Ktl-icon-tai-lieu

Quyết định số 51/2008/QĐ-BCT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp

Được đăng lên bởi taminhduc81
Số trang: 130 trang   |   Lượt xem: 7352 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
------Số: 51/2008/QĐ-BCT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH
ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản,
vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp
--BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu TC của Bộ Công
Thương;
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính
phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ
thuật;
Căn cứ Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ
Khoa học và Công nghệ hướng dẫn XD, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ
thuật;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công
nghiệp,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này QCVN 02:2008/BCT - Quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu
hủy VLNCN.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo
và áp dụng trong phạm vi cả nước.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục
trưởng thuộc Bộ, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
này./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Công báo; Website Chính phủ;
- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- BCT: Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ;
- Lưu: VT, PC, ATMT.

BỘ TRƯỞNG
(đã ký)

Vũ Huy Hoàng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN 02 : 2008/BCT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ AN TOÀN TRONG BẢO QUẢN, VẬN CHUYỂN, SỬ DỤNG VÀ TIÊU HỦY VẬT
LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP
National technical regulation on safety in the storage, transportation, use and disposal
of industrial explosive materials

Lời nói đầu
QCVN 02:2008/BCT được chuyển đổi từ TCVN 4586:97.
QCVN 02:2008/BCT do Tổ soát xét, sửa đổi TCVN 4586:1997 thành lập theo Quyết định số 2134/QĐKTAT ngày 23 tháng 6 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) biên soạn,
Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp trình duyệt và được ban hành kèm theo Quyết định số
...
B CÔNG THƯƠNG
-------
CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
------------------------------------
S: 51/2008/QĐ-BCT
Hà Ni, ngày 30 tháng 12 năm 2008
QUYT ĐỊNH
ban hành Quy chun k thut quc gia v an toàn trong bo qun,
vn chuyn, s dng và tiêu hy vt liu n công nghip
---
B TRƯỞNG B CÔNG THƯƠNG
Căn c Ngh định s 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 nă
m 2007 ca
Chính ph quy định chc năng, nhim v, quyn hn và cơ cu TC ca B Công
Thương;
Căn c Lut Tiêu chun và Quy chun k thut ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn c Ngh định s 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 ca Chính
ph Quy định chi tiết thi hành mt s điu ca Lut Tiêu chun và Quy chun k
thut;
Căn c Thông tư s
23/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 ca B
Khoa hc và Công ngh hướng dn XD, thm định và ban hành quy chun k
thut;
Theo đề ngh ca Cc trưởng Cc K thut an toàn và Môi trường công
nghip,
QUYT ĐỊNH:
Điu 1. Ban hành kèm theo Quyết định này QCVN 02:2008/BCT - Quy
chun k thut quc gia v an toàn trong bo qun, vn chuyn, s dng và tiêu
hy VLNCN.
Điu 2. Quyết đị
nh này có hiu lc sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo
và áp dng trong phm vi c nước.
Điu 3. Chánh Văn phòng B, Chánh Thanh tra B, các V trưởng, Cc
trưởng thuc B, Giám đốc S Công Thương tnh, thành ph trc thuc Trung
ương và các t chc, cá nhân có liên quan chu trách nhim thi hành Quyết định
này./.
Nơi nhn:
- Văn phòng Chính ph;
- Các B, cơ quan ngang B, cơ quan thuc Chính ph;
- UBND các tnh, thành ph trc thuc TW;
- Vin Kim sát nhân dân ti cao;
- Tòa án Nhân dân ti cao;
- Cc Kim tra văn bn QPPL - B Tư pháp;
- Công báo; Website Chính ph;
- S Công Thương các tnh, thành ph trc thuc TW;
- BCT: B trưởng, các Th trưởng;
- Các V, Cc, Thanh tra B;
- Lưu: VT, PC, ATMT.
B TRƯỞNG
(đã ký)
Vũ Huy Hoàng
Quyết định số 51/2008/QĐ-BCT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quyết định số 51/2008/QĐ-BCT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp - Người đăng: taminhduc81
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
130 Vietnamese
Quyết định số 51/2008/QĐ-BCT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp 9 10 81