Ktl-icon-tai-lieu

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KHÁM BỆNH TẠI KHOA KHÁM BỆNH CỦA BỆNH VIỆN

Được đăng lên bởi cuchuoihanoi
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 914 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1313/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KHÁM BỆNH TẠI KHOA KHÁM BỆNH
CỦA BỆNH VIỆN

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ Quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm
Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hướng dẫn quy trình khám bệnh tại Khoa
Khám bệnh của bệnh viện.
Hướng dẫn này nhằm mục đích rút gọn thời gian chờ đợi khám chữa bệnh, giảm thủ
tục phiền hà cho người bệnh và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Điều 2. Hướng dẫn áp dụng cho bệnh viện, viện có giường bệnh nhà nước và tư
nhân.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, ban hành.
Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh,
Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các vụ, Cục trưởng các
cục thuộc Bộ Y tế, Giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế,
Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng y tế ngành
và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
BỘ TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam (để phối hợp);
- Cổng TTĐT Bộ Y tế; website Cục QLKCB;
- Lưu: VT, KCB (03b), BH (02b).

Nguyễn Thị Kim Tiến

HƯỚNG DẪN
QUY TRÌNH KHÁM BỆNH TẠI KHOA KHÁM BỆNH CỦA BỆNH VIỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1313/QĐ-BYT ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Bộ
trưởng Bộ Y tế)
I. MỤC ĐÍCH
1. Thống nhất quy trình khám bệnh tại Khoa Khám bệnh của các bệnh viện.
2. Hướng dẫn các bệnh viện thực hiện các giải pháp cải tiến quy trình và thủ tục
trong khám bệnh, rút ngắn thời gian chờ, tránh gây phiền hà và tăng sự hài lòng của
người bệnh, đặc biệt đối với người bệnh bảo hiểm y tế khi đến khám tại bệnh viện.
1

3. Người bệnh biết rõ quy trình để cùng phối hợp với bệnh viện trong quá trình khám
bệnh.
II. NGUYÊN TẮC CHUNG
1. Người bệnh đến khám được tiếp cận thăm khám lâm sàng, cận lâm sàng và dịch vụ
kỹ thuật theo đúng yêu cầu chuyên môn.
2. Bảo đảm tính hợp lý và công bằng giữa người bệnh có bảo hiểm y tế và không có
bảo hiểm y tế.
3. Phải đơn giản hóa thủ tục liên quan đến chi trả và đồng chi trả viện phí, tránh nộp
viện phí nhiều lần.
III. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU
1. Thời gian khám ...
BỘ Y TẾ
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 1313/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2013
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KHÁM BỆNH TẠI KHOA KHÁM BỆNH
CỦA BỆNH VIỆN
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ Quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Theo đnghị của Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm
Y tế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hướng dẫn quy trình khám bệnh tại Khoa
Khám bệnh của bệnh viện.
Hướng dẫn y nhằm mục đích rút gọn thời gian chờ đợi khám chữa bệnh, giảm thủ
tục phiền hà cho người bệnh và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Điều 2. Hướng dẫn áp dụng cho bệnh viện, viện giường bệnh nhà nước và tư
nhân.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, ban hành.
Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh,
Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng c vụ, Cục trưởng các
cục thuộc Bộ Y tế, Giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế,
Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng y tế ngành
các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam (để phối hợp);
- Cổng TTĐT Bộ Y tế; website Cục QLKCB;
- Lưu: VT, KCB (03b), BH (02b).
BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến
HƯỚNG DẪN
QUY TRÌNH KHÁM BỆNH TẠI KHOA KHÁM BỆNH CỦA BỆNH VIỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1313/QĐ-BYT ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Bộ
trưởng Bộ Y tế)
I. MỤC ĐÍCH
1. Thống nhất quy trình khám bệnh tại Khoa Khám bệnh của các bệnh viện.
2. Hướng dẫn các bệnh viện thực hiện các giải pháp cải tiến quy trình và thủ tục
trong khám bệnh, rút ngắn thời gian chờ, tránh gây phiền tăng sự hài lòng của
người bệnh, đặc biệt đối với người bệnh bảo hiểm y tế khi đến khám tại bệnh viện.
1
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KHÁM BỆNH TẠI KHOA KHÁM BỆNH CỦA BỆNH VIỆN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KHÁM BỆNH TẠI KHOA KHÁM BỆNH CỦA BỆNH VIỆN - Người đăng: cuchuoihanoi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KHÁM BỆNH TẠI KHOA KHÁM BỆNH CỦA BỆNH VIỆN 9 10 934