Ktl-icon-tai-lieu

Slide môn đất đai

Được đăng lên bởi thohatmit-1694
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1098 lần   |   Lượt tải: 2 lần
VẤN ĐỀ 1
NHỮNG VẤN ĐỀLOGO
LÝ LUẬN CHUNG
VỀ NGÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI

Những vấn đề lý luận chung về ngành Luật đất đai
1

Khái niệm Luật đất đai

2

Quá trình phát triển PLĐĐ qua các thời kỳ

3

Đối tượng và phương pháp điều chỉnh

4

Nguồn của Luật đất đai

5

Các nguyên tắc cơ bản của ngành Luật đất đai

6

Quan hệ pháp luật đất đai

1. Khái niệm Luật đất đai
1.1. Định nghĩa

ĐẤT?
 Đất đai

ĐAI?

1. Khái niệm Luật đất đai
1.1. Định nghĩa
 Luật đất đai: là một ngành luật độc lập trong
hệ thống pháp luật Việt Nam, gồm tổng hợp các
quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm
quyền ban hành để điều chỉnh các quan hệ xã hội
phát sinh trong quá trình con người chiếm hữu,
quản lý và sử dụng đất đai.
 Có mối quan hệ chặt chẽ với nhiều ngành luật
khác: dân sự, xây dựng, thương mại…

2. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN PLĐĐ QUA CÁC THỜI KỲ

1945 - 1954
1955 - 1975

Cải cách ruộng đất (Luật cải cách ruộng đất
1953)

Hoàn thành cải cách ruộng đất. Thí điểm mô hình HTX nông nghiệp.
- Thay đổi hình thức
sở hữu đất đai.
- HTX dần tan rã.

Chính sách đất đai của nền
kinh tế thị trường

1976 - 1985

1986 - nay

3. Đối tượng và phương pháp điều chỉnh
Đối tượng
điều chỉnh

Phát sinh theo
chiều dọc
Nhà nước

Người sử dụng đất

VD: giao đất...

Phát sinh theo
chiều ngang
Người
sử
dụng
đất



Người
sử
dụng
đất

VD: chuyển nhượng
quyền sử dụng đất

3. Phương pháp điều chỉnh

Hành chính mệnh lệnh
- Áp dụng trong quan hệ hành
chính.
- Thể hiện bằng quyết định
hành chính.
- Chủ thể bị áp dụng buộc phải
thi hành, nếu không sẽ bị coi là
hành vi vi phạm pháp luật và bị
cưỡng chế thi hành.

Bình đẳng thỏa thuận
- Áp dụng trong quan hệ dân sự.
- Thể hiện bằng hợp đồng.
- Việc thi hành phụ thuộc thỏa
thuận của các chủ thể. Nhà
nước chỉ cưỡng chế trong
trường hợp đảm bảo thi hành
án.

4. Nguồn của luật đất đai
4.1. Khái niệm
Nguồn của Luật đất đai là nơi chứa đựng các quy
phạm pháp luật đất đai đang có hiệu lực.
4.2. Phân loại nguồn
(1) Văn bản luật
(2) Văn bản dưới luật
* Chú ý: Hiệu lực của VBPL
- VBPL đã hết hiệu lực.
- VBPL hết hiệu lực một phần.

4. Nguồn của luật đất đai

Hướng
dẫn 1
số điều
của
Luật
đất đai
2013

Giá
đất

Tiền
sử
dụng
đất

Tiền
thuê
đất

Bồi
thường,
hỗ trợ, tái
định cư
khi Nhà
nước thu
hồi đất

5. Các nguyên tắc cơ bản của ngành Luật đất đai

1

Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, NN đại diện chủ sở hữu
2

5

3
4
5

NN thống nhất quản lý theo quy hoạch, kế hoạch, PL
Sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm
Bảo vệ và phát triển quỹ đất nông nghiệp

Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp củ...
LOGO
VẤN ĐỀ 1
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG
VỀ NGÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI
Slide môn đất đai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Slide môn đất đai - Người đăng: thohatmit-1694
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Slide môn đất đai 9 10 897