Ktl-icon-tai-lieu

Số: 94 /2006/QĐ-TTg Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn II

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1781 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ChÝnh phñ

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 94 /2006/Q§-TTg

Hµ Néi, ngµy 27 th¸ng 4 n¨m 2006

QuyÕt ®Þnh
Phª duyÖt KÕ ho¹ch c¶i c¸ch hµnh chÝnh nhµ níc giai ®o¹n 2006-2010
Thñ tíng ChÝnh phñ
C¨n cø LuËt tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001;
C¨n cø Ch¬ng tr×nh Tæng thÓ c¶i c¸ch hµnh chÝnh nhµ níc giai ®o¹n 2001-210
®îc phª duyÖt t¹i QuyÕt ®Þnh sè 136/2001/Q§-TTg ngµy 17/9/2001 cña Thñ tíng
ChÝnh phñ;
XÐt ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Néi vô,
QuyÕt ®Þnh:
§iÒu 1. Phª duyÖt kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy KÕ ho¹ch c¶i c¸ch hµnh chÝnh nhµ níc
giai ®o¹n 2006-2010.
§iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o.
§iÒu 3. Ban ChØ ®¹o c¶i c¸ch hµnh chÝnh cña ChÝnh phñ cã tr¸ch nhiÖm gióp Thñ tíng ChÝnh phñ theo dâi, ®«n ®èc, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch nµy.
Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban
nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh
nµy.

N¬i nhËn:

Thñ tíng

- Ban BÝ th Trung ¬ng §¶ng;
- Thñ tíng, c¸c Phã Thñ tíng ChÝnh phñ;
- C¸c thµnh viªn Ban ChØ ®¹o CCHC cña ChÝnh
phñ, Ban Th ký;
- C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc CP;
- H§ND; UBND c¸c tØnh, t/p trùc thuéc TW;
- V¨n phßng Quèc héi;
- V¨n phßng Chñ tÞch níc;
- V¨n phßng Trung ¬ng vµ c¸c Ban cña §¶ng;
- Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao;
- ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao;
- C¬ quan Trung ¬ng cña c¸c ®oµn thÓ;
- C«ng b¸o;

(§· ký)
Phan V¨n Kh¶i

- VPCP: BTCN, c¸c PCN, C¸c Vô, Côc, c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc;

- Lu: CCHC(5b), V¨n th.

1

KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH nhµ níc GIAI ĐOẠN 2006-2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số 94 /2006/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ)
Cơ quan thực
hiện

Thời gian
hoàn thành

1. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
về cơ chế phối hợp của các cơ quan có
thẩm quyền trong việc đề xuất kiến nghị
xây dựng VBQPPL

Bộ Tư pháp

6/2006

2. Nghị định của Chính phủ về quy trình
lập dự kiến chương trình xây dựng
VBQPPL dài hạn và hàng năm thuộc
thẩm quyền của CP

Bộ Tư pháp

6/2006

3. Nghị định của Chính phủ quy định
chi tiết một số điều của Luật Ban hành
VBQPPL của HĐND và UBND

Bộ Tư pháp

6/2006

4. Nghị định của CP về cơ chế huy động
các chuyên gia, các nhà khoa học và
nhân dân vào quá trình xây dựng, ban
hành v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt.

Bộ Tư pháp

5/2006

5. Nghị định của CP về quy trình xây
dựng, ban hành VBQPPL của Bộ
trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ

Bộ Tư pháp

5/2006

Nội dung

Nhiệm vụ

Sản phẩm

I. CẢI CÁCH
THỂ CHẾ

1...
QuyÕt ®Þnh
Phª duyÖt KÕ ho¹ch c¶i c¸ch hµnh chÝnh nhµ níc giai ®o¹n 2006-2010
Thñ tíng ChÝnh phñ
C¨n cø LuËt tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001;
C¨n cø Ch¬ng tr×nh Tæng thÓ c¶i c¸ch hµnh chÝnh nhµ níc giai ®o¹n 2001-210
®îc phª duyÖt t¹i QuyÕt ®Þnh sè 136/2001/Q§-TTg ngµy 17/9/2001 cña Thñ tíng
ChÝnh phñ;
XÐt ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Néi vô,
QuyÕt ®Þnh:
§iÒu 1. PduyÖt kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy KÕ ho¹ch c¶i c¸ch hµnh chÝnh nhµ níc
giai ®o¹n 2006-2010.
§iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o.
§iÒu 3. Ban ChØ ®¹o c¶i c¸ch hµnh chÝnh cña ChÝnh phñ cã tr¸ch nhiÖm gióp Thñ t-
íng ChÝnh phñ theo dâi, ®«n ®èc, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch nµy.
trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞchban
nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh
nµy.
N¬i nhËn:
- Ban BÝ th Trung ¬ng §¶ng;
- Thñ tíng, c¸c Phã Thñ tíng ChÝnh phñ;
- C¸c thµnh viªn Ban ChØ ®¹o CCHC cña ChÝnh
phñ, Ban Th ký;
- C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc CP;
- H§ND; UBND c¸c tØnh, t/p trùc thuéc TW;
- V¨n phßng Quèc héi;
- V¨n phßng Chñ tÞch níc;
- V¨n phßng Trung ¬ng vµ c¸c Ban cña §¶ng;
- Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao;
- ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao;
- C¬ quan Trung ¬ng cña c¸c ®oµn thÓ;
- C«ng b¸o;
- VPCP: BTCN, c¸c PCN, C¸c Vô, Côc, c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc;
- Lu: CCHC(5b), V¨n th.
Thñ tíng
(§· ký)
Phan V¨n Kh¶i
ChÝnh phñ
Sè: 94 /2006/Q§-TTg
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Hµ Néi, ngµy 27 th¸ng 4 n¨m 2006
1
Số: 94 /2006/QĐ-TTg Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn II - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Số: 94 /2006/QĐ-TTg Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn II - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Số: 94 /2006/QĐ-TTg Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn II 9 10 133