Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu môn Luật dân sự

Được đăng lên bởi Thúy Đặng
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 1024 lần   |   Lượt tải: 6 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP DÂN SỰ:

Nội dung ôn tập gồm 5 chương : Bao gồm những vấn đề sau

Chương 1

Đối tượng điều chỉnh

phương pháp đ/c

Nguồn của luật dân sự

K/n

Nguyên tắc của ( 6 nguyên tắc )

Quan hệ pháp luật dân sự ( QHPLDS ) trang 61

Chương 2 :

K/n+ đặc điểm+thành phần+phân loại+ căn cứ

Cá nhân( chủ thể QHPL )

năng lực p/l

Năng lực h/v

Giám hộ

Nơi cư trú

Pháp nhân

khái niệm

Địa vị pháp lí+ lí lịch

Thành lập và đình chỉ

Hộ gia đình+tổ hợp tác

Giao dịch dân sự + đại diện + thời hạn+ thời hiệu ( III ) trang 137

Chương III

Giao dịch dân sự
Đại diện
Thời hạn và thời hiệu

Quyền sở hữu ( chương 4)

QSH

SH và QSH
QHPL dân sự về QSH

( Khái niệm )
chủ thể
Khách thể

Nội dung của QSH

Căn cứ xác lập và chấm dứt QSH
Các hình thức sở hữu

SH nhà nước
SH tư nhân

SH tập thể
Bảo vệ QSH

Qui định khác về QSH

Chương 5 ( tài sản )

Tài sản

Khái niệm

Phân loại

Bất động sản và động sản( 174 )
Tài sản gốc và hoa lợi, lợi tức(243,
TS có đăng kí quyền SH, TS ko đk QSH

TS cấm lưu thông và hạn chế lưu thông
TS hiện có va TS hình thành trong tương lai

Chương 6 ( Quyền thừa kế )
QTK

Khái niệm
Nguyên tắc của QTK
Thừa kế theo di chúc

Thừa kế theo pháp luật.

Thanh toán và phân chia di sản.

DÀN BÀI CHI TIẾT

CHƯƠNG I:

1.

Đối tượng điều chỉnh: ( là các quan hệ tài sản ( QHTS ) và

quan hệ nhân thân phát sinh trong quá giữa các chủ thể của luật Dân sự, nhằm đáp ứng nhu cầu về vật chất hoặc tình thần cho chính
chủ thể tham gia quan hệ hướng tới )

2.

Phương pháp điều chỉnh : ( là những biện pháp, cách thức

mà Nhà nước dùng các qui phạm tac động tới QHTS và QHNT thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật dân sự để các quan hệ này phát
sinh, thay đổi, chấm dứt phù hợp với ý chí của chủ thể tham gia QH nhưng tôn trọng lợi ích của Nhà nước, của tập thể và của các
chủ thể khác ).

3.

Nguyên tắc của luật dân sự ( Điều 4 … điều 12 ) BLDS

2005.

-

Tự do, tự nguyện, cam kết, thỏa thuận ( Điều 4 )

-

Bình đẳng ( điều 5 )

-

Thiện trí, trung thực ( điều 6 )

-

Chịu trách nhiệm dân sự ( điều 7 )

-

Tôn trọng đạo đức , truyền thống tốt đẹp của dân tộc việt

nam ( điều 8 )

-

Tôn trọng bảo vệ quyền dân sự ( điều 9 )

-

Tôn trọng lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và

lợi ích của các chủ thể khác ( điều 10 )
-

Tuân thủ pháp luật ( điều 11 )

-

Hòa giải ( điều 12 )

4.

Nguồn của luật dân sự:

a.

Khái niệm: “ nguồn của luật dân sự là những văn bản qui

phạm pháp luật dân sự do cơ quan nhà nước có thẩm quyền Bn hành theo một trình tự, thủ tục nhất địn...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP DÂN SỰ:
Nội dung ôn tập gồm 5 chương : Bao gồm những vấn đề sau
Chương 1 Đối tượng điều chỉnh phương pháp đ/c
Nguồn của luật dân sự K/n
Nguyên tắc của ( 6 nguyên tắc )
Quan hệ pháp luật dân sự ( QHPLDS ) trang 61
Chương 2 : K/n+ đặc điểm+thành phần+phân loại+ căn cứ
Cá nhân( chủ thể QHPL ) năng lực p/l
Năng lực h/v
Giám hộ
Nơi cư trú
Pháp nhân khái niệm
Tài liệu môn Luật dân sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu môn Luật dân sự - Người đăng: Thúy Đặng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Tài liệu môn Luật dân sự 9 10 420