Ktl-icon-tai-lieu

TÀI LIỆU ÔN TẬP THI TUYỂN CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH Y TẾ

Được đăng lên bởi ds4k35
Số trang: 93 trang   |   Lượt xem: 3426 lần   |   Lượt tải: 9 lần
TÀI LIỆU ÔN TẬP THI TUYỂN CÔNG CHỨC
CHUYÊN NGÀNH Y TẾ
LUẬT
BẢO VỆ SỨC KHỎE NHÂN DÂN
(Phần ôn tập)
Chương 1:
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ sức khoẻ.
1- Công dân có quyền được bảo vệ sức khoẻ, nghỉ ngơi, giải trí, rèn luyện thân thể; được bảo
đảm vệ sinh trong lao động, vệ sinh dinh dưỡng, vệ sinh môi trường sống và được phục vụ về
chuyên môn y tế.
2- Bảo vệ sức khoẻ là sự nghiệp của toàn dân. Tất cả công dân có nghĩa vụ thực hiện nghiêm
chỉnh những quy định của pháp luật về bảo vệ sức khoẻ nhân dân để giữ gìn sức khoẻ cho mình và
cho mọi người.
Điều 2. Nguyên tắc chỉ đạo công tác bảo vệ sức khoẻ.
1- Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục vệ sinh trong nhân dân; tiến hành các biện pháp dự
phòng, cải tạo và làm sạch môi trường sống; bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh lao động, vệ sinh lương
thực, thực phẩm và nước uống theo quy định của Hội đồng bộ trưởng.
2- Mở rộng mạng lưới nhà nghỉ, nhà điều dưỡng, cơ sở tập luyện thể dục thể thao; kết hợp
lao động, học tập với nghỉ ngơi và giải trí; phát triển thể dục thể thao quần chúng để duy trì và phục
hồi khả năng lao động.
3- Hoàn thiện, nâng cao chất lượng và phát triển mạng lưới phòng, chống dịch, khám bệnh,
chữa bệnh; kết hợp phát triển hệ thống y tế Nhà nước với y tế tập thể và y tế tư nhân.
4- Xây dựng nền y học Việt Nam kế thừa và phát triển nền y học, dược học cổ truyền dân
tộc; kết hợp y học, dược học hiện đại với y học, dược học cổ truyền dân tộc, nghiên cứu và ứng
dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật của y học thế giới vào thực tiễn Việt Nam, xây dựng các mũi
nhọn khoa học y học, dược học Việt Nam.
Điều 3. Trách nhiệm của Nhà nước.
1- Nhà nước chăm lo bảo vệ và tăng cường sức khoẻ nhân dân; đưa công tác bảo vệ sức khoẻ
nhân dân vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước; quyết định những chế độ
chính sách, biện pháp để bảo vệ và tăng cường sức khoẻ nhân dân.
2- Bộ y tế có trách nhiệm quản lý, hoàn thiện, nâng cao chất lượng và phát triển hệ thống
phòng bệnh, chống dịch, khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, lưu thông thuốc và thiết bị y tế, kiểm tra
việc thực hiện các quy định về chuyên môn nghiệp vụ y, dược.
3- Hội đồng nhân dân các cấp dành tỷ lệ ngân sách thích đáng cho công tác bảo vệ sức khoẻ
nhân dân ở địa phương; thường xuyên giám sát, kiểm tra việc tuân theo pháp luật về bảo vệ sức
khoẻ nhân dân của Uỷ ban nhân dân cùng cấp, của các cơ quan, các tổ chức xã hội, cơ sở sản xuất,
kinh doanh của Nhà nước, tập thể, tư nhân và mọi công dân trong địa phương. Uỷ ...
TÀI LIỆU ÔN TẬP THI TUYỂN CÔNG CHỨC
CHUYÊN NGÀNH Y TẾ
LUẬT
BẢO VỆ SỨC KHỎE NHÂN DÂN
(Phần ôn tập)
Chương 1:
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ sức khoẻ.
1- Công dân có quyền được bảo vệ sức khoẻ, nghỉ ngơi, giải trí, rèn luyện thân thể; được bảo
đảm vệ sinh trong lao động, vệ sinh dinh dưỡng, vệ sinh môi trường sống được phục vụ về
chuyên môn y tế.
2- Bảo vệ sức khoẻ là sự nghiệp của toàn dân. Tất cả công dân có nghĩa vụ thực hiện nghiêm
chỉnh những quy định của pháp luật về bảo vệ sức khoẻ nhân dân để giữ gìn sức khoẻ cho mình
cho mọi người.
Điều 2. Nguyên tắc chỉ đạo công tác bảo vệ sức khoẻ.
1- Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục vệ sinh trong nhân dân; tiến hành các biện pháp dự
phòng, cải tạo làm sạch môi trường sống; bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh lao động, vệ sinh lương
thực, thực phẩm và nước uống theo quy định của Hội đồng bộ trưởng.
2- Mở rộng mạng lưới nhà nghỉ, nhà điều dưỡng, sở tập luyện thể dục thể thao; kết hợp
lao động, học tập với nghỉ ngơi và giải trí; phát triển thể dục thể thao quần chúng để duy trì và phục
hồi khả năng lao động.
3- Hoàn thiện, nâng cao chất ợng phát triển mạng lưới phòng, chống dịch, khám bệnh,
chữa bệnh; kết hợp phát triển hệ thống y tế Nhà nước với y tế tập thể và y tế tư nhân.
4- Xây dựng nền y học Việt Nam kế thừa phát triển nền y học, dược học cổ truyền dân
tộc; kết hợp y học, dược học hiện đại với y học, dược học cổ truyền dân tộc, nghiên cứu ứng
dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật của y học thế giới vào thực tiễn Việt Nam, xây dựng các mũi
nhọn khoa học y học, dược học Việt Nam.
Điều 3. Trách nhiệm của Nhà nước.
1- Nhà nước chăm lo bảo vệ và tăng cường sức khoẻ nhân dân; đưa công tác bảo vệ sức khoẻ
nhân dân vào kế hoạch phát triển kinh tế - hội ngân sách Nhà nước; quyết định những chế độ
chính sách, biện pháp để bảo vệ và tăng cường sức khoẻ nhân dân.
2- Bộ y tế trách nhiệm quản lý, hoàn thiện, nâng cao chất lượng phát triển hệ thống
phòng bệnh, chống dịch, khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, lưu thông thuốc thiết bị y tế, kiểm tra
việc thực hiện các quy định về chuyên môn nghiệp vụ y, dược.
3- Hội đồng nhân dân các cấp dành tỷ lệ ngân sách thích đáng cho côngc bảo vệ sức khoẻ
nhân dân địa phương; thường xuyên giám t, kiểm tra việc tuân theo pháp luật về bảo vệ sức
khoẻ nhân dân của Uỷ ban nhân dân cùng cấp, của các quan, các tổ chức hội, sở sản xuất,
kinh doanh của Nhà nước, tập thể, tư nhân và mọi công dân trong địa phương. Uỷ ban nhân dân các
cấp trách nhiệm thực hiện các biện pháp để bảo đảm vệ sinh ăn, ở, sinh hoạt, vệ sinh công cộng
cho nhân dân trong địa phương; lãnh đạo các quan y tế trực thuộc, chỉ đạo sự phối hợp giữa các
ngành, c tổ chức hội trong địa phương để thực hiện những quy định của pháp luật v bảo vệ
sức khoẻ nhân dân.
Điều 4. Trách nhiệm của các quan Nhà nước, các sở sản xuất, kinh doanh, các
đơn vị vũ trang nhân dân.
1
TÀI LIỆU ÔN TẬP THI TUYỂN CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH Y TẾ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÀI LIỆU ÔN TẬP THI TUYỂN CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH Y TẾ - Người đăng: ds4k35
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
93 Vietnamese
TÀI LIỆU ÔN TẬP THI TUYỂN CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH Y TẾ 9 10 131