Ktl-icon-tai-lieu

so sánh và bình luận Pháp luật lao động hiện hành và pháp luật lao động 2012

Được đăng lên bởi thautran1995
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 452 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG SỐ 10/2012/QH13
Tiêu đề
1. Những
quy định
chung

Quy định pháp luật LĐ hiện hành

Quy định BLLĐ 2012

Điều 8 BLLD hiện hành:

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của NSDLĐ

vụ thực hiện hợp đồng lao động, thoả
ước lao động tập thể và những thoả
thuận khác với người lao động, tôn
trọng danh dự, nhân phẩm và đối xử
đúng đắn với người lao động.”

2. Người sử dụng lao động có các nghĩa vụ
sau đây:

Đánh giá/ Nhận xét

Phần chung BLLĐ 2012 bổ sung
“1- Người sử dụng lao động có quyền “1. Người sử dụng lao động có các quyền điểm mới:
tuyển chọn lao động, bố trí, điều sau đây:
- Bổ sung 1 điều giải thích từ ngữ,
hành lao động theo nhu cầu sản xuất, a) Tuyển dụng, bố trí, điều hành lao động đưa ra khái niệm mới về “đại diệ
kinh doanh; có quyền khen thưởng theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh; khen lao động”.
và xử lý các vi phạm kỷ luật lao động thưởng và xử lý vi phạm kỷ luật lao động;
- Bổ sung quyền đóng cửa tạm th
theo quy định của pháp luật lao
b) Thành lập, gia nhập, hoạt động trong tổ nghiệp; quyền gia nhập hoạt độ
động.
chức nghề nghiệp và tổ chức khác theo Hội nghề nghiệp của người sử
2- Người sử dụng lao động có quyền quy định của pháp luật;
động; quyền cử đại diện để đ
cử đại diện để thương lượng, ký kết
thương lượng, ký kết thỏa ước lao
c)
Yêu
cầu
tập
thể
lao
động
đối
thoại,
thoả ước lao động tập thể trong
thể.
doanh nghiệp hoặc thoả ước lao động thương lượng, ký kết thoả ước lao động
- Bổ sung quy định về trách nhiệm
tập thể ngành; có trách nhiệm cộng tập thể; tham gia giải quyết tranh chấp
của người sử dụng lao động với tậ
tác với công đoàn bàn bạc các vấn đề lao động, đình công; trao đổi với công
động.
về quan hệ lao động, cải thiện đời đoàn về các vấn đề trong quan hệ lao
sống vật chất và tinh thần của người động, cải thiện đời sống vật chất và tinh - Bổ sung quy định về nghĩa vụ
thần của người lao động;
lao động.
quy chế dân chủ tại cơ sở của
dụng lao động.
3- Người sử dụng lao động có nghĩa d) Đóng cửa tạm thời nơi làm việc.

a) Thực hiện hợp đồng lao động, thoả ước
lao động tập thể và thoả thuận khác với
người lao động, tôn trọng danh dự, nhân
phẩm của người lao động;

b) Thiết lập cơ chế và thực hiện đối thoại
với tập thể lao động tại doanh nghiệp và
thực hiện nghiêm chỉnh quy chế dân chủ
ở cơ sở;
c) Lập sổ quản lý lao động, sổ lương và
xuất trình khi cơ quan có thẩm quyền yêu
cầu;
d) Khai trình việc sử dụng lao động trong
thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt
động và định kỳ báo cáo tình hình thay đổi
về lao động...
NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG SỐ 10/2012/QH13
NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG SỐ 10/2012/QH13
Tiêu đề Quy định pháp luật LĐ hiện hành Quy định BLLĐ 2012 Đánh giá/ Nhận xét
1. Những
quy định
chung
Điều 8 BLLD hiện hành:
“1- Người sử dụng lao động có quyền
tuyển chọn lao động, b trí, điều
hành lao động theo nhu cầu sản xuất,
kinh doanh; có quyền khen thưởng
xử lý các vi phạm kỷ luật lao động
theo quy định của pháp luật lao
động.
2- Người sử dụng lao động có quyền
cử đại diện để thương lượng, kết
thoả ước lao động tập thể trong
doanh nghiệp hoặc thoả ước lao động
tập thể ngành; trách nhiệm cộng
tác với công đoàn bàn bạc các vấn đề
về quan hệ lao động, cải thiện đời
sống vật chất tinh thần của người
lao động.
3- Người sử dụng lao động nghĩa
vụ thực hiện hợp đồng lao động, thoả
ước lao động tập thể và những thoả
thuận khác với người lao động, tôn
trọng danh dự, nhân phẩm đối xử
đúng đắn với người lao động.”
Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của NSDLĐ
“1. Người sử dụng lao động các quyền
sau đây:
a) Tuyển dụng, b trí, điều hành lao động
theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh; khen
thưởng và xử lý vi phạm kỷ luật lao động;
b) Thành lập, gia nhập, hoạt động trong tổ
chức nghề nghiệp tổ chức khác theo
quy định của pháp luật;
c) Yêu cầu tập th lao động đối thoại,
thương lượng, kết thoả ước lao động
tập thể; tham gia giải quyết tranh chấp
lao động, đình công; trao đổi với công
đoàn về các vấn đề trong quan h lao
động, cải thiện đời sống vật chất tinh
thần của người lao động;
d) Đóng cửa tạm thời nơi làm việc.
2. Người sử dụng lao động có các nghĩa vụ
sau đây:
a) Thực hiện hợp đồng lao động, thoả ước
lao động tập thể và thoả thuận khác với
người lao động, tôn trọng danh dự, nhân
phẩm của người lao động;
Phần chung BLLĐ 2012 b sung một số
điểm mới:
- Bổ sung 1 điều giải thích từ ngữ, trong đó,
đưa ra khái niệm mới về “đại diện tập thể
lao động”.
- Bổ sung quyền đóng cửa tạm thời doanh
nghiệp; quyền gia nhập hoạt động trong
Hội ngh nghiệp của người sử dụng lao
động; quyền cử đại diện để đối thoại,
thương lượng, kết thỏa ước lao động tập
thể.
- Bổ sung quy định về trách nhiệm đối thoại
của người sử dụng lao động với tập thể lao
động.
- Bổ sung quy định v nghĩa v thực hiện
quy chế dân chủ tại sở của người s
dụng lao động.
so sánh và bình luận Pháp luật lao động hiện hành và pháp luật lao động 2012 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
so sánh và bình luận Pháp luật lao động hiện hành và pháp luật lao động 2012 - Người đăng: thautran1995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
so sánh và bình luận Pháp luật lao động hiện hành và pháp luật lao động 2012 9 10 346