Ktl-icon-tai-lieu

QUYẾT ĐỊNH VỀ CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG VÀ KÝ QUỸ CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Được đăng lên bởi Nguyễn Đình Tài
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 393 lần   |   Lượt tải: 0 lần
30/9/2015

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
­­­­­­­

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc 
­­­­­­­­­­­­­­­

Số: 18/2013/QĐ­TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH
VỀ CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG VÀ KÝ QUỸ CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI HOẠT
ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi
trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản,
Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quyết định này quy định chi tiết việc cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường
đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2. Quyết định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản và các tổ chức, cá
nhân khác có liên quan trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
3. Cải tạo, phục hồi môi trường trong các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí, nước khoáng và nước nóng
thiên nhiên không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Quyết định này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:
1. Cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản là hoạt động đưa môi trường, hệ sinh thái (đất,
nước, không khí, cảnh quan thiên nhiên, thảm thực vật,...) tại khu vực khai thác khoáng sản và các khu vực
bị ảnh hưởng do hoạt động khai thác khoáng sản về trạng thái môi trường gần với trạng thái môi trường ban
đầu hoặc đạt được các tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn, môi trường và phục vụ các mục đích có lợi cho con
người.
2. Ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản là việc tổ chức, cá nhân được
phép khai thác khoáng sản nộp một khoản tiền vào Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam hoặc Quỹ bảo vệ môi
trường của địa phương nơi khai thác khoáng sản (sau đây gọi chung là Quỹ bảo vệ môi trường) để đảm bảo
công tác cải tạo, phục hồi môi trường.
3. Đề án cải tạo, phục hồi môi trường do tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản lập nhằm xác định phương
án cải tạo, phục hồi môi trường và tổng số tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với khai thác khoáng
sản trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (sau đây viết tắt là Đề án).
4. Khu vực khai thác liên mỏ là khu vực có từ...
30/9/2015
http://thuvienphapluat.vn/vanban/TainguyenMoitruong/Quyetdinh182013QDTTgcaitaophuchoimoitruong180085.aspx 1/14
THỦTƯỚNGCHÍNHPHỦ

CỘNGHÒAXÃHỘICHỦNGHĨAVIỆTNAM
ĐộclậpTựdoHạnhphúc

Số:18/2013/QĐTTg HàNội,ngày29tháng03năm2013
QUYẾTĐỊNH
VỀCẢITẠO,PHỤCHỒIMÔITRƯỜNGVÀKÝQUỸCẢITO,PHỤCHỒIMÔITRƯỜNGĐỐIVỚIHOẠT
ĐỘNGKHAITCKHOÁNGSẢN
CăncứLuậtTổchứcChínhphủngày25tháng12năm2001;
CăncứLuậtbảovệmôitrườngngày29tháng11năm2005;
CăncứLuậtkhoángsảnngày17tháng11năm201
XétđềnghcủaBộtrưởngBộinguyênvàMôitrường;
ThủtướngChínhphủbanhànhQuyếtđịnhvềcảitạo,phụchồimôitrườngvàkýqucitạo,phụchồimôi
trườngđốivớihoạtđộngkhaitháckhoángsản,
Chương1.
NHỮNGQUYĐỊNHCHUNG
Điều1.Phạmviđiềuchỉnhvàđốitượngápdng
1.Quyếtđịnhnàyquyđịnhchitiếtviệccảitạo,phụchồimôitrườngvàkýquỹcảitạo,phụchồimôitrường
đốivớihoạtđộngkhaitháckhoángsảntrênlãnhthổnướcCộnghòaxãhộichủnghĩaViệtNam.
2.Quyếtđịnhnàyápdụngđốivớicáctổchức,cánhânđượcphépkhaitháckhoángsnvàcáctổchc,cá
nhânkháccóliênquantrênlãnhthổnướcCộnghòaxãhộichủnghĩaViệtNam.
3.Citạo,phụchồimôitrườngtrongcáchoạtđộngthămdò,khaithácdầukhí,nướckhoángvànưcnóng
thiênnhiênkhôngthuộcphạmviđiềuchỉnhcủaQuyếtđịnhnày.
Điều2.Giảithíchtừng
TrongQuyếtđnhnày,cáctừngữsauđâyđượchiểunhưsau:
1.Citạo,phụchồimôitrườngtrongkhaitháckhoángsảnlàhoạtđộngđưamôitờng,hệsinhthái(đất,
nước,khôngkhí,cảnhquanthiênnhiên,thảmthựcvật,...)tạikhuvựckhaitháckhoángsảnvàcáckhuvực
bịảnhhưởngdohoạtđộngkhaitháckhoángsảnvềtrạngtháimôitrườnggầnvớitrạngtháimôitrườngban
đầuhoặcđạtđượccáctiêuchuẩn,quychuẩnvềantoàn,môitrườngvàphụcvụcácmụcđíchcólợichocon
người.
2.Kýquỹcảitạo,phụchồimôitờngtronghoạtđộngkhaitháckhoángsảnlàviệctổchức,cánhânđược
phépkhaitháckhoángsnnộpmộtkhoảntinvàoQuỹbảovmôitrườngViệtNamhoặcQuỹbảovệmôi
trườngcủađaphươngnơikhaitháckhoángsản(sauđâygọichunglàQuỹbảovệmôitrường)đểđảmbảo
côngtáccitạo,phụchồimôitrường.
3.Đáncitạo,phụchồimôitrườngdotổchức,cánhânkhaitháckhoángsnlậpnhằmxácđịnhpơng
áncảitạo,phụchồimôitờngvàtổngsốtiềnkýquỹcảitạo,phụchồimôitrườngđốivớikhaitháckhoáng
sảntrìnhcơquancóthẩmquyềnphêduyệt(sauđâyviếttắtlàĐán).
4.Khuvựckhaithácliênmỏlàkhuvựccótừ02(hai)mỏkhaitháctrởlênnằmkềnhauvàcóảnhhưởng,tác
độnglẫnnhau.
Chương2.
CẢITẠO,PHỤCHỒIMÔITRƯỜNG
QUYẾT ĐỊNH VỀ CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG VÀ KÝ QUỸ CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUYẾT ĐỊNH VỀ CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG VÀ KÝ QUỸ CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN - Người đăng: Nguyễn Đình Tài
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
QUYẾT ĐỊNH VỀ CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG VÀ KÝ QUỸ CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 9 10 979