Ktl-icon-tai-lieu

So sánh Luật doanh nghiệp 2005

Được đăng lên bởi ngocanh91lkt
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 516 lần   |   Lượt tải: 5 lần
LUẬT DOANH NGHIỆP 2005

LUẬT DOANH NGHIỆP 2014
Bỏ nội dung hoạt động kinh
doanh theo đúng ngành, nghề
đã ghi trong Giấy chứng nhận

Hoạt động kinh doanh theo đúng
ngành, nghề đã ghi trong Giấy
chứng nhận đăng ký kinh doanh.

đăng ký kinh doanh. Nhưng
cũng như quy định luật cũ
Doanh nghiệp có nghĩa vụ đáp
ứng đủ điều kiện kinh doanh khi
kinh doanh ngành, nghề đầu tư
kinh doanh có điều kiện theo quy
định của Luật đầu tư.

Đăng ký mã số thuế.

Bỏ
Thực hiện đầy đủ, kịp thời các
nghĩa vụ về đăng ký doanh
nghiệp, đăng ký thay đổi nội

Nghĩa vụ của Doanh nghiệp

dung đăng ký doanh nghiệp,
Không quy định.

công khai thông tin về thành lập
và hoạt động, báo cáo và các
nghĩa vụ khác theo quy định của
Luật này và quy định khác của
pháp luật có liên quan.
Chịu trách nhiệm về tính trung
thực, chính xác của thông tin kê
khai trong hồ sơ đăng ký doanh
nghiệp và các báo cáo; trường

Không quy định.

hợp phát hiện thông tin đã kê
khai hoặc báo cáo thiếu chính
xác, chưa đầy đủ thì phải kịp
thời sửa đổi, bổ sung các thông
tin đó.

Doanh nghiệp bắt buộc phải lưu Giấy chứng nhận đăng ký kinh
giữ những tài liệu

doanh.

Bỏ

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận
đăng ký kinh doanh

Có trụ sở chính theo quy định.

Bỏ

Thời hạn cung cấp thông tin về07 ngày làm việc, kể từ ngày05 ngày làm việc, kể từ ngày

cấp Giấy chứng nhận đăng ký
kinh doanh hoặc chứng nhận
thay đổi đăng ký kinh doanh, Cơ
nội dung đăng ký doanh nghiệp quan đăng ký kinh doanh phải
thông báo nội dung giấy chứng
nhận đó cho các cơ quan có liên
quan.

Trường hợp được coi là tên gây
nhầm lẫn với Doanh nghiệp đã
đăng ký

Tên bằng tiếng Việt của doanh
nghiệp yêu cầu đăng ký chỉ khác
tên doanh nghiệp đã đăng ký bởi
ký hiệu “&”;

cấp Giấy chứng nhận đăng ký
doanh nghiệp hoặc thay đổi nội
dung đăng ký doanh nghiệp, Cơ
quan đăng ký kinh doanh phải
gửi thông báo cho các cơ quan
có liên quan.
Tên riêng của doanh nghiệp đề
nghị đăng ký chỉ khác với tên
riêng của doanh nghiệp cùng
loại đã đăng ký bởi ký hiệu “&”,
“.”, “+”, “-”, “_”

Doanh nghiệp phải thông báo
Về việc thông báo thời gian mở
cửa trụ sở chính của doanh
nghiệp

thời gian mở cửa tại trụ sở chính
với cơ quan đăng ký kinh doanh
trong thời hạn 15 ngày, kể từ

Bỏ

ngày được cấp Giấy chứng nhận
đăng ký
Con dấu của doanh nghiệp phải
được lưu giữ và bảo quản tại trụ
sở chính của doanh nghiệp. Hình
thức và nội dung của con dấu,
điều kiện làm con dấu và chế
độ sử dụng con dấu thực hiện
theo quy định của Chính phủ.

Con dấu của doanh nghiệp

Con dấu là tài sản của doanh
nghiệp. Ng...
LUẬT DOANH NGHIỆP 2005
LUẬT DOANH NGHIỆP 2014
Nghĩa vụ của Doanh nghiệp
Hoạt động kinh doanh theo đúng
ngành, nghề đã ghi trong Giấy
chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Bỏ nội dung hoạt động kinh
doanh theo đúng ngành, nghề
đã ghi trong Giấy chứng nhận
đăng ký kinh doanh. Nhưng
cũng như quy định luật
Doanh nghiệp nghĩa v đáp
ứng đủ điều kiện kinh doanh khi
kinh doanh nnh, nghề đầu
kinh doanh có điều kiện theo quy
định của Luật đầu tư.
Đăng ký mã số thuế. Bỏ
Không quy định.
Thực hiện đy đ, kịp thời các
nghĩa vụ về đăng doanh
nghiệp, đăng thay đổi nội
dung đăng doanh nghiệp,
công khai thông tin về thành lập
hoạt động, báo cáo các
nghĩa vụ khác theo quy định của
Luật này quy định khác của
pháp luật có liên quan.
Không quy định.
Chịu trách nhiệm về tính trung
thực, chính xác của thông tin kê
khai trong hồ đăng doanh
nghiệp các báo cáo; trường
hợp phát hiện thông tin đã
khai hoặc báo cáo thiếu chính
xác, chưa đầy đủ thì phải kịp
thời sửa đi, bổ sung các thông
tin đó.
Doanh nghiệp bắt buộc phải lưu
giữ những tài liệu
Giấy chứng nhận đăng kinh
doanh.
Bỏ
Điều kiện cấp Giấy chứng nhận
đăng ký kinh doanh
Có trụ sở chính theo quy định. Bỏ
Thời hạn cung cấp thông tin về07 ngày làm việc, kể từ ngày05 ngày làm vic, kể từ ngày
So sánh Luật doanh nghiệp 2005 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
So sánh Luật doanh nghiệp 2005 - Người đăng: ngocanh91lkt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
So sánh Luật doanh nghiệp 2005 9 10 975