Ktl-icon-tai-lieu

singapore chính sách 4 không với tham nhũng

Được đăng lên bởi hoang-du
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 667 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SINGAPORE: CHÍNH SÁCH 4 KHÔNG VỚI THAM NHŨNG
Singapore là một trong những nước thành viên của ASEAN có nền kinh tế phát triển nhất.
Đây cũng là một quốc gia có bộ máy Nhà nước trong sạch, được thế giới coi là nước hiếm
thấy có tham nhũng. Theo đúc kết của nước này, đó là do họ thực hiện giải pháp "4 không
với tham nhũng" một cách thực sự hữu hiệu.
1/ Không dám tham nhũng
Theo chế tài của Chính phủ Singapore, một người được Nhà nước tuyển vào ngạch công
chức, quan chức Chính phủ, thì hàng tháng buộc phải trích một tỷ lệ tiền lương để gửi quỹ
tiết kiệm. Lúc đầu là 5%, sau đó tăng dần theo tỷ lệ tăng lương. Đối với quan chức cấp càng
cao thì tỷ lệ phần trăm trích ra gửi tiết kiệm càng nhiều (có thể tới mấy chục phần trăm của
lương hàng tháng). Số tiền đó do Ngân hàng Nhà nước quản lý theo hồ sơ công chức. Nhưng
khi nghỉ hưu, số tiền ấy hoàn toàn thuộc về công chức đó.
Tuy nhiên, nếu bất kỳ quan chức, công chức nào phạm tội tham nhũng, dù chỉ bị xử lý hành
chính buộc thôi việc ra khỏi ngạch công chức, thì toàn bộ số tiền kia sẽ bị Nhà nước trưng
thu. Quan chức cấp càng cao thì số tiền bị trưng thu càng lớn, có khi lớn gấp nhiều lần số
tiền tham nhũng. Vì lẽ đó mà hạn chế được tệ nạn tham nhũng.
2/ Không thể tham nhũng
Cũng theo quy định của Nhà nước Singapore, hàng năm viên chức, công chức, quan chức từ
Trung ương tới cơ sở đều phải làm tờ khai báo một lần vào thời gian quy định. Việc làm này
nhằm để báo cáo cơ quan quản lý Nhà nước về các tài sản của bản thân và của vợ (chồng),
bao gồm: Tiền thu nhập, tiền gửi tiết kiệm, tiền cổ phiếu, đồ trang sức quý, ô tô, nhà ở. Đối
với số tài sản tăng lên so với năm trước thì phải giải trình rõ nguồn gốc hợp pháp. Với số tài
sản tăng lên không giải trình rõ được nguồn gốc thì có thể bị coi là do tham nhũng mà có
nên sẽ bị trưng thu. Ngoài ra, Nhà nước còn quy định: Các công chức, viên chức, quan chức
Chính phủ không được phép vay nợ một khoản tiền quá lớn, vượt quá tổng số tiền của 3
tháng lương.
Rõ ràng với quy định thứ hai này, khó ai có thể tham nhũng.
3/Không cần phải tham nhũng
Với chế độ tiền lương ở Singapore, Chính phủ nước này có quy định mức trả tiền lương đảm
bảo cho công chức, viên chức, quan chức từ cấp cao như Thủ tướng tới người bình thường
như người làm công việc bảo mẫu đều đủ sống theo mức sống chung của xã hội Singapore.
Ngoài ra, còn có thể chu cấp cho gia đình, bảo đảm cho con học hành.
Tuy nhiên, sự chênh lệch giữa mức thu nhập của người lao động ở đây khá lớn. Lương thấp
nhất của người làm công việ...
SINGAPORE: CHÍNH SÁCH 4 KHÔNG V I THAM NH NG Ũ
Singapore là m t trong nh ng n c thành viên c a ASEAN có n n kinh t phát tri n nh t. ướ ế
ây c ng là m t qu c gia có b máy Nhà n c trong s ch, c th gi i coi là n c hi m Đ ũ ướ đượ ế ướ ế
th y có tham nh ng. Theo úc k t c a n c này, ó là do h th c hi n gi i pháp "4 không ũ đ ế ướ đ
v i tham nh ng" m t cách th c s h u hi u. ũ
1/ Không dám tham nh ngũ
Theo ch tài c a Chính ph Singapore, m t ng i c Nhà n c tuy n vào ng ch công ế ư đượ ướ
ch c, quan ch c Chính ph , thì hàng tháng bu c ph i trích m t t l ti n l ng g i qu ươ để
ti t ki m. Lúc u là 5%, sau ó t ng d n theo t l t ng l ng. i v i quan ch c c p càngế đầ đ ă ă ươ Đố
cao thì t l ph n tr m trích ra g i ti t ki m càng nhi u (có th t i m y ch c ph n tr m c a ă ế ă
l ng hàng tháng). S ti n ó do Ngân hàng Nhà n c qu n lý theo h s công ch c. Nh ngươ đ ướ ơ ư
khi ngh h u, s ti n y hoàn toàn thu c v công ch c ó. ư đ
Tuy nhiên, n u b t k quan ch c, công ch c nào ph m t i tham nh ng, dù ch b x lý hành ế ũ
chính bu c thôi vi c ra kh i ng ch công ch c, thì toàn b s ti n kia s b Nhà n c tr ng ướ ư
thu. Quan ch c c p càng cao thì s ti n b tr ng thu càng l n, có khi l n g p nhi u l n s ư
ti n tham nh ng. Vì l ó mà h n ch c t n n tham nh ng. ũ đ ế đượ ũ
2/ Không th tham nh ng ũ
C ng theo quy nh c a Nhà n c Singapore, hàng n m viên ch c, công ch c, quan ch c t ũ đị ư ă
Trung ng t i c s u ph i làm t khai báo m t l n vào th i gian quy nh. Vi c làm này ươ ơ đề đ
nh m báo cáo c quan qu n lý Nhà n c v các tài s n c a b n thân và c a v (ch ng), đ ơ ướ
bao g m: Ti n thu nh p, ti n g i ti t ki m, ti n c phi u, trang s c quý, ô tô, nhà . i ế ế đồ Đố
v i s tài s n t ng lên so v i n m tr c thì ph i gi i trình rõ ngu n g c h p pháp. V i s tài ă ă ướ
s n t ng lên không gi i trình rõ c ngu n g c thì có th b coi là do tham nh ng mà có ă đượ ũ
nên s b tr ng thu. Ngoài ra, Nhà n c còn quy nh: Các công ch c, viên ch c, quan ch c ư ướ đị
Chính ph không c phép vay n m t kho n ti n quá l n, v t quá t ng s ti n c a 3 đượ ượ
tháng l ng.ươ
Rõ ràng v i quy nh th hai này, khó ai có th tham nh ng. đị ũ
3/Không c n ph i tham nh ng ũ
V i ch ti n l ng Singapore, Chính ph n c này có quy nh m c tr ti n l ng m ế độ ươ ướ đ ươ đả
b o cho công ch c, viên ch c, quan ch c t c p cao nh Th t ng t i ng i bình th ng ư ướ ư ườ
nh ng i làm công vi c b o m u u s ng theo m c s ng chung c a xã h i Singapore. ư ườ đ đủ
Ngoài ra, còn có th chu c p cho gia ình, b o m cho con h c hành. đ đả
Tuy nhiên, s chênh l ch gi a m c thu nh p c a ng i lao ng ây khá l n. L ng th p ư độ đ ươ
nh t c a ng i làm công vi c b o m u là h n 400 ôla Singapore (1 SGD x p x 10.000 ườ ơ đ
VND), l ng c p B tr ng, Th tr ng t 10.000 n 20.000 SGD, l ng c a Th t ng là ươ ưở ưở đế ươ ướ
40.000 SGD/tháng. Chính vì v y nên không ai c n tham nh ng. ũ
4/ Không c tham nh ngđượ ũ
Nhà n c Singapore có nh ng quy nh làm cho các quan ch c, công ch c khi mu n nh n ướ đ
m t th tài s n, ti n ho c hi n v t nào ó ngoài ti n l ng, thì r t phi n toái. Các quan đ ươ
ch c, công ch c ch c nh n quà v i tr giá 100 SGD tr xu ng. N u trên m c ó thì đượ ế đ
ng i c t ng ph i tìm cách t ch i, ho c mu n nh n thì ph i làm báo cáo xin phép lãnh ườ đượ
o tr c ti p có ý ki n cho phép m i c nh n. V i giá tr ph n quà v t m c cho phép đạ ế ế đượ ượ
100 SGD thì ng i nh n ph i n p công qu tính ra b ng ti n. S ti n n p l i này a vào tàiườ đư
kho n c a "Qu n p ph t" do nh n quà quá m c quy nh. Còn n u ai "d m dúi" h i l đị ế
nh n h i l khi b c quan i u tra phát hi n thì s b x lý theo lu t hình s - b t lu n ơ đ ề
singapore chính sách 4 không với tham nhũng - Trang 2
singapore chính sách 4 không với tham nhũng - Người đăng: hoang-du
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
singapore chính sách 4 không với tham nhũng 9 10 933