3. Học phần và đơn vị học trình
1. Học phần là khối lượng kiến thức tương đối trọn vẹn, thuận tiện cho người học tích luỹ
trong quá trình học tập. Phần lớn học phần có khối lượng từ 2 đến 5 đơn vị học trình, được bố
trí giảng dạy trọn vẹn và phân bố đều trong một học kỳ. Kiến thức trong mỗi học phần phải
gắn với một mức trình độ theo năm học thiết kế và được kết cấu riêng như một phần của môn
học hoặc được kết cấu dưới dạng tổ hợp từ nhiều môn học. Từng học phần phải được ký hiệu
bằng một mă riêng do trường quy định.
2. Có hai loại học phần: học phần bắt buộc và học phần tự chọn.
a) Học phần bắt buộc là học phần chứa đựng những nội dung kiến thức chính
yếu của mỗi chương trình và bắt buộc sinh viên phải tích lũy.
1

b) Học phần tự chọn là học phần chứa đựng những nội dung kiến thức cần thiết nhưng sinh
viên được tự chọn theo hướng dẫn của trường nhằm đa dạng hoá hướng chuyên môn hoặc
được tự chọn tuỳ ư để tích luỹ đủ số học phần quy định cho mỗi chương trình.
3. Đơn vị học trình được sử dụng để tính khối lượng học tập của sinh viên. Một đơn vị học
trình được quy định ...
QUY CHẾ
ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY
(Ban hành kèm theo Quyết định số 25 /2006/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy chế này quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy về tổ chức đào tạo; kiểm tra
và thi học phần; thi tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp.
2. Quy chế này áp dụng đối với sinh viên các khóa đào tạo hệ chính quy ở các trình độ đại học
cao đẳng trong các đại học, học viện, trường đại học trường cao đẳng (sau đây gọi tắt
trường), thực hiện theo học chế mềm dẻo kết hợp niên chế với học phần.
Điều 2. Chương trình giáo dục đại học
1. Chương trình giáo dục đại học (sau đây gọi tắt là chương trình) thể hiện
mục tiêu giáo dục đại học; quy định chuẩn kiến thức, kỹ ng, phạm vi cấu trúc
nội dung giáo dục đại học, phương pháp hình thức đào tạo, cách thức đánh giá
kết quả đào tạo đối với mỗi môn học, ngành học, trình độ đào tạo của giáo dục đại
học.
2. Chương trình được các trường xây dựng trên sở chương trình khung do Bộ trưởng Bộ
Giáo dục Đào tạo ban hành. Mỗi chương trình khung tương ứng với một ngành đào tạo
một trình độ đào tạo cụ thể. Mỗi chương trình thể gắn với một ngành hoặc với một vài
ngành đào tạo.
3. Chương trình được cấu trúc từ các học phần thuộc hai khối kiến thức: giáo dục đại cương và
giáo dục chuyên nghiệp.
Điều 3. Học phần và đơn vị học trình
1. Học phần khối lượng kiến thức tương đối trọn vẹn, thuận tiện cho người học tích luỹ
trong quá trình học tập. Phần lớn học phần khối ợng từ 2 đến 5 đơn vị học trình, được b
trí giảng dạy trọn vẹn phân bố đều trong một học kỳ. Kiến thức trong mỗi học phần phải
gắn với một mức trình độ theo năm học thiết kế được kết cấu riêng như một phần của môn
học hoặc được kết cấu dưới dạng tổ hợp từ nhiều môn học. Từng học phần phải được hiệu
bằng một mă riêng do trường quy định.
2. Có hai loại học phần: học phần bắt buộc và học phần tự chọn.
a) Học phần bắt buộc học phần chứa đựng những nội dung kiến thức chính
yếu của mỗi chương trình và bắt buộc sinh viên phải tích lũy.
1
Quyết định số 25 /2006/QĐ-BGDĐT - Quy chế đào tạo đại học & cao đẳng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quyết định số 25 /2006/QĐ-BGDĐT - Quy chế đào tạo đại học & cao đẳng - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Quyết định số 25 /2006/QĐ-BGDĐT - Quy chế đào tạo đại học & cao đẳng 9 10 931