Ktl-icon-tai-lieu

Sơ đồ tổ chức hiện trường

Được đăng lên bởi lee-hung-hn
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 352 lần   |   Lượt tải: 0 lần
S¬ ®å tæ chøc nh©n sù t¹i hiÖn trêng
C¸c ®éi s¶n xuÊt
-
Ban ®iÒu hµnh
dù ¸n/c«ng tr×nh
vËt t , thiÕt bÞ,
b¶o vÖ
Kü thuËt, an toµn,
KCS, m«i tr êng
ChØ huy tr ëng c«ng
tr×nh
kü s CÇu ® êng, x©y
dùng
Kü s ®iÖn, c¬ khÝ
tC-hc, kÕ to¸n tµi
chÝnh
ChØ huy phã
c«ng tr×nh
An toµn lao ®éng
kü s kh¸c
Tæ thi
c«ng s¬n ®
êng
Tæ thi c«ng
l¾p ®Æt
biÓn
Tæ thi c«ng
d¸n mµn,
®¸nh rØ, s¬n
biÓn
th¸o biÓn
Tæ m¸y cÈu,
xe vËn
chuyÓn
Tæ ®iÖn
Sơ đồ tổ chức hiện trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sơ đồ tổ chức hiện trường - Người đăng: lee-hung-hn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Sơ đồ tổ chức hiện trường 9 10 921