Ktl-icon-tai-lieu

So sánh quyền miễn trừ Luật quốc tế

Được đăng lên bởi buithihahuyen-gmail-com
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 3294 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cơ quan

Cơ quan đại diện ngoại giao

Lãnh sự

Điều 25

Điều 28: Những sự dễ dàng cho hoạt động của cơ quan lãnh sự
Những tiếp nhận dành mọi sự dễ dàng cho cơ quan lãnh sự để thực hiện chức năng
của mình.

Nước tiếp nhận dành mọi sự dễ dàng để cơ quan đại diện thực
hiện các chức năng của họ
Điều 20
Cơ quan đại diện và người đứng đầu cơ quan đại diện có quyền
treo quốc kỳ và quốc huy của Nước cử đi trên các trụ sở của cơ
quan đại diện, kể cả trên nhà ở và các phương tiện đi lại của
người đứng đầu cơ quan đại diện.

Điều 21
1. Nước tiếp nhận cần phải, hoặc tạo điều kiện dễ dàng để
Nước cử đi có được trên lãnh thổ và phù hợp với luật pháp
Nước tiếp nhận, trụ sở cần thiết cho cơ quan đại diện, hoặc giúp
Nước cử đi có trụ sở bằng một cách khác.
2. Nếu cần, Nước tiếp nhận cũng phải giúp các cơ quan đại
diện có chỗ ở thích hợp cho thanh viên của họ.
Điều 22
1. Trụ sở của cơ quan đại diện là bất khả xâm phạm. Chính
quyền Nước tiếp nhận không được vào nơi đó nếu không có sự
đồng ý của người đứng đầu cơ quan đại diện.
2. Nước tiếp nhận có nghĩa vụ đặc biệt thi hành mọi biện pháp
thích đáng để ngăn chặn việc xâm nhập hoặc làm hư hại trụ sở
của cơ quan đại diện, việc phá rối sự yên tĩnh hoặc làm tổn hại
đến phẩm cách của cơ quan đại diện.
3. Trụ sở của cơ quan đại diện, đồ đạc và tài sản khác ở trong

Điều 29: Sử dụng quốc kỳ và quốc huy
1. Nước cử có quyền sử dụng quốc kỳ và quốc huy của mình tại Nước tiếp nhận
theo những quy định ở Điều này.
2. Quốc kỳ và quốc huy của Nước cử có thể được treo trên toà nhà ở cửa ra vào trụ
sở cơ quan lãnh sự, trên nhà ở của người đứng đầu cơ quan lãnh sự và trên các
phương tiện giao thông của người đứng đầu cơ quan lãnh sự, khi những phương tiện
này được sử dụng cho công việc chính thức.
3. Trong việc thực hiện quyền ghi ở Điều này, cần phải tôn trọng luật, quy định này
và tập quán của Nước tiếp nhận.
Điều 30: Nhà ở
1. Phù hợp với luật và các quy định của nước mình, Nước tiếp nhận phải tạo điều
kiện dễ dàng để Nước cử có được trụ sở cần thiết cho cơ quan lãnh sự trên lãnh thổ
của mình hoặc phải giúp đỡ để Nước cử có được trụ sở đó bằng cách khác.
2. Khi cần thiết, Nước tiếp nhận cũng phải giúp cơ quan lãnh sự để có được nhà ở
thích hợp cho thành viên cơ quan lãnh sự.

Điều 31: Sự bất khả xâm phạm của trụ sở cơ quan lãnh sự
1. Trụ sở cơ quan lãnh sự là bất khả xâm phạm trong phạm vi quy định của Điều
này.
2. Nhà chức trách Nước tiếp nhận không được vào phần trụ sở chỉ dùng làm việc
của cơ quan lãnh sự trừ khi có sự đồng ý của người đứ...
Cơ quan đại diện ngoại giao Lãnh sự
Cơ quan Điều 25
Nước tiếp nhận dành mọi sự dễ dàng để quan đại diện thực
hiện các chức năng của họ
Điều 28: Những sự dễ dàng cho hoạt động của cơ quan lãnh sự
Những tiếp nhận dành mọi sự dễ dàng cho quan lãnh sđể thực hiện chức năng
của mình.
Điều 20
Cơ quan đại diện và người đứng đầu cơ quan đại diện có quyền
treo quốc kỳ và quốc huy của Nước cử đi trên các trụ sở của
quan đại diện, kể cả trên nhà các phương tiện đi lại của
người đứng đầu cơ quan đại diện.
Điều 29: Sử dụng quốc kỳ và quốc huy
1. Nước cử quyền sử dụng quốc kỳ quốc huy của mình tại Nước tiếp nhận
theo những quy định ở Điều này.
2. Quốc kỳ quốc huy của Nước cử thể được treo trên toà nhà cửa ra vào trụ
sở quan lãnh sự, trên nhà của người đứng đầu quan lãnh sự trên các
phương tiện giao thông của người đứng đầu cơ quan lãnh sự, khi những phương tiện
này được sử dụng cho công việc chính thức.
3. Trong việc thực hiện quyền ghi ở Điều này, cần phải tôn trọng luật, quy định này
và tập quán của Nước tiếp nhận.
Điều 21
1. Nước tiếp nhận cần phải, hoặc tạo điều kiện dễ dàng để
Nước cử đi được trên lãnh thổ phù hợp với luật pháp
Nước tiếp nhận, trụ sở cần thiết cho cơ quan đại diện, hoặc giúp
Nước cử đi có trụ sở bằng một cách khác.
2. Nếu cần, Nước tiếp nhận cũng phải giúp các quan đại
diện có chỗ ở thích hợp cho thanh viên của họ.
Điều 30: Nhà ở
1. Phù hợp với luật các quy định của nước mình, Nước tiếp nhận phải tạo điều
kiện dễ dàng đNước cử được trụ sở cần thiết cho cơ quan lãnh sự trên lãnh thổ
của mình hoặc phải giúp đỡ để Nước cử có được trụ sở đó bằng cách khác.
2. Khi cần thiết, Nước tiếp nhận cũng phải giúp quan lãnh sự để được nhà
thích hợp cho thành viên cơ quan lãnh sự.
Điều 22
1. Tr sở của quan đại diện bất khả xâm phạm. Chính
quyền Nước tiếp nhận không được vào nơi đó nếu không sự
đồng ý của người đứng đầu cơ quan đại diện.
2. Nước tiếp nhận nghĩa vụ đặc biệt thi hành mọi biện pháp
thích đáng để ngăn chặn việc xâm nhập hoặc làm hại trụ sở
của quan đại diện, việc phá rối sự yên tĩnh hoặc làm tổn hại
đến phẩm cách của cơ quan đại diện.
3. Trụ sở của quan đại diện, đồ đạc tài sản khác trong
Điều 31: Sự bất khả xâm phạm của trụ sở cơ quan lãnh sự
1. Tr sở quan lãnh sự bất khả xâm phạm trong phạm vi quy định của Điều
này.
2. Nhà chức trách ớc tiếp nhận không được vào phần trụ sở chỉ dùng làm việc
của quan lãnh sự trừ khi sự đồng ý của người đứng đầu quan lãnh sự hoặc
của người do người đứng đầu cơ quan đó chỉ định hoặc của người đứng đầu cơ quan
đại diện ngoại giao của Nước cử. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra hoả hoạn hoặc
thiên tai khác cần biện pháp bảo vệ gấp rút thì có thể giả định người đứng đầu
cơ quan lãnh sự đồng ý.
3. Tr các quy định khoản 2 Điều này, Nước tiếp nhận nghĩa vụ đặc biệt thi
hành mọi biện pháp thích đáng để bảo vệ trụ sở quan lãnh sự chống lại mọi sự
1
So sánh quyền miễn trừ Luật quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
So sánh quyền miễn trừ Luật quốc tế - Người đăng: buithihahuyen-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
So sánh quyền miễn trừ Luật quốc tế 9 10 81