Ktl-icon-tai-lieu

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành và công bố Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Việt Nam

Được đăng lên bởi hangle-sgu0066
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 1135 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

–––––

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––
Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2005

Số: 87/2005/QĐ-BTC

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành và công bố Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm
toán Việt Nam
––––––––––––––––––
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003;
Căn cứ Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước,
Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành Luật Kế toán trong hoạt động kinh doanh và Nghị định số
185/2004/NĐ-CP ngày 08/11/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực kế toán;
Căn cứ Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004 của Chính phủ về
Kiểm toán độc lập và Nghị định số 133/2005/NĐ-CP ngày 31/10/2005 của Chính
phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày
30/4/2004 của Chính phủ về kiểm toán độc lập;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Nhằm nâng cao sự tín nhiệm của xã hội về hệ thống thông tin kế toán, kiểm
toán; tạo lập sự công nhận về tính chuyên nghiệp của người làm kế toán, người
làm kiểm toán và đảm bảo chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và Kiểm toán và Chánh
Văn phòng Bộ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này "Chuẩn mực đạo đức nghề
nghiệp kế toán, kiểm toán Việt Nam" áp dụng cho tất cả người làm kế toán, người
làm kiểm toán và công ty kế toán, kiểm toán. Việc áp dụng cho từng đối tượng
được quy định cụ thể trong nội dung Chuẩn mực.
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng
công báo.
Điều 3: Các công ty kế toán, kiểm toán, kiểm toán viên hành nghề, người
hành nghề kế toán và các đơn vị kế toán trong cả nước có trách nhiệm triển khai
thực hiện Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán trong hoạt động
của mỗi đơn vị.
Giao Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) hướng dẫn và kiểm tra
việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán cho những
người làm kế toán và người hành nghề kế toán. Giao Hội Kiểm toán viên hành

2
nghề Việt Nam (VACPA) hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện chuẩn mực đạo
đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán cho kiểm toán viên và kiểm toán viên hành
nghề.
Vụ trưởng Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán, Chánh văn phòng...
BỘ TÀI CHÍNH
–––––
Số: 87/2005/QĐ-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––
Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2005
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành và công bố Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm
toán Việt Nam
––––––––––––––––
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003;
Căn cứ Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy
định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Kế toán trong lĩnh vực kế toán n nước,
Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết
hướng dẫn thi hành Luật Kế toán trong hoạt động kinh doanh Nghị định số
185/2004/NĐ-CP ngày 08/11/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm nh chính
trong lĩnh vực kế toán;
Căn cứ Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004 của Chính phủ về
Kiểm toán độc lập Nghị định số 133/2005/NĐ-CP ngày 31/10/2005 của Chính
phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày
30/4/2004 của Chính phủ về kiểm toán độc lập;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Nhằm nâng cao sự tín nhiệm của xã hội về hệ thống thông tin kế toán, kiểm
toán; tạo lập sự công nhận về tính chuyên nghiệp của người làm kế toán, người
làm kiểm toán và đảm bảo chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán Kiểm toán Chánh
Văn phòng Bộ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Ban nh kèm theo Quyết định này "Chuẩn mực đạo đức nghề
nghiệp kế toán, kiểm toán Việt Nam" áp dụng cho tất cả người làm kế toán, người
làm kiểm toán công ty kế toán, kiểm toán. Việc áp dụng cho từng đối tượng
được quy định cụ thể trong nội dung Chuẩn mực.
Điều 2: Quyết định này hiệu lực thi nh sau 15 ngày, kể từ ngày đăng
công báo.
Điều 3: c ng ty kế toán, kiểm toán, kiểm toán viên hành nghề, người
hành nghề kế toán các đơn vị kế toán trong cả nước trách nhiệm triển khai
thực hiện Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán trong hoạt động
của mỗi đơn vị.
Giao Hội Kế toán Kiểm toán Việt Nam (VAA) hướng dẫn kiểm tra
việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán cho những
người làm kế toán người nh ngh kế toán. Giao Hội Kiểm toán viên hành
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành và công bố Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành và công bố Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Việt Nam - Người đăng: hangle-sgu0066
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành và công bố Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Việt Nam 9 10 34