Ktl-icon-tai-lieu

Số:09/2005/CT-TTg - Chỉ thị đẩy mạnh cải cách hành chính

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1561 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thñ tíng ChÝnh phñ

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

Sè:09/2005/CT-TTg

Hµ Néi, ngµy 05 th¸ng 4 n¨m 2004

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

chØ thÞ cña Thñ tíng ChÝnh phñ
vÒ tiÕp tôc ®Èy m¹nh c«ng c¸c c¶i c¸ch hµnh chÝnh
N¨m 2004 c«ng t¸c c¶i c¸ch hµnh chÝnh tiÕp tôc lµ kh©u träng t©m vµ u tiªn
hµnh ®Çu trong chØ ®¹o, ®iÒu hµnh cña ChÝnh phñ, Thñ tíng ChÝnh phñ; ®· cã bíc
tiÕn râ nÐt h¬n vµ thu ®îc mét sè kÕt qu¶ tÝch cùc trªn c¶ 4 néi dung cña Ch¬ng
tr×nh tæng thÓ c¶i c¸ch hµnh chÝnh giai ®o¹n 2001-2010, nhÊt lµ vÒ x©y dùng vµ
hoµn thiÖn thÓ chÕ kinh tÕ vµ hµnh chÝnh phï hîp víi c¬ chÕ thÞ trêng ®Þnh híng
x· héi chñ nghÜa, gãp phÇn quan träng vµo thùc hiÖn th¾ng lîi nhiÖm vô ph¸t
triÓn kinh tÕ - x· héi cña ®Êt níc.
Tuy nhiªn, so víi yªu cÇu vµ môc tiªu ®Ò ra, nh×n chung c«ng t¸c c¶i c¸ch
hµnh chÝnh vÉn cßn béc lé nhiÒu khuyÕt ®iÓm, yÕu kÐm, tiÕn ®é c¶i c¸ch cßn
chËm, hiÖu qu¶ thÊp, cha ®ång bé. T×nh tr¹ng quy ®Þnh vµ thùc hiÖn c¸c thñ tôc
hµnh chÝnh trªn nhiÒu lÜnh vùc, nhÊt lµ trong quan hÖ víi d©n vµ doanh nghiÖp
vÉn cßn phøc t¹p, phiÒn hµ, chËm ®îc kh¾c phôc c¬ b¶n. C«ng t¸c qu¶n lý, x©y
dùng vµ n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc cha cã chuyÓn biÕn ®¸ng
kÓ. ViÖc triÓn khai ph©n cÊp cô thÓ trªn tõng ngµnh, lÜnh vùc vµ c«ng t¸c x· héi
ho¸ thùc hiÖn chËm vµ cßn nhiÒu yÕu kÐm. Yªu cÇu vÒ ®iÒu chØnh c¬ cÊu tæ chøc
bé m¸y theo híng tinh gän, hiÖu lùc, hiÖu qu¶ cha ®îc tu©n thñ nghi©m tóc c¶ ë
Trung ¬ng vµ ®Þa ph¬ng, sè lîng c¸c ®Çu mèi trùc thuéc t¨ng lªn. §æi míi qu¶n
lý tµi chÝnh c«ng cha theo kÞp víi c¶i c¸ch trªn c¸c lÜnh vùc kh¸c.
Nguyªn nh©n chñ yÕu cña t×nh h×nh trªn ®©y lµ c«ng t¸c chØ ®¹o, ®iÒu hµnh
c¶i c¸ch hµnh chÝnh ë c¸c cÊp, c¸c ngµnh cha tËp trung vµ thËt sù quyÕt liÖt; cha
®Ò cao tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n cña ngêi ®øng ®Çu, nhÊt lµ trong viÖc thanh tra, kiÓm
tra thi hµnh c«ng vô, xiÕt chÆt vµ duy tr× kû luËt, kû c¬ng hµnh chÝnh trong bé
m¸y.
§Ó tiÕp tôc ®Èy m¹nh c¶i c¸ch hµnh chÝnh ®ång bé, s©u réng vµ cã hiÖu qu¶
h¬n trªn c¸c lÜnh vùc, mµ träng t©m vµ yªu cÇu cÇn cÊp b¸ch lµ tËp trung vµo c¶i
c¸ch m¹nh mÏ thñ tôc hµnh chÝnh, t¹o cho ®îc chuyÓn biÕn c¬ b¶n trong quan hÖ
gi÷a c¬ quan hµnh chÝnh víi d©n vµ doanh nghiÖp, nh»m thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh
tÕ - x· héi, Thñ tíng ChÝnh phñ yªu cÇu c¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang
bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh,
thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng ph¶i qu¸n triÖt vµ triÓn khai thùc hiÖn nghiªm tóc
c¸c gi¶i ph¸p vÒ ®Èy m¹nh c¶i c¸ch hµnh chÝnh ®îc ChÝnh phñ quyÕ...
Thñ tíng ChÝnh phñ
Sè:09/2005/CT-TTg
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Hµ Néi, ngµy 05 th¸ng 4 n¨m 2004
chØ thÞ cña Thñ tíng ChÝnh phñ
vÒ tiÕp tôc ®Èy m¹nh c«ng c¸c c¶i c¸ch hµnh chÝnh
N¨m 2004 c«ng t¸c c¶i c¸ch hµnh chÝnh tiÕp tôc lµ kh©u träng t©m u tiªn
hµnh ®Çu trong chØ ®¹o, ®iÒu hµnh cña ChÝnh phñ, Thñ tíng ChÝnh phñ; ®· cã bíc
tiÕn nÐt h¬n thu ®îc mét kÕt qu¶ tÝch cùc trªn 4 néi dung cña Ch¬ng
tr×nh tæng t c¶i c¸ch hµnh chÝnh giai ®o¹n 2001-2010, nhÊt x©y dùng
hoµn thiÖn thÓ chÕ kinh hµnh chÝnh phï hîp víi chÕ thÞ trêng ®Þnh híng
héi chñ nghÜa, gãp phÇn quan träng vµo thùc hiÖn th¾ng lîi nhiÖm ph¸t
triÓn kinh tÕ - x· héi cña ®Êt níc.
Tuy nhiªn, so víi yªu cÇu vµ môc tiªu ®Ò ra, nh×n chung c«ng t¸c c¶i c¸ch
hµnh chÝnh vÉn cßn béc nhiÒu khuyÕt ®iÓm, yÕu kÐm, tiÕn ®é c¶i c¸ch cßn
chËm, hiÖu qu¶ thÊp, cha ®ång bé. T×nh tr¹ng quy ®Þnh thùc hiÖn c¸c thñ tôc
hµnh chÝnh trªn nhiÒu lÜnh vùc, nhÊt trong quan víi d©n doanh nghiÖp
vÉn cßn phøc t¹p, phiÒn hµ, chËm ®îc kh¾c phôc c¬ b¶n. C«ng t¸c qu¶n lý, x©y
dùng n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc cha chuyÓn biÕn ®¸ng
kÓ. ViÖc triÓn khai ph©n cÊp thÓ trªn tõng ngµnh, lÜnh vùc c«ng t¸c héi
ho¸ thùc hiÖn chËm vµ cßn nhiÒu yÕu kÐm. Yªu cÇu vÒ ®iÒu chØnh cÊu tæ chøc
m¸y theo híng tinh gän, hiÖu lùc, hiÖu qu¶ cha ®îc tu©n thñ nghi©m tóc ë
Trung ¬ng ®Þa ph¬ng, lîng c¸c ®Çu mèi trùc thuéc t¨ng lªn. §æi míi qu¶n
lý tµi chÝnh c«ng cha theo kÞp víi c¶i c¸ch trªn c¸c lÜnh vùc kh¸c.
Nguyªn nh©n chñ yÕu cña t×nh h×nh trªn ®©y c«ng t¸c chØ ®¹o, ®iÒu hµnh
c¶i c¸ch hµnh chÝnh ë c¸c cÊp, c¸c ngµnh cha tËp trung thËt quyÕt liÖt; cha
®Ò cao tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n cña ngêi ®øng ®Çu, nhÊt lµ trong viÖc thanh tra, kiÓm
tra thi hµnh c«ng vô, xiÕt chÆt duy t luËt, c¬ng hµnh chÝnh trong
m¸y.
§Ó tiÕp tôc ®Èy m¹nh c¶i c¸ch hµnh chÝnh ®ång bé, s©u réng vµ cã hiÖu qu¶
h¬n trªn c¸c lÜnh vùc, träng t©m yªu cÇu cÇn cÊp b¸ch tËp trung vµo c¶i
c¸ch m¹nh mÏ thñ tôc hµnh chÝnh, t¹o cho ®îc chuyÓn biÕnb¶n trong quan hÖ
gi÷a c¬ quan hµnh chÝnh víi d©n doanh nghiÖp, nh»m thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh
- héi, Thñ tíng ChÝnh phñ yªu cÇu c¸c trëng, Thñ trëng quan ngang
bé, Thñ trëng quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ ch ban nh©n d©n c¸c tØnh,
thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng ph¶i qu¸n triÖt vµ triÓn khai thùc hiÖn nghiªm tóc
c¸c gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh c¶i c¸ch hµnh chÝnh ®îc ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh t¹i
Số:09/2005/CT-TTg - Chỉ thị đẩy mạnh cải cách hành chính - Trang 2
Số:09/2005/CT-TTg - Chỉ thị đẩy mạnh cải cách hành chính - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Số:09/2005/CT-TTg - Chỉ thị đẩy mạnh cải cách hành chính 9 10 896