Ktl-icon-tai-lieu

so sánh điểm mới trong dự thảo Luật kinh doanh bất động sản mới và Luật cũ

Được đăng lên bởi manhtunglawyer
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 1490 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BẢNG TỔNG HỢP SO SÁNH NỘI DUNG
LUẬT KINH DOANH BĐS HIỆN HÀNH VÀ DỰ THẢO LUẬT KINH DOANH BĐS (SỬA ĐỔI)
(Dự thảo lần 5, ngày 25/9/2013)
Nội dung
sửa đổi

Luật kinh doanh bất động sản 2006

Dự thảo Luật sửa đổi

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về hoạt động kinh doanh bất động sản; quyền,
nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh bất động sản
và giao dịch bất động sản có liên quan đến kinh doanh bất động
sản.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về hoạt động kinh doanh bất động sản; quyền,
nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh bất động sản
và giao dịch bất động sản có liên quan đến kinh doanh bất động
sản.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh bất động sản tại Việt
Nam.
2. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh bất
động sản tại Việt Nam.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Sửa đổi, bổ
1. Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản tại Việt Nam
sung Điều
2. Doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân kinh doanh dịch vụ bất động
2 cũ
sản tại Việt Nam.
3. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh bất
động sản tại Việt Nam.

Điều 3. Áp dụng pháp luật
1. Hoạt động kinh doanh bất động sản và quản lý hoạt động kinh
doanh bất động sản phải tuân theo quy định của Luật này và các
quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Trường hợp đặc thù về hoạt động kinh doanh bất động sản quy
định tại luật khác thì áp dụng quy định của luật đó.
3. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt
Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Luật này thì
áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.

Điều 3. Áp dụng pháp luật
1. Hoạt động kinh doanh bất động sản và quản lý hoạt động kinh
doanh bất động sản phải tuân theo quy định của Luật này và các
quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Trường hợp đặc thù về hoạt động kinh doanh bất động sản quy
định tại luật khác thì áp dụng quy định của luật đó.
3. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt
Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Luật này thì
áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.
1

Giữ
nguyên
Điều 1 cũ

Thêm
khoản 4
vào Điều 3
cũ

Điều 4. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Hoạt động kinh doanh bất động sản bao gồm kinh doanh bất
động sản và kinh doanh dịch vụ bất động sản.
2. Kinh doanh bất động sản là việc bỏ vốn đầu tư tạo lập, mua,
nhận chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản...
BẢNG TỔNG HỢP SO SÁNH NỘI DUNG
LUẬT KINH DOANH BĐS HIỆN HÀNH VÀ DỰ THẢO LUẬT KINH DOANH BĐS (SỬA ĐỔI)
(Dự thảo lần 5, ngày 25/9/2013)
Luật kinh doanh bất động sản 2006 Dự thảo Luật sửa đổi
Nội dung
sửa đổi
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về hoạt động kinh doanh bất động sản; quyền,
nghĩa vụ của tổ chức, nhân hoạt động kinh doanh bất động sản
giao dịch bất động sản liên quan đến kinh doanh bất động
sản.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về hoạt động kinh doanh bất động sản; quyền,
nghĩa vụ của tổ chức, nhân hoạt động kinh doanh bất động sản
giao dịch bất động sản liên quan đến kinh doanh bất động
sản.
Giữ
nguyên
Điều 1 cũ
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Tổ chức, nhân hoạt động kinh doanh bất động sản tại Việt
Nam.
2. Tổ chức, nhân liên quan đến hoạt động kinh doanh bất
động sản tại Việt Nam.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản tại Việt Nam
2. Doanh nghiệp, hợp tác xã, nhân kinh doanh dịch vụ bất động
sản tại Việt Nam.
3. Tổ chức, nhân liên quan đến hoạt động kinh doanh bất
động sản tại Việt Nam.
Sửa đổi, bổ
sung Điều
2 cũ
Điều 3. Áp dụng pháp luật
1. Hoạt động kinh doanh bất động sản quản hoạt động kinh
doanh bất động sản phải tuân theo quy định của Luật này các
quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Trường hợp đặc thù về hoạt động kinh doanh bất động sản quy
định tại luật khác thì áp dụng quy định của luật đó.
3. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt
Nam thành viên quy định khác với quy định của Luật này thì
áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.
Điều 3. Áp dụng pháp luật
1. Hoạt động kinh doanh bất động sản quản hoạt động kinh
doanh bất động sản phải tuân theo quy định của Luật này các
quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Trường hợp đặc thù về hoạt động kinh doanh bất động sản quy
định tại luật khác thì áp dụng quy định của luật đó.
3. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt
Nam thành viên quy định khác với quy định của Luật này thì
áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.
Thêm
khoản 4
vào Điều 3
1
so sánh điểm mới trong dự thảo Luật kinh doanh bất động sản mới và Luật cũ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
so sánh điểm mới trong dự thảo Luật kinh doanh bất động sản mới và Luật cũ - Người đăng: manhtunglawyer
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
so sánh điểm mới trong dự thảo Luật kinh doanh bất động sản mới và Luật cũ 9 10 875