Ktl-icon-tai-lieu

Sửa đổi Bộ luật dân sự

Được đăng lên bởi nguyenthuha1771
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 144 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sửa đổi Bộ luật Dân sự: Gỡ “điểm nghẽn”, tạo đà cho doanh nghiệp
phát triển
Sau 8 năm thi hành, Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2005 đã tác động tích cực
đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đến hiệu quả hoạt động kinh
doanh của cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên, qua thực tiễn thi hành,
BLDS cũng đã phát sinh nhiều bất cập, hạn chế cần được nghiên cứu sửa
đổi, bổ sung để giải quyết các “điểm nghẽn”, thúc đẩy sự phát triển của cộng
đồng doanh nghiệp.
“Luật gốc” của nhiều luật chuyên ngành
Về vai trò của BLDS năm 2005 đối với hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp, PGS.TS Dương Đăng Huệ - Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự Kinh tế
(Bộ Tư pháp) cho biết, BLDS đã quy định rõ phạm vi điều chỉnh của mình là
“quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử của cá nhân,
pháp nhân, chủ thể khác; quyền, nghĩa vụ của các chủ thể về nhân thân và tài
sản trong các quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại,
lao động”.
Nhà làm luật cũng thể chế hóa đầy đủ và cụ thể phạm vi điều chỉnh này vào
trong các chế định của BLDS bảo đảm bao quát được tương đối đầy đủ
phạm vi các quan hệ thuộc lĩnh vực tư - các quan hệ có bản chất chung là
được xác lập, thực hiện dựa trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, tự thỏa
thuận và tự chịu trách nhiệm của các chủ thể, trong đó doanh nghiệp là một
thành tố quan trọng.
“BLDS thực sự đã trở thành luật nguyên tắc của các luật khác như Luật
Thương mại, Luật Doanh nghiệp, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động
sản, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Đấu thầu…” –
ông Huệ nhấn mạnh
Cũng theo ông Huệ, BLDS đã quy định những nguyên tắc cơ bản về pháp
nhân và đại diện tạo nền tảng pháp lý quan trọng trong quy định địa vị pháp
lý của pháp nhân nói chung, doanh nghiệp nói riêng, góp phần “hiện thực
hóa” vai trò chủ thể của doanh nghiệp trong tham gia các quan hệ dân sự,
thương mại. BLDS còn cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp về thể chế
kinh tế thị trường định hướng XHCN thông qua việc ghi nhận chế độ sở

hữu, các hình thức sở hữu, các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu; hoàn thiện
thêm một bước các quy định về quyền của các chủ thể đối với tài sản của
người khác, trong đó có quyền sử dụng đất.
Những quy định trong BLDS về các vấn đề liên quan đến tài sản và quyền
sở hữu là hết sức cần thiết vì sở hữu luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu của
nền kinh tế nói chung, của cộng đồng doanh nghiệp nói riêng.
Ngoài ra, chỉ khi nào doanh nghiệp cũng như các chủ thể quan hệ dân sự
khác được công nhận và bảo hộ các quyền tà...
Sửa đổi Bộ luật Dân sự: Gỡ “điểm nghẽn”, tạo đà cho doanh nghiệp
phát triển
Sau 8 năm thi hành, Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2005 đã tác động tích cực
đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đến hiệu quả hoạt động kinh
doanh của cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên, qua thực tiễn thi hành,
BLDS cũng đã phát sinh nhiều bất cập, hạn chế cần được nghiên cứu sửa
đổi, bổ sung để giải quyết các “điểm nghẽn”, thúc đẩy sự phát triển của cộng
đồng doanh nghiệp.
“Luật gốc” của nhiều luật chuyên ngành
Về vai t của BLDS năm 2005 đối với hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp, PGS.TS Dương Đăng Huệ - Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự Kinh tế
(Bộ Tư pháp) cho biết, BLDS đã quy định rõ phạm vi điều chỉnh của mình là
“quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp cho ch ứng xử của nhân,
pháp nhân, chủ thể khác; quyền, nghĩa vụ của các chủ thể về nhân thân và tài
sản trong các quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại,
lao động”.
Nhà làm luật cũng thể chế hóa đầy đủ cụ thể phạm vi điều chỉnh này vào
trong các chế định của BLDS bảo đảm bao quát được tương đối đầy đủ
phạm vi các quan hệ thuộc lĩnh vực tư - các quan hệ bản chất chung
được xác lập, thực hiện dựa trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, tự thỏa
thuận tự chịu trách nhiệm của các chủ thể, trong đó doanh nghiệp một
thành tố quan trọng.
“BLDS thực s đã trở thành luật nguyên tắc của các luật khác n Luật
Thương mại, Luật Doanh nghiệp, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động
sản, Luật Sở hữu t tuệ, Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Đấu thầu…”
ông Huệ nhấn mạnh
Cũng theo ông Huệ, BLDS đã quy định những nguyên tắc bản về pháp
nhân đại diện tạo nền tảng pháp quan trọng trong quy định địa vị pháp
của pháp nhân nói chung, doanh nghiệp i riêng, góp phần “hiện thực
hóa” vai t chủ thể của doanh nghiệp trong tham gia các quan hệ dân sự,
thương mại. BLDS còn cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp về thể chế
kinh tế thị trường định hướng XHCN thông qua việc ghi nhận chế độ sở
Sửa đổi Bộ luật dân sự - Trang 2
Sửa đổi Bộ luật dân sự - Người đăng: nguyenthuha1771
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Sửa đổi Bộ luật dân sự 9 10 307