Ktl-icon-tai-lieu

Sách lý luận nhà nước và pháp luật

Được đăng lên bởi nguyenvu1401
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 3408 lần   |   Lượt tải: 1 lần
GIỚI THIỆU VỀ HỌC PHẦN

LÝ LUẬN
NHÀ NƯỚC & PHÁP LUẬT

Chương trình làm việc
•
•
•
•
•
•
•
•

Buổi 1:
Buổi 2:
Buổi 3:
Buổi 4:
Buổi 5:
Buổi 6:
Buổi 7:
Buổi 8:

LÝ LUẬN CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC
NHÀ NƯỚC CHXHCNVN
LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁP LUẬT
HỆ THỐNG PHÁP LUẬT
QUAN HỆ PHÁP LUẬT
THỰC HIỆN PHÁP LUẬT
VI PHẠM PL & TNPL
TỔNG KẾT HỌC PHẦN (BKT tại lớp)

Đánh giá học phần
• Quá trình 30% (thang điểm 10)
- 02 Bài nghiên cứu cá nhân (tối đa được 6/10
điểm)
- Bài kiểm tra tại lớp (tối đa được 4/10 điểm), được
phép sử dụng tài liệu khi làm bài.

• Thi kết thúc học phần 70% (thang điểm 10)
- Thi viết, được phép sử dụng tài liệu khi làm bài.

1

Quy định về bài viết cá nhân
• Số lượng: Mỗi sinh viên thực hiện 02 bài
• Hình thức: Bài viết tay trên giấy A4 (theo
mẫu thống nhất)
• Chủ đề chính: tìm hiểu về nhà nước &
pháp luật
• Số chữ phải viết: theo quy định
• Kết cấu chung: Phần tóm tắt & Phần nội
dung đầy đủ
• Thời điểm nộp bài tại lớp: theo quy định

BÀI VIẾT SỐ 1
• Chủ đề: Nghiên cứu lý luận về Nhà nước
(Người làm bài tự lựa chọn một nội dung cụ
thể để nghiên cứu và viết).
• Số lượng: 600 chữ (Tóm tắt 10% + Toàn
bài 100%)
• Nộp bài: tại lớp vào buổi làm việc thứ 4
cho lớp trưởng.

BÀI VIẾT SỐ 2
• Chủ đề: Nghiên cứu lý luận về Pháp luật
(Người làm bài tự lựa chọn một nội dung cụ
thể để nghiên cứu và viết).
• Số lượng chữ: 1000 chữ (Tóm tắt 10% +
Toàn bài 100%)
• Nộp bài: tại lớp vào buổi làm việc thứ 7
cho lớp trưởng.

2

Tài liệu học tập

TÀI LIỆU BẮT BUỘC
• Giáo trình Lý luận nhà
nước và pháp luật – Khoa
Luật kinh tế – ĐHKT

TÀI LIỆU THAM KHẢO
• Sách:
– GT Lý luận NN & PL –
ĐHLuật Hà Nội hoặc
Đại học quốc gia Hà Nội
– Tập bài giảng Lý luận về
nhà nước, Lý luận về
pháp luật – ĐH Luật
TpHCM
• Các VBQPPL hiện hành

HỌC PHẦN LÝ LUẬN
NHÀ NƯỚC & PHÁP LUẬT

Những nội dung chủ yếu
Giới thiệu chung về học phần
Nhận thức chung về nhà nước
Nhà nước CHXHCNVN
Pháp luật – Sự hình thành và tồn tại
của pháp luật
• Pháp luật – Cơ chế điều chỉnh xã
hội của pháp luật
•
•
•
•

3

LÝ LUẬN CHUNG
VỀ NHÀ NƯỚC
 Nhận thức chung về nhà nước
 Chức năng và kiểu nhà nước
 Hình thức nhà nước
 Bộ máy nhà nước

Nguồn gốc hình thành nhà nước
• Các quan điểm
• Quan điểm của nhà nước ta

Khái niệm – dấu hiệu
• Nhà nước là tổ chức đặc biệt của quyền
lực chính trị, là bộ máy do giai cấp thống
trị lập ra để duy trì việc thống trị về kinh
tế, chính trị và tư tưởng đối với toàn bộ
xã hội.
• Những dấu hiệu đặc trưng của nhà nước:
 Thiết lập quyền lực công
 Nắm giữ chủ quyền quốc gia
 Phân bố quản lý dân cư th...
1
GIỚI THIỆU VỀ HỌC PHẦN
LÝ LUN
NHÀ NƯỚC & PHÁP LUT
Chương trình làm việc
Buổi 1: LÝ LUN CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC
Buổi 2: NHÀ NƯỚC CHXHCNVN
Buổi 3: LÝ LUN CHUNG VỀ PHÁP LUT
Buổi 4: HTHNG PHÁP LUT
Buổi 5: QUAN HỆ PHÁP LUT
Buổi 6: THC HIN PHÁP LUT
Buổi 7: VI PHM PL & TNPL
Buổi 8: TỔNG KẾT HỌC PHẦN (BKT tại lớp)
Đánh giá học phần
Quá trình 30% (thang điểm 10)
- 02 Bài nghiên cu cá nhân (tối đa được 6/10
điểm)
- Bài kiểm tra tại lớp (tối đa được 4/10 điểm), được
phép sử dụng tài liệu khi làm bài.
Thi kết thúc học phần 70% (thang điểm 10)
- Thi viết, được phép sử dụng tài liệu khi làm bài.
Sách lý luận nhà nước và pháp luật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sách lý luận nhà nước và pháp luật - Người đăng: nguyenvu1401
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Sách lý luận nhà nước và pháp luật 9 10 903