Ktl-icon-tai-lieu

So sánh luật đất đai

Được đăng lên bởi taurus-thewayoflife
Số trang: 170 trang   |   Lượt xem: 1305 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BẢNG TỔNG HỢP SO SÁNH LUẬT ĐẤT ĐAI HIỆN HÀNH,
DỰ THẢO SỬA ĐỔI LUẬT ĐẤT ĐAI
(Cập nhật tháng 01/2013)
Luật Đất đai năm 2003
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm
1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25
tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã
được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật Đất đai.

Luật này quy định về quản lý và sử dụng đất đai.
Chương I

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh (giữ nguyên như điều 1)

Luật này quy định về quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ
sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý
và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

Luật này quy định về quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ
sở hữutoàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý
và sử dụng đất đai,quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Đối tượng áp dụng Luật này bao gồm:
1. Cơ quan nhà nước thực hiện quyền hạn và trách nhiệm đại diện chủ sở
hữu toàn dân về đất đai, thực hiện nhiệm vụ thống nhất quản lý nhà nước
về đất đai;
2. Người sử dụng đất;

Điều 2. Đối tượng áp dụng (giữ nguyên như điều 2)
1. Cơ quan nhà nước thực hiện quyền hạn và trách nhiệm đại diện chủ sở
hữu toàn dân về đất đai, thực hiện nhiệm vụ thống nhất quản lý nhà nước về
đất đai.
2. Người sử dụng đất.
3. Các đối tượng khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất

3. Các đối tượng khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất.
Điều 4. Giải thích từ ngữ

Điều 3. Giải thích từ ngữ (sửa đổi điều 4)

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Nhà nước giao đất là việc Nhà nước trao quyền sử dụng đất bằng quyết
định hành chính cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất.

1. Thửa đất là phần diện tích đất được giới hạn bởi ranh giới xác định trên
thực địa hoặc được mô tả trên hồ sơ.

2. Nhà nước cho thuê đất là việc Nhà nước trao quyền sử dụng đất bằng
hợp đồng cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất.

2. Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh định nguồn tài nguyên
đất đai cho các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và
bảo vệ môi trường theo vùng kinh tế, xã hội và đơn vị hành chính trong một

1

Luật Đấ...
1
BẢNG TỔNG HỢP SO SÁNH LUẬT ĐẤT ĐAI HIỆN HÀNH,
DỰ THẢO SỬA ĐỔI LUẬT ĐẤT ĐAI
(Cập nhật tháng 01/2013)
Luật Đất đai năm 2003
Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm
1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25
tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
Luật này quy định về quản lý và sử dụng đất đai.
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã
được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật Đất đai.
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ
sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý
và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh (giữ nguyên như điều 1)
Luật này quy định về quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ
sở hữutoàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý
và sử dụng đất đai,quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Đối tượng áp dụng Luật này bao gồm:
1. Cơ quan nhà nước thực hiện quyền hạn và trách nhiệm đại diện chủ sở
hữu toàn dân về đất đai, thực hiện nhiệm vụ thống nhất quản lý nhà nước
về đất đai;
2. Người sử dụng đất;
3. Các đối tượng khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất.
Điều 2. Đối tượng áp dụng (giữ nguyên như điều 2)
1. Cơ quan nhà nước thực hiện quyền hạn và trách nhiệm đại diện chủ sở
hữu toàn dân về đất đai, thực hiện nhiệm vụ thống nhất quản lý nhà nước về
đất đai.
2. Người sử dụng đất.
3. Các đối tượng khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất
Điều 4. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Nhà nước giao đất là việc Nhà nước trao quyền sử dụng đất bằng quyết
định hành chính cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất.
2. Nhà nước cho thuê đất là việc Nhà nước trao quyền sử dụng đất bằng
hợp đồng cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất.
Điều 3. Giải thích từ ngữ (sửa đổi điều 4)
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Thửa đất là phần diện tích đất được giới hạn bởi ranh giới xác định trên
thực địa hoặc được mô tả trên hồ sơ.
2. Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh định nguồn tài nguyên
đất đai cho các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và
bảo vệ môi trường theo vùng kinh tế, xã hội và đơn vị hành chính trong một
So sánh luật đất đai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
So sánh luật đất đai - Người đăng: taurus-thewayoflife
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
170 Vietnamese
So sánh luật đất đai 9 10 673