Ktl-icon-tai-lieu

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CƠ SỞ DẠY NGHỀ TỈNH THÁI BÌNH ĐẾN NĂM 2020

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 387 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2783/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 29 tháng 11 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CƠ SỞ DẠY NGHỀ
TỈNH THÁI BÌNH ĐẾN NĂM 2020
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020; Quy hoạch phát triển nhân
lực Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 29 tháng 05 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về
việc Phê duyệt Chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011-2020;
Căn cứ Quyết định số 733/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17 tháng 5 năm 2011 về việc
phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 826/QĐ-LĐTBXH ngày 07 tháng 07 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao
động Thương binh và Xã hội về việc Phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn nghề
trọng điểm để hỗ trợ đầu tư từ Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015;
Căn cứ Kết luận số 03-KL/TU ngày 25/6/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả thực hiện
Nghị quyết số 13-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XVI) về đào tạo, phát triển dạy
nghề giai đoạn 2004-2010 và phương hướng, nhiệm vụ đào tạo, phát triển dạy nghề giai đoạn
2012-2020;
Căn cứ Quyết định số 1705/QĐ-UBNĐ ngày 27 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Thái Bình về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Thái Bình đến năm 2020;
Xét Báo cáo thẩm định quy hoạch ngày 14/9/2012 của Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển
mạng lưới cơ sở dạy nghề tỉnh Thái Bình đến năm 2020 và đề nghị của Sở Lao động Thương
binh và Xã hội tại Tờ trình số 167/TTr-SLĐTBXH ngày 09/11/2012,
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề tỉnh Thái Bình đến năm 2020,
với những nội dung chủ yếu sau:
I. Quan điểm, định hướng quy hoạch
- Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề là dự án quan trọng để thực hiện phát triển
nguồn nhân lực qua đào tạo phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời kỳ công
nghiệp hóa, hiện đại hóa.
- Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề tỉnh Thái Bình đến năm 2020 phải có bước đi
thích hợp theo từng giai đoạn và phải phù hợp với quy hoạch phát triển nhân lực và chiến lược,
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của từng ngành và phát huy hiệu quả của ...
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Số: 2783/QĐ-UBND Thái Bình, ngày 29 tháng 11 năm 2012
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CƠ SỞ DẠY NGHỀ
TỈNH THÁI BÌNH ĐẾN NĂM 2020
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020; Quy hoạch phát triển nhân
lực Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 29 tháng 05 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về
việc Phê duyệt Chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011-2020;
Căn cứ Quyết định số 733/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17 tháng 5 năm 2011 về việc
phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 826/QĐ-LĐTBXH ngày 07 tháng 07 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao
động Thương binh và Xã hội về việc Phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn nghề
trọng điểm để hỗ trợ đầu tư từ Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015;
Căn cứ Kết luận số 03-KL/TU ngày 25/6/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả thực hiện
Nghị quyết số 13-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XVI) về đào tạo, phát triển dạy
nghề giai đoạn 2004-2010 và phương hướng, nhiệm vụ đào tạo, phát triển dạy nghề giai đoạn
2012-2020;
Căn cứ Quyết định số 1705/QĐ-UBNĐ ngày 27 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Thái Bình về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Thái Bình đến năm 2020;
Xét Báo cáo thẩm định quy hoạch ngày 14/9/2012 của Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển
mạng lưới cơ sở dạy nghề tỉnh Thái Bình đến năm 2020 và đề nghị của Sở Lao động Thương
binh và Xã hội tại Tờ trình số 167/TTr-SLĐTBXH ngày 09/11/2012,
QUYẾT ĐỊNH
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CƠ SỞ DẠY NGHỀ TỈNH THÁI BÌNH ĐẾN NĂM 2020 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CƠ SỞ DẠY NGHỀ TỈNH THÁI BÌNH ĐẾN NĂM 2020 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CƠ SỞ DẠY NGHỀ TỈNH THÁI BÌNH ĐẾN NĂM 2020 9 10 500