Ktl-icon-tai-lieu

Quyết định số 69/2003/QĐ-TTg - Chương trình xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức nhà nước

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1835 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TH.30
-------------------------------------------------0
--------------------------

CHƯƠNG TRÌNH
XÂY DỰNG, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ,
CÔNG CHỨC NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN I (2003 - 2005)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 69/2003/QĐ-TTg
ngày 29 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ)
Phần I
BỐI CẢNH CHUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH
Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước là một
trong những nội dung quan trọng của công tác cải cách hành chính. Vì vậy, trong
Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 (Quyết
định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ),
xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức là một trong bảy
Chương trình hành động có ý nghĩa quan trọng góp phần xây dựng một nền hành
chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại, hoạt
động có hiệu lực hiệu quả. Chương trình xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ
cán bộ, công chức từ năm 2003 đến năm 2010 được phân làm hai giai đoạn: giai
đoạn I từ năm 2003 đến hết năm 2005 và giai đoạn II từ năm 2006 đến năm 2010
với những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm của từng giai đoạn. Từ nay đến hết năm
2005, phải tập trung thực hiện có kết quả những nội dung cấp thiết đặt ra trên cơ
sở kết quả và kinh nghiệm của giai đoạn này tiếp tục xây dựng và thực hiện nội
dung chương trình cho giai đoạn tiếp theo.
I. THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NHÀ NƯỚC
Tính đến tháng 12 năm 2002, cả nước có 1.529.852 cán bộ, công chức (không
tính cán bộ, công chức trong lực lượng vũ trang), trong đó 209.171 cán bộ, công
chức trong cơ quan hành chính nhà nước;1.218.446 công chức sự nghiệp; 19.235
cán bộ, công chức khối lập pháp, tư pháp, còn lại là cán bộ, công chức trong các
cơ quan Đảng, đoàn thể. Ngoài ra, có khoảng trên 200.000 cán bộ cơ sở.
Trong những năm qua, việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ,
công chức nhà nước đã có những tiến bộ rõ rệt, bên cạnh đó còn bộc lộ nhiều hạn
chế, yếu kém.
1. Những kết quả đạt được :
Về chất lượng, phần lớn đội ngũ cán bộ, công chức hiện đang công tác đã
được rèn luyện, thử thách qua quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất

nước có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với sự nghiệp cách mạng. Kiến
thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực hoạt động thực tiễn của đội ngũ
cán bộ, công chức từng bước được nâng cao về mọi mặt, góp phần tích cực vào
thành công của sự ngh...
CHÍNH PHỦ
---------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------------------------
--------------------------
TH.30
0
CHƯƠNG TRÌNH
XÂY DỰNG, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ,
CÔNG CHỨC NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN I (2003 - 2005)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 69/2003/QĐ-TTg
ngày 29 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ)
Phần I
BỐI CẢNH CHUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH
Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước một
trong những nội dung quan trọng của công tác cải ch hành chính. vậy, trong
Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 (Quyết
định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ),
xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức một trong bảy
Chương trình hành động ý nghĩa quan trọng góp phần xây dựng một nền hành
chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại, hoạt
động hiệu lực hiệu quả. Chương trình xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ
cán bộ, công chức từ năm 2003 đến năm 2010 được phân làm hai giai đoạn: giai
đoạn I từ m 2003 đến hết năm 2005 giai đoạn II từ năm 2006 đến năm 2010
với những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm của từng giai đoạn. Từ nay đến hết năm
2005, phải tập trung thực hiện kết quả những nội dung cấp thiết đặt ra trên
sở kết quả kinh nghiệm của giai đoạn này tiếp tục xây dựng thực hiện nội
dung chương trình cho giai đoạn tiếp theo.
I. THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NHÀ NƯỚC
Tính đến tháng 12m 2002, cả nước 1.529.852 cán bộ, công chức (không
tính cán bộ, công chức trong lực ợng trang), trong đó 209.171 cán bộ, công
chức trong quan hành chính nhà nước;1.218.446 công chức sự nghiệp; 19.235
cán bộ, công chức khối lập pháp, pháp, còn lại là cán bộ, công chức trong các
cơ quan Đảng, đoàn thể. Ngoài ra, có khoảng trên 200.000 cán bộ cơ sở.
Trong những năm qua, việc xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ,
công chức nhà nước đã những tiến bộ rệt, bên cạnh đó còn bộc lộ nhiều hạn
chế, yếu kém.
1. Những kết quả đạt được :
Về chất lượng, phần lớn đội ngũ cán bộ, công chức hiện đang công c đã
được rèn luyện, thử thách qua quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất
Quyết định số 69/2003/QĐ-TTg - Chương trình xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quyết định số 69/2003/QĐ-TTg - Chương trình xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức nhà nước - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Quyết định số 69/2003/QĐ-TTg - Chương trình xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức nhà nước 9 10 255