Ktl-icon-tai-lieu

So sánh chương 1 giữa Hiến pháp 1992 và Hiến pháp 2013

Được đăng lên bởi vothinhu
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 755 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Phần 1:

So sánh chương 1 Hiến pháp 1992 và
Chương 1 Hiến pháp 2013
1.

Hình thức
Hiến pháp năm 2013 có cơ cấu mới và sắp xếp lại trật tự các chương, điều
so với Hiến pháp 1992, như: đưa các điều quy định các biểu tượng của
Nhà nước (quốc kỳ, quốc huy, quốc ca ...) ở Chương XI Hiến pháp năm
1992 vào Chương I "Chế độ chính trị" của Hiến pháp năm 2013.
- Trên cơ sở sửa đổi Chương I và gộp Chương XI về Quốc kỳ, Quốc huy,
Quốc ca, ngày Quốc khánh, thủ đô của Hiến pháp 1992 vì đây là những
nội dung gắn liền với chế độ chính trị quốc gia. Chương I Hiến pháp
2013 đổi tên thành “Chế độ chính trị”.
- Chương I Hiến pháp 2013 gồm 13 điều giảm 1 điều so với hiến pháp
1992 có 14 điều. Nội dung cơ bản về chế độ chính trị của nước ta hiện
nay đã được Hiến pháp 2013 kế thừa Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980 và
1992 nhưng đã được chắt lọc ngắn gọn và súc tích hơn. Cách thể hiện
trong các điều hợp lý hơn, thể hiện được mối quan hệ mật thiết giữa
Đảng và Nhân dân. Trong đó, mô hình Nhà nước được giữ nguyên,
nhưng những quy định hoạt động của bộ máy Nhà nước được đổi mới
hơn so với Hiến pháp năm 1992. Hiến pháp 2013 tại chương đầu tiên
“chế độ chính trị” về cơ bản kế thừa, khẳng định bản chất và mô hình
tổng thể của thể chế chính trị đã được xác định trong Cương lĩnh xây
dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm
2011) và Hiến pháp năm 1992.

2.

Nội dung
Về cơ bản, Chương I của Hiến pháp 2013 tiếp tục kế thừa, khẳng định bản
chất và mô hình tổng thể của thể chế chính trị đã được xác định và làm rõ
hơn các vấn đề sau:
a)
1

Hiến pháp 2013 tiếp tục khẳng định những giá trị nền tảng và
mục tiêu cơ bản của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam.
Cả 2 bản hiến pháp 1992 và 2013 đều khẳng định: Nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, có chủ
quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải
đảo, vùng biển và vùng trời (Điều 1).
b)
Khẳng định rõ hơn chủ quyền của nhân dân: “Nước Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháo quyền xã hội chủ
nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân , vì Nhân dân” (Khoản 1,
Điều 2). Hiến pháp thể hiện rõ bản chất của Nhà nước ta theo
tinh thần của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá
độ lên chủ nghĩa xã hội.
- Khoản 2 Điều 2 Hiến pháp 2013 tiếp tục thể hiện xuyên suốt,
nhất quán quan điểm “tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân
dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai
cấp nông dân và đội ngũ trí thức”. Nhưng bổ sung một điểm
mới quan trọng là: “Nước cộng hòa XHC...
Phần 1:
So sánh chương 1 Hiến pháp 1992 và
Chương 1 Hiến pháp 2013
1. Hình thức
Hiến pháp năm 2013 có cơ cấu mới và sắp xếp lại trật tự các chương, điều
so với Hiến pháp 1992, như: đưa các điều quy định các biểu tượng của
Nhà nước (quốc kỳ, quốc huy, quốc ca ...) ở Chương XI Hiến pháp năm
1992 vào Chương I "Chế độ chính trị" của Hiến pháp năm 2013.
- Trên cơ sở sửa đổi Chương I và gộp Chương XI về Quốc kỳ, Quốc huy,
Quốc ca, ngày Quốc khánh, thủ đô của Hiến pháp 1992 vì đây là những
nội dung gắn liền với chế độ chính trị quốc gia. Chương I Hiến pháp
2013 đổi tên thành “Chế độ chính trị”.
- Chương I Hiến pháp 2013 gồm 13 điều giảm 1 điều so với hiến pháp
1992 có 14 điều. Nội dung cơ bản về chế độ chính trị của nước ta hiện
nay đã được Hiến pháp 2013 kế thừa Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980 và
1992 nhưng đã được chắt lọc ngắn gọn và súc tích hơn. Cách thể hiện
trong các điều hợp lý hơn, thể hiện được mối quan hệ mật thiết giữa
Đảng và Nhân dân. Trong đó, mô hình Nhà nước được giữ nguyên,
nhưng những quy định hoạt động của bộ máy Nhà nước được đổi mới
hơn so với Hiến pháp năm 1992. Hiến pháp 2013 tại chương đầu tiên
“chế độ chính trị” về cơ bản kế thừa, khẳng định bản chất và mô hình
tổng thể của thể chế chính trị đã được xác định trong Cương lĩnh xây
dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm
2011) và Hiến pháp năm 1992.
2. Nội dung
Về cơ bản, Chương I của Hiến pháp 2013 tiếp tục kế thừa, khẳng định bản
chất và mô hình tổng thể của thể chế chính trị đã được xác định và làm rõ
hơn các vấn đề sau:
a)
1
So sánh chương 1 giữa Hiến pháp 1992 và Hiến pháp 2013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
So sánh chương 1 giữa Hiến pháp 1992 và Hiến pháp 2013 - Người đăng: vothinhu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
So sánh chương 1 giữa Hiến pháp 1992 và Hiến pháp 2013 9 10 896