Ktl-icon-tai-lieu

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi _______________________

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 721 trang   |   Lượt xem: 7132 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI CHÍNH
___________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________________

Số: 106/2007/QĐ-BTC
Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu,
Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
________________________
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14
tháng 06 năm 2005;
Căn cứ Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28 tháng 09 năm
2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu
theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm
hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và
khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng;
Căn cứ Nghị Quyết 71/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc
hội phê chuẩn Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại
Thế giới của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.
Ban hành kèm theo Quyết định này Biểu thuế xuất khẩu; Biểu thuế nhập
khẩu ưu đãi.
1

Vụ Chính sách thuế - BỘ TÀI CHÍNH

Điều 2.
Các nhóm mặt hàng thuộc diện giảm thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi để
thực hiện bình ổn giá tiếp tục áp dụng mức thuế suất tạm thời quy định tại Phụ
lục I ban hành kèm theo Quyết định này cho đến khi có Quyết định bãi bỏ của
Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Điều 3.
Đối với mặt hàng ô tô đã qua sử dụng, thực hiện theo quy định sau:
1. Xe ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống (kể cả lái xe) thuộc nhóm
8702 và 8703 áp dụng mức thuế nhập khẩu tuyệt đối quy định tại Quyết định số
69/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 03 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ và các
Quyết định có liên quan của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
2. Xe ô tô chở người từ 16 chỗ ngồi trở lên (kể cả lái xe) thuộc nhóm
8702 và xe vận tải hàng hoá có tổng trọng lượng có tải không quá 5 tấn thuộc
nhóm 8704 áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 150%.
3. Các loại xe ô tô khác thuộc các nhóm 87.02, 87.03, 87.04 áp dụng mức
thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi cao hơn 50% (bằng 1,5 lần) so với mức thuế
suất thuế nhập khẩu ưu đãi của xe ô tô cùng chủng loại quy định tại Biểu thuế
nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định này.
Điều 4.
Quyết định này có hiệu lực t...
1V Chính sách thuế - B TÀI CHÍNH
B TÀI CHÍNH
___________
S: 106/2007/QĐ-BTC
CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
__________________________
Hà Ni, ngày 20 tháng 12 năm 2007
QUYT ĐỊNH
V vic ban hành Biu thuế xut khu,
Biu thuế nhp khu ưu đãi
________________________
B TRƯỞNG B TÀI CHÍNH
Căn c Lut thuế xut khu, thuế nhp khu s 45/2005/QH11 ngày 14
tháng 06 năm 2005;
Căn c Ngh quyết s 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28 tháng 09 năm
2007 ca y ban Thường v Quc hi v vic ban hành Biu thuế xu
t khu
theo danh mc nhóm hàng chu thuế và khung thuế sut đối vi tng nhóm
hàng, Biu thuế nhp khu ưu đãi theo danh mc nhóm hàng chu thuế
khung thuế sut ưu đãi đối vi tng nhóm hàng;
Căn c Ngh Quyết 71/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 ca Quc
hi phê chun Ngh định thư gia nhp Hip định thành lp T chc Thương mi
Thế gii c
a nước Cng hoà xã hi ch nghĩa Vit Nam;
Căn c Ngh định s 149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 ca
Chính ph quy định chi tiết thi hành Lut thuế xut khu, thuế nhp khu;
Căn c Ngh định s 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 ca
Chính ph quy định chc năng, nhim v, quyn hn và cơ cu t chc ca B
Tài chính;
Theo đề
ngh ca V trưởng V Chính sách thuế.
QUYT ĐỊNH:
Điu 1.
Ban hành kèm theo Quyết định này Biu thuế xut khu; Biu thuế nhp
khu ưu đãi.
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi _______________________ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi _______________________ - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
721 Vietnamese
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi _______________________ 9 10 453