Ktl-icon-tai-lieu

Quyết định số 32/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (ban hành ngày 27/07/2012): Phê duyệt Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1431 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

_________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________________

Số: 32/2012/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020
_______________

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Luật tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát
triển viễn thông quốc gia đến năm 2020.
Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020
với những nội dung chủ yếu sau đây:
I. MỤC TIÊU

1. Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông hiện đại, an toàn có
dung lượng lớn, tốc độ cao, vùng phủ sóng rộng đến vùng sâu, vùng xa, biên
giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, góp phần
bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.
2. Cung cấp các dịch vụ viễn thông với chất lượng tốt, giá cước hợp lý
trên cơ sở cạnh tranh nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người sử dụng dịch
vụ. Tăng cường phát triển các dịch vụ ứng dụng viễn thông trên cơ sở hạ tầng
viễn thông đã được xây dựng nhằm phát huy tối đa sự hội tụ của công nghệ và
dịch vụ.
3. Phát triển bền vững thị trường viễn thông, bảo đảm môi trường cạnh
tranh lành mạnh thông qua việc kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh của
các doanh nghiệp viễn thông theo các quy định của pháp luật về cạnh tranh.
Phát huy nội lực, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia
phát triển viễn thông.

4. Ưu tiên áp dụng các công nghệ viễn thông tiên tiến, hiện đại, tiết kiệm
năng lượng, thân thiện với môi trường và sử dụng hiệu quả tài nguyên viễn thông.
5. Bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an ninh thông tin cho các
hoạt động ứng dụng viễn thông, công nghệ thông tin, đặc biệt là trong việc
thúc đẩy phát triển chính phủ điện tử, thương mại điện tử.
II. CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN
1. Đến năm 2015:
a) Tỷ lệ đường dây thuê bao cố định 15 - 20 đường/100 dân; tỷ lệ thuê
bao điện thoại di động 140 máy/100 dân; tỷ lệ thuê bao Internet băng rộng cố
định từ 6 - 8 thuê bao/100 dân; tỷ lệ thuê bao băng rộng di động 20 - 25 thuê
bao/100 dân;
b) Tỷ lệ hộ gia đình có điện thoại cố định 40 - 45%; tỷ lệ ...
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_________
Số: 32/2012/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________________
Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2012
QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020
_______________
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Luật tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định s 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát
triển viễn thông quốc gia đến năm 2020.
Điu 1. Phê duyt Quy hoch phát trin viễn thông quốc gia đến năm 2020
với những nội dung chủ yếu sau đây:
I. MỤC TIÊU
1. Xây dựng phát triển sở hạ tầng viễn thông hiện đại, an toàn
dung lượng lớn, tốc độ cao, vùng phủ sóng rộng đến vùng sâu, vùng xa, biên
giới, hải đảo, vùng điều kiện kinh tế - hội đặc biệt khó khăn, góp phần
bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao cht lượng cuc sng ca nhân dân.
2. Cung cấp c dịch vụ viễn thông với chất lượng tốt, giá cước hợp
trên sở cạnh tranh nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người sử dụng dịch
vụ. Tăng cường phát triển các dịch vụ ứng dụng viễn thông trên cơ sở hạ tầng
viễn thông đã được xây dựng nhằm phát huy tối đa sự hội tụ của công nghệ và
dịch vụ.
3. Phát triển bền vững thị trường viễn thông, bảo đảm i trường cạnh
tranh lành mạnh thông qua việc kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh của
các doanh nghiệp viễn thông theoc quy định của pháp luật về cạnh tranh.
Phát huy nội lực, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia
phát triển viễn thông.
Quyết định số 32/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (ban hành ngày 27/07/2012): Phê duyệt Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quyết định số 32/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (ban hành ngày 27/07/2012): Phê duyệt Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020 - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Quyết định số 32/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (ban hành ngày 27/07/2012): Phê duyệt Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020 9 10 958