Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu ôn tập luật hôn nhân và gia đình

Được đăng lên bởi dieunuong2331
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 91 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Nguyễn Thị Diệu Nương
Nguyễn Thị Ngọc Trinh

Lớp: Luật VB2-VKS

LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH
Câu: So sánh quan hệ hôn nhân phong kiến với quan hệ hôn nhân XHCN
QUAN HỆ HN PHONG KIẾN
- 1 người đàn ông được phép có nhiều vợ
(đa thê)
- Hôn nhân không tự nguyện mà do cha mẹ
quyết định
- Không bình đẳng giửa vợ và chồng, tài sản
do người chồng quyết định

- Hôn nhân coi trọng nghi lê

- Không quy định độ tuổi kết hôn

QUAN HỆ HN XHCN
- Tuân thủ theo chế độ hôn nhân 1 vợ 1 chồng
- Hôn nhân tự nguyện
- Bình đẳng giửa vợ và chồng. Vị trí của
người phụ nữ được tôn trọng, họ có những
quyền ngang với nam giới, không còn ở địa vị
phụ thuộc, nên trong quan hệ hôn nhân, họ
được tự do để quyết định, không ai có quyền
ép buộc, kể cả cha mẹ, ông bà.
- Hôn nhân tuân thủ theo quy định của PL.
Nhà nước dùng luật pháp điều chỉnh các quan
hệ về hôn nhân đó là luật hôn nhân và gia
đình.
- Quy định độ tuổi: Nam từ hai mươi tuổi trở
lên, nữ từ mười tám tuổi trở lên

ĐÊ
I . LÝ THUYẾT
Nhận định sau đây đúng hay sai, tại sao? (6 điểm)
1. Kết hôn trái pháp luật là việc xác lập quan hệ vợ chồng có đăng ký kết hôn nhưng
vi phạm điều kiện cấm kết hôn do pháp luật qui định. Con nuôi và con đẻ không được kết
hôn với nhau.
=> Sai, K3 Đ8 về KN kết hôn trái PL;
=> Sai, PL chỉ cấm KH thuộc các trường hợp qui định tại Đ10. Con nuôi và con đẻ là
những người có quan hệ anh chị em nhưng không phải là người cùng gốc sinh ra, PL không
cấm KH giữa những đối tượng này.
2. Hôn nhân xác lập không đúng thẩm quyền thì không có giá trị pháp lý và về nguyên
tắc sẽ bị Tòa án hủy khi có yêu cầu. Người bị huỷ kết hôn trái pháp luật sẽ không có quyền
kết hôn lại.
=> Sai, Đ15: Hủy hôn chỉ đặt ra trong trường hợp kết hôn trái PL – tức vi phạm điều
kiện KH qui định tại Đ9, Đ10. Mục 2 điểm b NQ 02: KH sai thẩm quyền tuy vi phạm điều
kiện KH và có yêu cầu hủy thì TA chỉ tuyên bố không công nhận vợ chồng;
=> Sai, Đ9 BLDS: Kết hôn là quyền con người. Người bị hủy KH trái PL vẫn có
quyền KH lại nếu việc xác lập hôn nhân của họ đáp ứng các điều kiện qui định tại Đ9 &
Đ10.
3. Chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện thông qua
Quyết định của Tòa án. Mọi thu nhập của vợ (chồng) sau khi chia tài sản chung là tài sản
riêng của mỗi bên.
=> Sai: K1Đ29: Hai hình thức chia: Theo thỏa thuận hoặc do TA quyết định.
Luật...
Nguyễn Thị Diệu Nương Lớp: Luật VB2-VKS
Nguyễn Thị Ngọc Trinh
LUT HÔN NHÂN GIA ĐNH
Câu: So snh quan h hôn nhân phong ki!n v#i quan h hôn nhân XHCN
QUAN H& HN PHONG KI*N QUAN H& HN XHCN


 !
"#$%&'(')
*%+
"$%&
,-./0!123
(!*%+
4./0!56+78
9:7;1;:
*%<'<1#=>++
9 17*&1;
$(?*%+1#*%
- 1#?3')1-5
"7;@A "*%+BC5
D<(E@FGHG*
&@@F
.5
,*%+ I# J%+ IKD'L'MI7>
@1:L'G'I7>@
ĐÊ
I . LÝ THUY*T
Nhận định sau đây đúng hay sai, tại sao? (6 điểm)
5,7GG@F@&NG@F*&!O#P#
Q'#&R'#(G@F*+5ST##
<5
UVW1,XYZ,D#7GBC[
UVW1BCHR'," G7*+QY\5ST@
:*&+'#3@E]271BC#
R',"::]%5
^5"NG@F#_`'*%.#G7+G@P%
a2b-+=G%#%c5D-+d#7GG@F2b#*%
#@Q5
UVW1YeK"%Hf777#7GBCghQ'
#&,"*+QYi1Y\5j9^?'-DJ\^K,"2`'*%%Q'
#&,"%c%.kH%-]#F![
UVW1Yi4ClWK,@*%5D-+%,"7GBCm
*%,"@Q&NG@F;GhG#&*+QYin
Y\5
X5S23!7#o$&*
J%+=G5j;F!2#23@23
7'p-5
UVWK,Y^iK".hKqFf(k*%+5
CF"n.
tài liệu ôn tập luật hôn nhân và gia đình - Trang 2
tài liệu ôn tập luật hôn nhân và gia đình - Người đăng: dieunuong2331
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
tài liệu ôn tập luật hôn nhân và gia đình 9 10 592