Ktl-icon-tai-lieu

Quyết định Số: 31/2008/QĐUBND của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu V/v Ban hành Quy định việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Được đăng lên bởi tran-nam
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1860 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Số: 31/2008/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vũng Tàu, ngày 30 tháng 5 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính theo
cơ chế một cửa tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng
11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân,
Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ
tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên
thông tại cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương;
Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 843/TTr-SNV ngày 23 tháng 5
năm 2008,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy định việc tiếp nhận,
giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Giao thông vận tải
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày kí và thay thế
Quyết định số 1640/2006/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2006 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Quy định việc tiếp nhận, giải quyết
hồ sơ theo cơ chế một cửa tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ,
Giao thông vận tải; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân
tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
-

Như Điều 3 (để t/h);

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

-

Văn phòng Chính phủ (b/cáo);

-

Bộ Giao thông vận tải (Vụ Pháp chế);

-

Bộ Tư pháp (Cục KT văn bản);

-

T.trực TU, HĐND tỉnh, UBMTTQ VN tỉnh (b/cáo);

-

Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

-

Website Chính phủ;

-

Đoàn ĐBQH tỉnh;

-

Sở Tư pháp;

-

Đài PTTH tỉnh, Báo BR-VT;

-

T.tâm Công báo tỉnh; lưu VT, TH.

(Đã ký)
Trần Minh Sanh

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH
Việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại Sở Giao thông vận tải
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/2008/QĐ-UBND
ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại Sở Giao
thông vận tải được quy định như sau:
1. Tổ chức, côn...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 31/2008/QĐ-UBND Vũng Tàu, ngày 30 tháng 5 năm 2008
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính theo
cơ chế một cửa tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng
11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân,
Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6m 2007 của Thủ
tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện chế một cửa, chế một cửa liên
thông tại cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương;
Theo đề nghị của S Nội vụ tại Tờ trình số 843/TTr-SNV ngày 23 tháng 5
năm 2008,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định y Quy định việc tiếp nhận,
giải quyết các thủ tục hành chính theo chế một cửa tại Sở Giao thông vận tải
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Điều 2. Quyết định này hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thay thế
Quyết định số 1640/2006/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2006 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Quy định việc tiếp nhận, giải quyết
hồ sơ theo cơ chế một cửa tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ,
Giao thông vận tải; Thủ trưởng các quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân
tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân c huyện, thị xã, thành phố c tổ chức,
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để t/h);
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Quyết định Số: 31/2008/QĐUBND của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu V/v Ban hành Quy định việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quyết định Số: 31/2008/QĐUBND của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu V/v Ban hành Quy định việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu - Người đăng: tran-nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Quyết định Số: 31/2008/QĐUBND của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu V/v Ban hành Quy định việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 9 10 923