Ktl-icon-tai-lieu

Quyết định xử phạt hành chính mới

Được đăng lên bởi lexuanhuynh
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 58 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ubnd x· phï chÈn
c«ng an x·
-------
Sè:........../Q§- XPHC
céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
---------------------
Phï ChÈn, ngµy........th¸ng........n¨m 201....
quyÕt ®Þnh xö ph¹t hµnh chÝnh
VÒ lÜnh vùc an ninh trËt tù, an toµn x· héi Phßng, chèng tÖ n¹n x· héi,
Phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y, Phßng chèng b¹o lùc gia ®×nh
C¨n vµo Ph¸p lÖnh hµnh chÝnh ngµy 02/7/2002. Ph¸p lÖnh lý hµnh
chÝnh söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu Ph¸p lÖnh xö lý hµnh chÝnh ngµy 02/4/2008.
C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 167/2013/N§-CP ngµy 12/11/2013 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh
ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc an ninh trËt tù, an toµn héi, phßng, chèng
tÖ n¹n x· héi, phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y, phßng chèng b¹o lùc gia ®×nh.
C¨n cø vµo biªn b¶n vi ph¹m hµnh chÝnh sè....... lËp ngµy........ th¸ng...... n¨m 201
T«i: Lª Xu©n Toµn Trëng C«ng an x·
§¬n vÞ c«ng t¸c: Ban C«ng an x· Phï ChÈn - ThÞ x· Tõ S¬n – TØnh B¾c Ninh.
quyÕt ®Þnh
§iÒu 1: Xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh ®èi víi ¤ng (bµ):............................................
Sinh ngµy:.............../............/................NghÒ nghiÖp:.....................................................
Chç ë:.............................................................................................................................
N¬i ®¨ng ký HKTT:.......................................................................................................
D©n téc:.................T«n gi¸o:.....................Quèc tÞch: ViÖt Nam.
§· cã hµnh vi vi ph¹m:........................................................................................................
§iÓm:.................Kho¶n:...................§iÒu:...................Møc tiÒn ph¹t:.................................
.............................................................................................................................................
§iÓm:.................Kho¶n:...................§iÒu:...................Møc tiÒn ph¹t:.................................
H×nh thøc xö ph¹t chÝnh:....................................
Tæng møc tiÒn ph¹t chung:.........................(b»ng ch÷)........................................................
§iÒu 2: Trong thêi gian 10 ngµy kÓ tõ ngµy ®îc giao quyÕt ®Þnhph¹t, «ng (bµ)
hoÆc tæ chøctªn t¹i §iÒu 1 nªu trªntr¸ch nhiÖm chÊp hµnh QuyÕt ®Þnh xö ph¹t t¹i
kho b¹c S¬n - B¾c Ninh, trõ trêng p ®îc ho·n chÊp hµnh theo quy ®Þnh cña Ph¸p
luËt. Qu¸ thêi h¹n nªu trªn nÕu kh«ng nguyÖn chÊp hµnh th× cìng chÕ thi hµnh
theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt.
¤ng (bµ) hoÆc chøc vi ph¹m cã quyÒn khiÕu n¹i hoÆc khëi kiÖn ®èi víi QuyÕt
®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh nµy theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
§iÒu 3: QuyÕt ®Þnh nµy hiÖu lùc thi hµnh kÓ ngµy.........../........../...........vµ ®-
îc lËp thµnh 03 b¶n néi dung gi¸ trÞ nh nhau. 01 b¶n giao cho ngêi vi ph¹m, 01
b¶n giao cho Kho b¹c nhµ níc n¬i nép tiÒn ph¹t, 01 b¶n lu quan vi ph¹m hµnh
chÝnh.
QuyÕt ®Þnh nµy ®· giao cho ngêi vi ph¹m hoÆc
®¹i diÖn tæ chøc lóc......giê ngµy ......./......../.........
ngêi ra quyÕt ®Þnh
Quyết định xử phạt hành chính mới - Người đăng: lexuanhuynh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Quyết định xử phạt hành chính mới 9 10 439