Ktl-icon-tai-lieu

Số: 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính

Được đăng lên bởi manhnapa
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 2034 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TƯ PHÁP - BỘ TÀI CHÍNH
THANH TRA CHÍNH PHỦ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2010

Số: 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
trong hoạt động quản lý hành chính
Căn cứ Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước ngày 18 tháng 6 năm
2009;
Căn cứ Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Chính
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi
thường của Nhà nước;
Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ thống nhất hướng dẫn thực
hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính
như sau:
Chương I
XÁC ĐỊNH TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC
TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH
Điều 1. Căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong
hoạt động quản lý hành chính
1. Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính
chỉ phát sinh khi có đủ các điều kiện sau đây:
a) Có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi của
người thi hành công vụ là trái pháp luật;
b) Hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ thuộc phạm vi trách
nhiệm bồi thường quy định tại Điều 13 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà
nước (sau đây gọi chung là Luật);
c) Có thiệt hại thực tế xảy ra;
d) Có mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại thực tế xảy ra và hành vi trái pháp
luật của người thi hành công vụ.
2. Nhà nước không bồi thường đối với thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi của
người bị thiệt hại; trường hợp người thi hành công vụ và người bị thiệt hại cùng có
lỗi thì Nhà nước chỉ bồi thường một phần thiệt hại tương ứng với phần lỗi của
người thi hành công vụ.

1

Điều 2. Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi
trái pháp luật của người thi hành công vụ
1. Quyết định giải quyết khiếu nại của người có thẩm quyền đã có hiệu lực
pháp luật theo quy định của pháp luật.
2. Quyết định xử lý tố cáo của cơ quan hoặc người có thẩm quyền theo quy
định của pháp luật.
3. Bản án, quyết định của Tòa án về giải quyết vụ án hành chính đã có hiệu
lực pháp luật.
Điều 3. Xác định phạm vi trách nhiệm bồi thường
Việc xác định phạm vi trách nhiệm bồi thường trong một số trường hợp cụ thể
được thực hiện như sau:
1. Áp dụng các biện pháp được quy định tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4
Điều 13 của Luật là việc người thi hành công vụ có hành vi trái pháp luật và gây ra
thiệt hại khi ra quyết định xử lý vi phạm hành chính, thực hiện các biện pháp đó.
2. Áp dụn...
BỘ TƯ PHÁP - BỘ TÀI CHÍNH
THANH TRA CHÍNH PHỦ
Số: 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2010
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
trong hoạt động quản lý hành chính
Căn cứ Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước ngày 18 tháng 6 năm
2009;
Căn cứ Nghị định s 16/2010/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 m 2010 của Chính
phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi
thường của Nhà nước;
Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ thống nhất hướng dẫn thực
hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản hành chính
như sau:
Chương I
XÁC ĐỊNH TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC
TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH
Điều 1. Căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong
hoạt động quản lý hành chính
1. Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính
chỉ phát sinh khi có đủ các điều kiện sau đây:
a) văn bản của cơ quan nhà nước thẩm quyền c định hành vi của
người thi hành công vụ là trái pháp luật;
b) Hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ thuộc phạm vi trách
nhiệm bồi thường quy định tại Điều 13 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà
nước (sau đây gọi chung là Luật);
c) Có thiệt hại thực tế xảy ra;
d) mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại thực tế xảy ra hành vi trái pháp
luật của người thi hành công vụ.
2. Nhà nước không bồi thường đối với thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi của
người bị thiệt hại; trường hợp người thi hành công vụ và người bị thiệt hại cùng có
lỗi t Nhà nước chỉ bồi thường một phần thiệt hại tương ứng với phần lỗi của
người thi hành công vụ.
1
Số: 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Số: 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính - Người đăng: manhnapa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Số: 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính 9 10 519